روش تحلیل داده کمی


روش اجرای تحقیق

تحقیق را می توان تجزیه و تحلیل، ثبت عینی و نظاممند مشاهدات کنترل شده که به پروراندن قوانین کلی، اصول، نظریه ها و همچنین به پیش بینی و یا احتمالاً به کنترل نهایی رویدادها منجر می شود تعریف کرد که در طی فرآیند تحقیق با بکارگیری ابزارهای جمع آوری، داده ها به طور عینی و معتبر، مشاهده، بررسی و استخراج می شوند و سپس با استفاده از فنون تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی بطور کمی و غیر کمی سعی می شود که ادعاها و حدس های علمی اولیه (فرضیه ها) آزمون شده و در نهایت فرضیه ها رد یا پذیرفته می شوند و نتیجه گیری نهایی صورت پذیرد (خاکی، ۱۳۸۳، ۸۷ و ۸۸)

هدف از انتخاب روش تحقیق آنست که پژوهشگر مشخص نماید چه روش یا شیوه ای را اتخاذ نماید تا او را در یافتن پاسخ های صحیح و تا حد امکان دقیقتر یاری نماید. انتخاب روش تحقیق بستگی به اهداف و ماهیت موضوع تحقیق و نیز امکانات و منابع دارد.

لذا در این فصل از روش های مورد استفاده در تحقیق به منظور بررسی جامعه آماری، حجم نمونه، روش های نمونه گیری، روشها و ابزار مورد استفاده برای گردآوری اطلاعات و روشهای تجزیه و تحلیل آنها و نیز روایی و پایایی ابزار گردآوری مورد بحث قرار گرفته است.

طرح تحقیق

بطور کلی انواع تحقیق بر دو اساس طبقه بندی می شوند.

۱- طبقه بندی بر اساس هدف که شامل:

پژوهش های (بنیادی)، تحقیق کاربردی، تحقیق و توسعه، تحقیقات ارزیابی و تحقیق علمی (کاری) می باشد.

هدف از تحقیق کاربردی بدست آوردن درک یا دانش لازم برای تعیین ابزاری است که بوسیله آن نیازی مشخص و شناخته شده برطرف گردد. در این نوع تحقیق هدف کشف دانش تازه ای است که کاربرد مشخصی را درباره فرآورده یا فرآیندی در واقعیت را دنبال می کند. به عبارت دیگر تحقیق کاربردی تلاشی برای پاسخ دادن به یک معضل و مشکل عملی است که در دنیای واقعی موجود دارد. (خاکی، ۱۳۸۳، ۹۵).

تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردی است.

۲- طبقه بندی بر اساس روشی که شامل:

روش تاریخی، روش توصیفی- کیفی، روش پیمایشی (زمینه یابی) روش تحلیل محتوایی، تحقیق میدانی و تحلیل مورد کاوانه، پانل، تحقیق همبستگی و پژوهش های علمی (آزمایشی) می باشد.

تحقیق توصیفی، آنچه را که هست توصیف و تفسیر می کند و به شرایط یا روابط موجود، عقاید متداول، فرآیندهای جاری، آثار مشهود یا روندهای در حال گسترش توجه دارد. تمرکز آن در درجه اول به زمان حال است هر چند غالباً رویدادها و آثار گذشته را نیز که به شرایط موجود مربوط می شوند مورد بررسی قرار می دهد. (خاکی، ۱۳۸۳، ۱۴۰)

16 638 - روش اجرای تحقيق

بیشتر تحقیقات علوم رفتاری را می توان در زمره تحقیقات توصیفی بشمار آورد. از این رو تحقیق نیز از لحاظ نوع نظارت و درجه کنترل در زمره تحقیقات میدانی قرار دارد. روش میدانی به روش هایی اطلاق می شود که محقق برای گردآوری اطلاعات ناگزیر است با مراجعه به افراد یا سازمانها و روش تحلیل داده کمی … و نیز برقراری ارتباط مستقیم با آنها اطلاعات مورد نظر خود را جمع آوری نماید (حافظ نیا، ۱۳۸۳، ۱۷۹).

متغیرهای تحقیق

متغیرهای این تحقیق را می توان به دو گروه مستقل و وابسته تقسیم نمود.

۱- متغیر وابسته: بهره وری کارکنان

۲- متغیر مستقل: فرایند ایجاد دانش

شاخص های متغیرهای وابسته (بهره وری):

توان یا روش تحلیل داده کمی آمادگی کاری، شناخت شغل، حمایت سازمانی، تمایل در ارزیابی افراد، بازخورد عملکرد، اعتبار و سازگاری محیطی

شاخص های متغیر مستقل (فرایند ایجاد دانش)

ابداع، الگوسازی، روشهای اجرایی و اجرا

فرآیند اجرای تحقیق

در این پژوهش یک سری مطالعات اولیه انجام و بعد از مشخص شدن متغیرهای تحقیق ، طرح تحقیق ارائه گردید سپس فصول اول و دوم تنظیم و تکمیل گردید. برای سنجش متغیرها، داده ها از طریق پرسش نامه گردآوری شد و پس از کد گذاری و امتیاز دهی با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با محاسبه مشخصه های توصیفی متغیرها و استخراج جداول و نمودارها، فرضیه ها مورد آزمون قرار گرفت.

جامعه آماری

معمولاً در هر پژوهش، جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است درباره صفت یا صفات متغیر واحدهای آن به مطالعه بپردازد. تعریف جامعه آماری باید جامع و مانع باشد. یعنی این تعریف باید چنان بیان شود که از نقطه نظر زمانی و مکانی همه واحدهای مورد مطالعه را در برگیرد و در ضمن با توجه به آن از شمول واحدهایی که نباید به مطالعه آنها پرداخته شود جلوگیری به عمل آید. (مقیمی، ۱۳۸۰، ص ۲۶)

در این پژوهش جامعه آماری عبارت بود از کارکنان سازمانهای امور اقتصادی و دارایی استانهای گیلان و اردبیل که تعداد آنان ……۲۱۰…. نفر بود.

حجم نمونه

برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان یا اس . اچ بولا که یک جدول بین المللی برای برآورد حجم نمونه از روی حجم جامعه آماری است. استفاده بعمل آمده و با توجه به تعداد جامعه آماری ….۱۳۶ نفر بعنوان نمونه انتخاب گردید.

جدول۳-۱ تعیین اندازه نمونه از یک جامعه مورد نظر

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶
ج ن ج ن ج ۳ ن ۲
۱۰
معرف اندازه جامعه ۲٫ معرف اندازه نمونه ۱٫ (krejcie and Morgan,1970)

شیوه نمونه گیری

نمونه گیری فرآیندی است که طی آن تعدادی از واحدها به گونه ای برگزیده می شوند که معرف جامعه بزرگتر (جامعه آماری N=) که از آن انتخاب شده اند باشند (خاکی، ۱۳۷۹، ۲۵۱)

دو نوع اصلی طرح نمونه برداری وجود دارد: نمونه برداری احتمالی و غیر احتمالی.

در نمونه برداری احتمالی، اعضای جامعه شاغل یا احتمال شناخته شده ای دارند که به عنوان آزمودنی گروه نمونه انتخاب می شدند در نمونه برداری غیر احتمالی، عناصر با شانس شناخته شده یا از پیش تعیین شده ای به عنوان آزمودنی انتخاب نمی شوند. طرح نمونه برداری احتمالی موقعی بکار می رود که معرف بودن گروه نمونه برای اهداف تعمیم پذیری دارای اهمیت باشد. اما در مواردی که زمان یا عامل های دیگر به جای تعمیم پذیری ملاک باشند معمولاً نمونه برداری غیر احتمالی بکار گرفته می شود (سکاران، ۱۳۸۱، ۲۹۹)

نمونه گیری احتمالی دارای چهار نوع عمده است، انتخاب هر یک از آنها به ماهیت مساله تحقیق، در دسترس بودن چهار چوب مناسب نمونه گیری و به روشی که داده ها گردآوری می شود. بستگی دارد. این چهار نوع عبارتند از:

۱) نمونه گیری تصادفی ساده (SRS) Simple Random sampling

۲) نمونه گیری منظم (ss) systematic sampling

۳) نمونه گیری لایه ای (قشری) stratified sampling

۴) نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای (MCS) multistage cluster

از آنجا که تمام افراد جامعه آماری در دو سازمان کار می کنند. برای نمونه گیری از نمونه گیری منظم یا سیستماتیک استفاده شد چرا که لیست اسامی آنان در دسترس بود. بدین ترتیب که ابتدا فاصله نمونه ها از طریق تقسیم کردن تعداد جامعه آماری بر حجم نمونه بدست آمد که پس از گرد کردن عدد حاصل از فرمول فاصله نمونه عدد ۲ تعیین گردید و سپس واحدهای نمونه انتخاب شدند.

روش جمع آوری اطلاعات

دراین تحقیق برای جمع آوری اطلاعات ازروش ارسال پرسشنامه برای اعضا نمونه استفاده شده است.پرسشنامه مذکورشامل ۳۷ سئوال تخصصی بوده است .

برای اندازه گیری متغیرها دراین تحقیق پرسشنامه بامقیاس پنج فاصله ای لیکرت (خیلی زیاد،زیاد،متوسط،کم وخیلی کم)تنظیم شده است .دراین راستابرای تبدیل اطلاعات کیفی به اطلاعات کمی به هرکدام از گزینه ها به ترتیب اعداد (رتبه )یک تا پنج داده شد ونمرات مقدار اهمیت درتعداد فراوانی آنهاضرب شده است برای بررسی فرضیات تعداد۱۴۶ پرسشنامه توزیع شده است که ۱۳۶عدد آن واصل گردید .

شایان ذکر است این پرسشنامه که به منظور بررسی نقش فرایند ایجاد دانش بر بهره وری کارکنان سازمان های امور اقتصادی ودارایی استانهای گیلان و اردبیل « تهیه گردیده است حاوی قسمت های زیر می باشد.

قسمت اول : سوالات ۱ تا۱۹ را در بر می گیرد و به بررسی مولفه های بهره وری کارکنان می پردازد.

قسمت دوم : سوالات ۲۰ تا ۲۴ به بررسی ابداع ( خلق دانش) می پردازد ومربوط به مشارکت مدیران عالی و کارکنان است.

قسمت سوم :سوالات ۲۵ تا ۲۸ رادربرمی گیردکه به بررسی الگوسازی(رمزگذاری وهماهنگی دانش روش تحلیل داده کمی ،ساختاردهی وارزش بخشی به دانش جمع آوری شده) می پردازدومربوط به مشارکت مدیران میانی و مدیران عالی است.

قسمت چهارم:سوالات ۲۹ تا ۳۲ را دربر می گیردکه به بررسی روش های اجرایی(انتقال وتبادل دانش، تعیین منابع وامکانات لازم برای دانش) می پردازدومربوط به مشارکت مدیران عملیاتی ومدیران میانی است.

قسمت پنجم : سوالات ۳۳ تا ۳۷ را در بر می گیرد که به بررسی اجرا(ایجاد سازوکارهای مناسب جهت بهره گیری واستفاده مجددازدانش) می پردازد و مربوط به مشارکت کارکنان ومدیران عملیاتی است.

Capture - روش اجرای تحقيق

برازش داده ها

پس از اطمینان نهایی به ابزارهای اندازه گیری و بکارگیری آنهادرمرحله اصلی جمع آوری داده ها ضرورت داردکه پژوهشگرازطریق علمی،اطمینان نسبی لازم رانسبت به روابودن بکارگیری ابزارموردنظرومعتبربودن انهاپیداکند. پرسشنامه باید دارای دو ویژگی فنی باشد

روایی و پایایی ابزار سنجش

ابزار سنجش به دو طبقه تقسیم می شوند:

الف) استاندارد و میزان شده

ابزار سنجش باید از روایی و پایایی لازم برخوردار باشد تا محقق بتواند داده ها ی متناسب با تحقیق را گردآوری نماید و از طریق این داده ها و تجزیه و تحلیل آنها، فرضیه های مورد نظر را بیازماید و به سوال تحقیق پاسخ دهد. ابزار سنجش و آزمونهای استاندارد و میزان شده معمولاً از روایی و پایایی مناسبی برخوردارند، از این رو محققان می توانند آنها را با اطمینان به کار گیرند، ولی ابزار محقق ساخته فاقد چنین اطمینانی است و محقق باید از روایی و پایایی آن اطمینان حاصل کند. (حافظ نیا، ۱۳۸۳، ۱۵۴)

روایی

منظور از روایی آن است که آیا ابزار اندازه گیری می تواند خصیصه و ویژگی ای که ابزار برای آن طراحی شده است را اندازه گیری کند یا خیر؟ نوع روایی از آن جهت اهمیت دارد که اندازه گیری های نامناسب و ناکافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد (خاکی، ۱۳۸۳، ۲۴۴)

آزمون های روایی در سه گروه گسترده دسته بندی می شوند:

الف) روایی محتوا ب) روایی وابسته به معیار ج) روایی سازه

روایی محتوا اطمینان می دهد که ابزار مورد نظر به تعداد کافی پرسشهای مناسب برای اندازه گیری مفهوم مورد سنجش در بردارد … به بیان دیگر نشان می دهد که ابعاد و عناصر یک مفهوم تا چه حد تحت پوشش دقیق قرار گرفته است. (سکاران، ۱۳۸۱، ۲۲۳)

در این تحقیق برای متغیر وابسته ازپرسشنامه استاندارد ومیزان شده(محمدمقیمی) وبرای متغییرمستقل ازپرسشنامه پژوهش مدیریت دانش کمیسیون ارتباطات فدرال ایالت متحده(اف سی سی )استفاده گردید که پس ازانجام اصلاحات ومشاوره با صاحبنظران علم مدیریت وتایید اساتید راهنماو مشاوروتوزیع محدودآن جهت سنجش روایی وپایایی در نمونه مورد مطالعه وکسب نتایج مطلوب پرسشنامه نهایی آماده گردید.

پایایی

پایایی بیرونی: مقصود از پایایی بیرونی آن است که اگر ابزار اندازه گیری را در فاصله روش تحلیل داده کمی زمانی کوتاه چندین بار و به گروه واحدی از افراد بدهیم نتایج حاصل نزدیک به هم باشد. برای اندازه گیری پایایی از شاخصی به نام ضریب پایایی استفاده می کنیم و اندازه آن معمولا بین صفر تا یک تغییر می کند. ضریب پایایی صفر معرف عدم پایایی و ضریب یک معرف پایایی کامل است (خاکی، ۱۳۸۳، ۲۴۵)

پایایی ابزار گویای برازش ابزار است چرا که هر زمان اندازه گیری صورت گیرد نتایج پایدار به دست می آید. (سکاران، ۱۳۸۱، ۲۲۷)

پایایی درونی: برای محاسبه پایایی درونی از ضریب آلفای کرانباخ استفاده می کنند. ضریب آلفای کرانباخ یک ضریب اعتبار است که میزان همبستگی مثبت اعضای یک مجموعه را با هم منعکس می کند، آلفای کرانباخ بر حسب میانگین همبستگی داخلی میان پرسشهایی که یک مفهوم را می سنجد محاسبه می شود. هر قدر آلفای کرونباخ به عدد یک نزدیک باشد اعتبار سازگاری درونی بیشتر است. (سکاران، ۱۳۸۱، ۳۸۱)

در این تحقیق برای سنجش پایایی درونی از ضریب آلفای کرانباخ استفاده شده که برای محاسبه آن از نرم افزار SPSS استفاده گردیده است و طبق فرمول زیر محاسبه شده است:

j : تعداد زیر مجموعه سؤالات پرسش نامه های آزمون

:واریانس زیر آزمون iام

:واریانس کل آزمون

ضریب محاسبه شده برای متغیرهای پژوهش به صورت زیر گزارش شده است.

نتیجه آلفای محاسبه شده پرسشنامه ردیف
قابل قبول است ۸۶۸/۰ بهره وری ۱
قابل قبول است ۸۸۶/۰ ابداع ۲
قابل قبول است ۷۵۵/۰ الگوسازی ۳
قابل قبول است ۷۸۷/۰ روش های اجرایی ۴
قابل قبول است ۸۱۴/۰ اجرا ۵
قابل قبول است ۹۳۵/۰ فرایندایجاددانش ۶

روش تجزیه و تحلیل داده ها :روش تحلیل داده کمی

روش مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل داده ها در این تحقیق استفاده از شیوه های کمی می باشد که در قالب آمار توصیفی و استنباطی انجام گرفته است.

آمار توصیفی برای تعیین وضعیت پدیده یا مسأله یا موضوع مورد مطالعه استفاده می شود یادرواقع ویژگیهای مورد مطالعه به زبان آمار تصویر سازی یا توصیف می گردد. (حافظ نیا،۱۳۸۴، ۱۳۷) در این تحقیق در مرحله اول تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از شاخصهای آمار توصیفی به بیان خواص نمونه مورد مطالعه پرداخته می شود. گام بعدی جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده از تکنیک های آمار استنباطی می باشد.

در تحلیل های آمار استنباطی همواره نظر به این است که نتایج حاصل از مطالعه گروه کوچکی به نام نمونه ،چگونه به گروه بزرگ تری به نام جامعه تعمیم داده شود.(حافظ نیا،۱۳۸۴، ۲۴۲)

در این تحقیق از روش آماری تحلیل واریانس یک عامله جهت آزمون فرضیات و از نرم افزارSPSS جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است.

5 نرم افزار برتر آماری در سال 2021

درسواره

در دنیای تجارت امروز، ما دائماً حجم عظیمی از داده ها را ایجاد و انتقال می دهیم. از دیدگاه کسب و کار، دسترسی به این تعداد داده فرصت های زیادی را به وجود می آورد، اما چگونه می توانیم داده ها را به عمل تبدیل کنیم؟ پاسخ: استفاده از هوش تجاری (Business Intelligence). هوش تجاری به نوعی راه حل گفته می شود که داده ها را جمع آوری و ادغام می کند، از مجموعه داده ها تجسم ایجاد کرده، روندها و بینش های پنهان شده در داده ها را کشف می کند و به کاربران کمک می کند تا از طریق داده ها تصمیم بگیرند. بسیاری از زیر مجموعه های ابزار BI وجود دارند که نیازهای خاص تری را هدف قرار می دهند. یکی از این نوع ابزارها نرم افزار آماری است. در اینجا 5 نرم افزار برتر آماری در سال 2021 را در ادامه آورده ایم تا درک بهتری از شناخت این نرم افزارها و تصمیم گیری مناسب برای شروع کار با آنها را داشته باشید.

تحلیل آماری چیست؟

تجزیه و تحلیل آماری شکلی از علم داده های کمی است. فروشنده نرم افزار BI SAS تحلیل آماری را به عنوان “دانش جمع آوری، کاوش و ارائه مقادیر زیادی از داده ها برای کشف الگوها و روندهای اساسی” تعریف می کند. همانطور که از نامش پیداست، از آمار استفاده می شود، “علمی که با جمع آوری، طبقه بندی، تجزیه و تحلیل و تفسیر حقایق عددی یا داده ها … با استفاده از نظریه های احتمالات ریاضی”

محققان، دانشمندان داده و تحلیلگران ممکن است از تجزیه و تحلیل آماری استفاده کنند:
 • اطلاعات فاش شده توسط مجموعه های داده را تحقیق و ارائه کنید
 • روابط بین نقاط داده را کاوش کنید
 • روندها و الگوهای اساسی را در داده ها شناسایی کنید
 • اعتبار مدل های احتمال را ایجاد و اثبات یا رد کنید
 • از الگوریتم های تحلیلی برای پیش بینی آینده استفاده کنید
 • بینش عملی را کشف کنید
روش آماری

در تجزیه و تحلیل داده ها دو روش مهم آماری وجود دارد:

 • آمار توصیفی
 • آمار استنباطی

هر دو روش مهم هستند و بینش متفاوتی دارند. آمار توصیفی نوعی آمار است که به طور کلی با شنیدن “آمار” به ذهن اکثر مردم می رسد. آمار توصیفی به تجزیه و تحلیل داده ها اشاره دارد که به توصیف یا جمع بندی داده ها به روشی معنی دار کمک می کند. آنها مقادیر زیادی از داده ها را برای تفسیر آسان، بدون نتیجه گیری، فراتر از تجزیه و تحلیل یا پاسخ به هر فرضیه ای، ساده می کنند. به جای ادامه داده ها در شکل خام، آمار توصیفی به ما امکان می دهد داده ها را راحت تر ارائه و تفسیر کنیم.

در مقابل، آمار استنباطی به تحلیلگران اجازه می دهد تا فرضیه ای را بر اساس نمونه ای از داده ها آزمایش کنند که می توانند از آنها نتیجه گیری و تعمیم را انجام دهند. آمار استنباطی سعی می کند فراتر از داده های موجود در مورد نتایج آینده نتیجه گیری کند.

آمار توصیفی

برای آمار توصیفی، ما گروهی را برای مطالعه انتخاب می کنیم، تمام افراد موجود در آن گروه را اندازه گیری می کنیم و گروه را به تعداد دقیق توصیف می کنیم. آمار توصیفی می تواند در بررسی مواردی مانند گسترش و مرکز داده ها مفید باشد، اما از آنجا که آمار توصیفی با تعداد دقیق بیان شده است، نمی توان از آنها برای تعمیم یا نتیجه گیری گسترده تر استفاده کرد.

آمار استنباطی

برای آمار استنباطی، ما در عوض با تعیین جمعیت هدف شروع می کنیم و سپس نحوه دستیابی به یک نمونه نماینده را برنامه ریزی می کنیم. پس از تجزیه و تحلیل نمونه و آزمایش فرضیه ها بر اساس داده های نمونه، نتیجه حاصل در فواصل اطمینان و حاشیه خطاها، بر اساس عدم اطمینان استفاده از نمونه ای که نمی تواند به طور کامل نمایانگر جمعیت باشد، بیان می شود.

هر دو نوع آمار در قلب تجزیه و تحلیل آماری است که قدرت نرم افزار آماری را که دست در دست هم برای حل مشکلات تجاری با هوش استفاده می شود، فراهم می کند.

بنابراین مزایای استفاده از ابزار تجزیه و تحلیل آماری برای هوش تجاری چیست؟
 • بهره وری را از گردش کار تجزیه و تحلیل داده های تجاری ساده و خودکار افزایش می دهد
 • پیش بینی های دقیق تر را بر اساس یادگیری ماشین، الگوریتم های آماری و آزمون فرضیه برمی گرداند
 • سفارش سازی آسان به شما امکان می دهد تا اطمینان حاصل کنید که نرم افزار داده ها و نتایج مورد نظر شما را به درستی پردازش می کند
 • دسترسی به پایگاه داده های بزرگتر را کاهش می دهد که خطای نمونه گیری را کاهش داده و نتیجه گیری دقیق تر را امکان پذیر می کند
 • با اطمینان تصمیمات داده محور را میتوانید بگیرید
1. SPSS

اولین گزینه از 5 نرم افزار برتر آماری به SPSS اختصاص خواهد یافت. SPSS Statistics یک نرم افزار آماری از شرکت IBM است که می تواند مجموعه داده های بزرگ را به سرعت خرد کند تا بینشی برای تصمیم گیری و تحقیق ارائه دهد. طبق وب سایت IBM’s 81٪ از نظر دهندگان، استفاده از SPSS را به آسانی رتبه بندی می کنند، و این گزینه خوبی برای کاربران تازه کار و همچنین آمارشناسان خبره است. همچنین می تواند مقادیر از دست رفته در مجموعه داده ها را تخمین زده و کشف کند، و امکان ارائه گزارش های دقیق تر را فراهم می کند.

بصورت مقیاس پذیر و چابک، SPSS Statistics برای کار با حجم زیادی از داده ها ساخته شده است، از تجزیه و تحلیل توصیفی گرفته تا شبیه سازی پیشرفته آمار. با یکپارچه سازی منبع باز، کاربران می توانند نحو SPSS را با R و Python از طریق کتابخانه ای با بیش از 100 پسوند رایگان در IBM Extension Hub افزایش دهند، یا می توانند برنامه های خود را بسازند.

برخی قابلیت های اصلی نرم افزار آماری SPSS
 • آماده سازی و اتصال داده ها
 • تجزیه و تحلیل جامع آماری
 • راحتی در استفاده
 • تجزیه و تحلیل پیش بینی کننده
 • خروجی گرفتن خیلی آسان از آن
 • پشتیبانی از سیستم Cloud
 • پشتیبانی از سیستم عامل های Mac, Windows, Linux
2. SAS/STAT

SAS / STAT یک بستر مبتنی بر Cloud (فضای ابری) است که به کاربران اجازه می دهد ابزارها و روش های تجزیه و تحلیل آماری و تجسم داده ها را فراهم کنند. این برنامه برای پاسخگویی به نیازهای تجزیه و تحلیل تخصصی و کل شرکت طراحی شده است و عمدتا برای مدل سازی آماری، مشاهده روندها و الگوهای موجود در داده ها و کمک به تصمیم گیری، توسط تحلیل گران تجارت، آمار شناسان، دانشمندان داده، محققان و مهندسان استفاده می شود. رویه های آن چند رشته ای است، یعنی همزمان چندین عملیات را انجام می دهد، که باعث افزایش کارایی و پایداری برنامه می شود. کاربران می توانند صدها نمودار آماری داخلی و قابل تنظیم و نمودار ایجاد کنند.

SAS از اعتبار قابل توجهی در صنعت برخوردار است و اطمینان حاصل می کند که کد تولید شده با SAS/STAT مستند و تأیید شده است تا مطابق با الزامات انطباق شرکت ها و دولت باشد. SAS که یک پلت فرم تجزیه و تحلیل منبع باز است، به کاربران این امکان را می دهد تا آزادی، آزمایش و رابط برنامه نویسی یا زبان برنامه نویسی روش تحلیل داده کمی مورد نظر خود را داشته باشند.

برخی قابلیت های اصلی نرم افزار آماری SAS/STAT
 • روشهای آماری آماده قابل استفاده
 • مدل سازی پیش بینی کننده
 • مناسب بودن اندازه داده: SAS/STAT به صورت هوشمند داده ها را بر اساس نوع و اندازه آنها تجزیه و تحلیل می کند. این مجموعه داده های کوچک را با تکنیک های دقیق، مجموعه داده های بزرگ با مدل آماری با کارایی بالا را تجزیه و تحلیل می کند و به شما کمک می کند تا مقادیر از دست رفته را با روش های تجزیه و تحلیل مدرن پر کنید.
 • مخزن متمرکز: کاربران می توانند از منابع آنلاین گسترده SAS استفاده کنند. علاوه بر یک دوره آموزش الکترونیکی رایگان در زمینه آمار و فیلم های چگونه، SAS همچنین مستندات آنلاین جامعی را با مجموعه ای مثال زدنی ارائه می دهد تا به کاربران کمک کند راه حل خود را حفظ کنند. کاربران همچنین می توانند به پشتیبانی فنی و انجمن های آنلاین دسترسی پیدا کنند تا پاسخ هر سوال آماری خود را پیدا کنند.
 • مستندات و پشتیبانی آنلاین
3. Stata

Stata یک نرم افزار آماری است که برای دانشمندان داده، طراحی شده و برای دستکاری داده ها، اکتشاف، تجسم و تجزیه و تحلیل آماری استفاده می شود. با هر دو رابط کاربر گرافیکی و ساختار خط دستور، Stata برای کاربران با روش تحلیل داده کمی دانش برنامه نویسی یا حتی بدون آن قابل دسترسی است. استاتا توسط محققان در بسیاری از زمینه ها از جمله علوم رفتاری، آموزش، تحقیقات پزشکی، اقتصاد، علوم سیاسی، سیاست های عمومی، جامعه شناسی، مالی، بازرگانی و بازاریابی استفاده می شود. همچنین دارای برخی از گزینه ها برای ایجاد حالت موردنظر و سفارشی از محیط گرافیکی است و کاربران می توانند اندازه متن، نشانگرها، حاشیه ها و سایر عناصر را در گرافیک خود تنظیم کنند.

Stata در چهار بسته مختلف موجود است، که می تواند تعداد متغیرهای مختلف را تجزیه و تحلیل کند و برای اجرا به حافظه کم و بیش نیاز دارد:
 • Stata / MP: سریعترین و بزرگترین نسخه Stata
 • Stata / SE: استاتا برای مجموعه داده های بزرگ
 • Stata / IC: استاتا برای مجموعه داده های متوسط
 • Numerics by Stata: استاتا برای برنامه های جاسازی شده و وب
برخی قابلیت های اصلی نرم افزار آماری Stata
 • وجود توابع آماری
 • تجزیه و تحلیل پیش بینی کننده
 • قابلیت گزارش خودکار
 • برنامه نویسی پیشرفته با قابلیت تولید تکرار
 • قابلیت کیفیت انتشارات گرافیکی
 • ورودی و خروجی آسان داده ها
 • پشتیبانی فنی و منابعی
4. Minitab

چهارمین عنوان از 5 نرم افزار برتر آماری مینی تب خواهد بود. Minitab یک بسته آماری است که تجزیه و تحلیل آماری، تجسم داده ها و تجزیه و تحلیل داده ها را ارائه می دهد روش تحلیل داده کمی تا به کاربران در بهبود تصمیم گیری مبتنی بر داده کمک کند. این برنامه می تواند انواع مجموعه داده ها را از کوچک تا بزرگ تجزیه و تحلیل کند و محاسبات آماری و ایجاد نمودارها را به صورت خودکار انجام دهد و به کاربران اجازه می دهد تا بیشتر روی تجزیه و تحلیل داده ها تمرکز کنند. Minitab به کاربران اجازه می دهد تا منوها و نوار ابزارها، تنظیمات برگزیده، نمایه ها و قابلیت های ماکرو اسکریپت نویسی شخصی را تنظیم کنند.

Minitab در حال حاضر فقط برای نصب روی سیستم عامل های ویندوز یا Mac و بدون گزینه SaaS یا تلفن همراه در دسترس است.

برخی قابلیت های اصلی نرم افزار آماری Minitab
 • قابلیت آماده سازی داده ها
 • آقابلیت مار توصیفی و استنباطی
 • تجزیه و تحلیل پیش بینی کننده
 • تجسم سازی و رندرگیری از نمودارهای گرافیکی
 • دستیار Minitab
 • پشتیبانی فنی و مستندات
5. GraphPad Prism

Graphpad Prism آخرین عنوان از 5 نرم افزار برتر آماری در این بخش خواهد بود، که مخصوص تحقیقات علمی است. این طیف وسیعی از توابع آماری را ارائه می دهد و توسط دانشمندان در طیف وسیعی از صنایع، از جمله علوم زندگی، بیوتکنولوژی، مراقبت های بهداشتی و دارویی، خودرو، فناوری و ارتباطات از راه دور مورد استفاده قرار می گیرد. اگرچه برای زمینه های علمی تخصصی است، اما هیچ دانش برنامه نویسی برای ایجاد طیف گسترده ای از تجسم داده ها لازم نیست. Prism کاربران را قادر می سازد هوشمندانه، نه سخت تر، با ویژگی هایی مانند تجزیه و تحلیل رگرسیون با یک کلیک که اتصالات منحنی و اتوماسیون کار را ساده می کنند، کار کنند.

برخی قابلیت های اصلی نرم افزار آماری GraphPad
 • قابلیت تحلیل آماری
 • وجود گرافیک های قابل تنظیم
 • قابلیت به روز رسانی
 • راهنمای آنلاین و مستندات
 • قایلیت اتوماسیون کاری
 • قابلیت همکاری
تصمیم گیری نهایی

اینکه شما نرم افزار آماری را برای راه حل BI خود انتخاب کرده اید یا نه به وضعیت شما و نوع داده ای که می خواهید تجزیه و تحلیل کنید بستگی دارد. در عین قدرتمند بودن، بسیاری از راه حل ها برای کار کردن به حداقل دانش مربوط به آمار، علم داده یا برنامه نویسی نیاز دارند. اگر دانش فنی و مهارت لازم را برای دستیابی به عمیق ترین اطلاعاتی که می توانید از داده های خود دریافت کنید را دارید، نرم افزار تجزیه و تحلیل آماری ممکن است برای شما مناسب باشد.

بهترین راه برای یافتن راه حل مناسب هوش تجاری برای شما این است که بدانید به چه ویژگی هایی نیاز دارید. مقایسه ما در این مجله این تصمیم را برای شما و برای انتخاب از بین 5 نرم افزار برتر آماری سریع و آسانتر خواهدکرد.

دستیار کی‌روش: زمان کمی برای آماده‌سازی ایران داریم!

دستیار کی‌روش: زمان کمی برای آماده‌سازی ایران داریم!

روجر دی‌سا، دستیار کارلوس کی‌روش در آستانه جام‌جهانی فوتبال ۲۰۲۲ به عنوان مربی در تیم ملی ایران مشغول به کار شده است. او در اظهاراتی گفته که زمان کمی برای آماده سازی تیم ملی فوتبال ایران وجود دارد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد و به نقل از سایت deporticos، روجر دی‌سا پرتغالی بخشی از کادر مربیگری کارلوس کی‌روش برای تیم ملی فوتبال مصر بود که اوایل امسال به فینال جام ملت های آفریقا رسید، ولی برابر سنگال شکست خورد. سرمربی سابق اورلاندو پیراتز در آفریقای جنوبی به زودی به تهران می‌آید تا به عنوان دستیار سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در جام‌جهانی به کی‌روش کمک کند.

او درباره حضور در تیم ملی فوتبال ایران گفت: زمانی که به جام جهانی راه یابید، باید نگاه واقع بینانه‌ای داشته باشید. گرما و رطوبت برای بسیاری از بازیکنان در مسابقات چالش خواهد بود. ما زمان کمی برای آماده سازی داریم و این ایده‌آل نیست، روش تحلیل داده کمی در حالت ایده آل یک سال باید تیم را داشته باشیم اما کی‌روش تیم را می‌شناسد و بازیکنان او را می‌شناسند، زیرا او آنها را در دو جام جهانی اخیر آموزش داده است.

آماده سازی تیم ملی فوتبال ایران برای جام جهانی آخر هفته جاری و پیش از رویارویی با اروگوئه و سنگال روش تحلیل داده کمی آغاز می‌شود.

دستیار کی‌روش درباره حضور در تیم ملی مصر نیز گفت: ما یک دوره نه ماهه در آنجا بودیم. زمانی که ما برای همکاری با مصر فراخوانده شدیم، آنها در آفریقا جزو بیست تیم برتر نبودند که برای کشوری مانند مصر غیرعادی است. بنابراین آنها جنگیدند و ما از ابتدا توانستیم نتایج خوبی بگیریم. ما به فینال جام ملت های آفریقا رسیدیم و با شکست دادن بسیاری از تیم های برتر به فینال رسیدیم که در ضربات پنالتی به سنگال باختیم.

وی ادامه داد: در جام ملت ها فراتر از انتظارات بودیم. وقتی به پایان رسیدیم در آفریقا چهارم یا پنجمین تیم بودیم. ما مراکش، ساحل عاج و کامرون را شکست دادیم. متأسفانه بازی مقدماتی جام جهانی را دوباره در ضربات پنالتی به سنگال باختیم. هدف ما صعود به جام جهانی بود که به آن نرسیدیم. ما خاطره خوبی را در مصر به جا گذاشتیم اما نتوانستم برای مدت طولانی آنجا بمانیم.

به نوشته سایت sowetanlive او همچنین درباره اردوی تیم ملی فوتبال ایران اظهارکرد: چهارشنبه و پنج‌شنبه تمرینات خود را با تیم آغاز خواهیم کرد. شنبه به اتریش پرواز می‌کنیم و در آنجا با اروگوئه و سنگال بازی می‌کنیم. ما به ایران برمی‌گردیم و در آنجا به روند هماهنگی با تیم ادامه می‌دهیم.

وی درباره دیدار با اروگوئه و سنگال نیز گفت: این دو بازی به ما ایده خوبی درباره شناخت از تیم می دهد. من ممکن است برای تماشای برخی از بازیکنان با باشگاه هایشان به اروپا پرواز کنم و احتمالا یک هفته قبل از رفتن به قطر در دبی اردو خواهیم داشت.

اندازه‌گیری ترکیبات آلی آب با روش‌ فناورانه در آزمایشگاه مجهز داخلی

اندازه‌گیری ترکیبات آلی آب با روش‌ فناورانه در آزمایشگاه مجهز داخلی

به گزارش گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، کروماتوگرافی روشی برای تشخیص اجزا در ابعاد نانومتری با دقتی در حد و اندازه مولکولی است. این روش مدت‌ها پیش از شکل‌گیری فناوری نانو، برای شناسایی مواد به کار گرفته می‌شد. اساس کار کروماتوگرافی، جداسازی اجزاء مخلوط با استفاده از سرعت متفاوت حرکت مولکول‌های مختلف (ناشی از تفاوت در میزان برهمکنش آن‌ها با فاز جداکننده است) در محیط یکسان و با انرژی اولیه مشابه است.

آزمایشگاه تجزیه دستگاهی، از مهم‌ ترین آزمایشگاه‌های فیتوشیمی در سطح ملی بوده و مجهز به تجهیزات پیشرفته کروماتوگرافی از جمله چندین دستگاه کروماتوگرافی گازی (GC)، کروماتوگرافی گازی– طیف‌سنجی جرمی (GC/MS) و کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) از مهم‌ ترین برندهای بین‌المللی است.

این آزمایشگاه در ارزیابی سال 1400 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (وزارت جهاد کشاورزی) توانست در بین بیش از 600 آزمایشگاه عضو سازمان، رتبه نخست را کسب کند.

آزمایشگاه تجزیه دستگاهی موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور کارگاه آموزشی اندازه‌گیری کمی ترکیبات آلی در نمونه‌های آبی با استفاده از کروماتوگرافی گازی را به‌صورت حضوری برگزار می‌کند.

از محورهای اصلی این کارگاه می‌توان به معرفی کروماتوگرافی و انواع ستون‌های آن، بررسی ستون‌های مناسب جهت آنالیز نمونه‌های آبی، بررسی نحوه عملکرد دتکتور FID و مقایسه ضرایب پاسخ‌دهی ترکیبات مختلف، آماده‌سازی نمونه روش تحلیل داده کمی شامل انتخاب استاندارد داخلی و نحوه افزایش آن و همچنین رسم منحنی کالیبراسیون و نحوه محاسبه نتایج اشاره کرد.

همچنین آزمایشگاه تجزیه دستگاهی نسبت به آنالیز مواد مؤثره گیاهان دارویی به‌خصوص آنالیز ترکیبات فرار با دستگاه‌های GC و GC/MS فعالیت‌های گسترده‌ای داشته و همچنین آنالیز مواد مؤثره غیر فرار را با دستگاه HPLC انجام می‌‎دهد.

این آزمایشگاه برخی از آزمون‌های مربوط به استاندارد عسل (INSO 92)، تعیین پروفایل اسیدهای چرب در روغن‌های گیاهی و آنالیز کمی ترکیبات آلی فرار در نمونه‌های آبی و آلی را نیز انجام می‌دهد.

مجموعه آزمایشگاه‌های موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور از اعضای قطعی شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی بوده و ارائه خدمات متنوع تخصصی آزمایشگاهی به کلیه اعضای این شبکه (اعضای هیئت‌علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی، شرکت‌ها و . ) از برنامه‌های اصلی این مجموعه آزمایشگاهی است.

این مجموعه همچنین کارگاه‌های آموزشی عمومی، تخصصی برای کلیه متقاضیان (خصوصی، نیمه‌خصوصی و گروهی) از سراسر کشور به‌صورت حضوری و مجازی در سطوح مقدماتی و پیشرفته برگزار می‌کند.

ویدیو/ همسر مهدی قائدی از تعریف عجیب کارلوس کی روش به وجد آمد

همسر مهدی قائدی از تعریف عجیب کارلوس کی روش به وجد آمد

همسر مهدی قائدی با منتشر کردن ویدیویی جالب از کارلوس کی روش در صفحه شخصی اش، توانایی همسرش را به رخ کاربران کشیده است.

وقت صبح- مهدی قائدی بعد از بازگشت به ایران با بازی های درخشانش نتایج خوبی را برای استقلال رقم زده است.

اما در روزهایی که اغلب طرفداران فوتبال تصور می کردند قائدی عضو ثابت تیم ملی در اردوی اتریش خواهد بود، او توسط کی روش از فهرست تیم ملی حذف شد.

حالا به نظر می رسد شرایط برای قائدی سخت تر از همیشه شده است. چرا که بعضی رسانه ها مدعی شده اند او روحیه و انگیزه خود را برای بازی های لیگ از دست داده است.

در همین‌ رابطه اخیرا ستاره معصومی با منتشر کردن فیلمی از کی روش در مورد همسرش سوژه کاربران شده است.

گویا کی روش در مصاحبه با عادل فردوسی پور با تمجید از تکنیک قائدی او را به مسی کوچک ایران تشبیه کرده است.

اغلب کاربران معتقدند ستاره معصومی برای انگیزه دادن و روحیه بخشی به مهدی قائدی این ویدیو را منتشر کرده است.

مهدی قائدی گران‌ترین بازیکن لیگ ایران

انتقال مهدی قائدی از شباب الاهلی به استقلال، 32 میلیارد تومان برای آبی‌ها هزینه در پی داشته است.

به گزارش ورزش سه، در نامه‌ای که توسط مصطفی آجورلو، مدیرعامل استقلال، خطاب به خانم زارع مدیریت نظارت بر ناشران بازار پایه منتشر شده، مشخص گردید که آبی‌ها برای حضور مهدی قائدی در این تیم، 850 هزار یورو به خود بازیکن و 250 هزار یورو نیز به باشگاه شباب الاهلی پرداخت کرده‌اند که جمع آن عددی حدودا 32 میلیارد تومان را نشان می‌دهد.

حالا و با اعلام هزینه اعلام شده از انتقال این بازیکن و با نرخ امروز بازار ارز، قایدی کمی بیش از 24 میلیارد تومان برای یک فصل از استقلال درآمد کسب می‌کند که می‌تواند او را در کنار لوکادیا به گران‌ترین بازیکنان امسال لیگ برتر فوتبال ایران تبدیل کند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.