رقابت بازار محصول


بررسی بازار رقابتی محصول و معیارهای گوناگون کیفیت سود (مورد مطالعه : شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

هدف این پژوهش بررسی بازار رقابتی محصول و معیارهای گوناگون کیفیت سود مبتنی بر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. دوره زمانی پژوهش، 1381-1391 بوده و 230 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده است. به دلیل ماهیت متغیرهای پژوهش، دوره زمانی نهایی پژوهش منوط به سال‌های 1387 الی 1391 گردید. برای تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش در حالت تلفیقی(ترکیبی)، از مدل‌های رگرسیونی چند متغیره در نرم‌افزار اقتصادسنجی EViews 6 استفاده شده است. در این پژوهش، معیارهای مختلف کیفیت سود مبتنی بر اصول فعالیت رقابت بازار محصول بازار شامل مربوط بودن ارزش، زمانبندی سود و ضریب واکنش سود، متغیر وابسته و رقابت بازار محصول، متغیر مستقل بوده و از متغیرهای کنترلی مؤثر بر کیفیت سود شامل نوع حسابرس، به موقع بودن گزارشگری مالی، شاخص سودآوری، اندازه شرکت، نسبت اهرمی، گزارش زیان توسط شرکت، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و نوسان‌پذیری فروش نیز استفاده شده است.

یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که رقابت بازار محصول بر روی معیارهای مختلف کیفیت سود مبتنی بر اصول فعالیت بازار، تأثیر نداشته است. دیگر نتایج حاکی از تأثیر مثبت سودآوری و تأثیر منفی نوسان‌پذیری فروش بر معیار معکوسِ زمانبندی سود، همچنین تأثیر مثبت سودآوری و تأثیر منفی گزارش زیان توسط شرکت بر معیار معکوسِ ضریب واکنش سود می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

  • رقابت بازار محصول.مربوط بودن ارزش
  • زمانبندی سود
  • ضریب واکنش سود

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigate the competitive product market and various profit quality criteria (Case study: companies listed on the Tehran Stock Exchange)

نویسنده [English]

The aim of this research is to investigate the effect of product market competition on market-based earnings quality criteria in listed companies of Tehran Stock Exchange. Study during was 2001-2011 and 230 companies were selected as sample. Study during limited to 2007-2011 based on nature of research variables. Multi-variables regression models in EViews 6 software were used to analyze of data in pooled/panel state. In this study, earnings quality criteria contain value relevance (RELEV), earnings timeliness (TIMEL), and earnings response coefficients (ERC) are dependent variables, and product market competition is independent variable. Control variables are audit type (AT), LAG, ROA, SIZE, Leverage (LEV), LOSS, Market to Book value (MTB), and Sale Volatility (SV).

Findings indicate that product market competition earnings quality criteria. Other results showing positive effect of ROA, and negative effect of SV on adverse criteria of TIMEL, & positive effect of ROA, and negative effect of LOSS on adverse criteria of ERC, too.

رقابت بازار محصول

در رابطه با رقابت كه از ديگر عوامل توجيه كننده تقاضا براي محافظه كاري حسابداري است، داروغ و استاغتون بيان مي كنند كه تهيه كنندگان اطلاعات مالي اغلب در مواجهه با فشارهاي رقابتي، محافظه كاري در گزارشگري مالي در پيش مي گيرند و بدين ترتيب، اخبار و علائم خوب و مساعد را پوشش داده، اخبار و نشانه هاي بد را برجسته مي كنند.

محافظه كاري حسابداري ابزاري براي كاهش فشارهاي رقابتي و از اين طريق باعث افزايش ثروت ذينفعان و خرسندي آنان محسوب مي شود. اتخاذ رويكردهاي محافظه كارانه علاوه بر كاهش فشارهاي رقابتي باعث كاهش انتظارات بازار سرمايه از عملكرد آتي شركت ها نيز مي گردد. كاهش انتظارات بازار سرمايه با فرض ثابت بودن ساير شرايط، به كاهش ارزش بازار اوراق بهادار شركت مي انجامد. اين پس از محافظه كاري ناخرسندي ذينفعان را به دنبال خواهد داشت. اكنون اين سئوال مطرح مي شود كه آيا اتخاذ رويكرد محافظه كارانه و به دنبال آن كاهش فشارهاي رقابتي، به حداكثر سازي ثروت ذينفعان منجر مي شود؟ پيش بيني مي شود با افزايش سطح رقابت، محافظه كاري مشروط حسابداري نيز افزايش يابد.

شركت ها براي رهايي از تهديدات و فشارهاي رقابتي ناشي از ورود رقباي جديد و رقابت با رقباي موجود محافظه كاري حسابداري را در پيش مي گيرند و بدين منظور، اخبار و اطلاعات خوب و مساعد را پوشش داده (در سود/ زيان دوره مورد نظر شناسايي نمي كنند) و اخبار و علائم نامساعد را برجسته مي رقابت بازار محصول كنند (در سود / زيان دوره مورد نظر شناسايي مي كنند). محافظه كاري تصوير نامناسبي از وضعيت صنعت نشان مي دهد و وضعيت نامناسب انگيزه رقباي بالقوه براي ورود به عرصه رقابتي را كاهش داده، بدين ترتيب فشارها وتهديدات ناشي از ورود رقباي جديد كاهش مي يابد. از طرف ديگر، شركت ها در مقابله با رقباي بالفعل، بهاي تمام شده محصولات را بيشتر از واقع گزارش مي كنند و با اين كار رقابت بازار محصول هم مشتري و هم نهادهاي حمايت از مصرف كنندگان را به افزايش قيمت متقاعد كرده و هم رقبا را از كاهش دادن قيمت ها دلسرد مي كنند. همچنين اخبار خوب مربوط به تقاضاي بازار را پوشش داده، اخبار بد را برجسته مي كنند كه اين كار هم به نوبه خود جلوي افزايش توليد رقباي موجود را گرفته، مانع كاهش قيمت ها مي شود.

رقابت در بازار ابعاد متفاوتي دارد، از جمله مهمترين ابعاد قابليت جانشيني كالاها، حجم تقاضا، ميزان سرمايه گذاري لازم (شدت سرمايه گذاري)، نسبت تمركز صنعت و تعداد شركت هاي فعال در صنعت هستند. نخستين بعد قابليت جانشيني است. در صورت بالا بودن قابليت جانشيني كالاها گفته مي شود محصول داراي شباهت هاي زيادي با ديگر محصولات قابل جانشين است و اين محصولات مي توانند به جاي هم مصرف شوند و در اين صورت تعداد مصرف كنندگان و تعداد توليد كنندگان و حجم بازارها و در نتيجه شدت رقابت بيشتر خواهد بود. بعد دوم حجم تقاضاست. اندازه بزرگتر بازار در نتيجه تقاضاي بيشتر ايجاد مي شود و در نتيجه تقاضاي بالا رقابت را نيز بيشتر مي كند، زيرا تا زماني كه بازار اشباع نشده، براي ورود رقباي جديد انگيزه لازم وجود دارد. سومين بعد موانع ورود است. به علت اينكه منابع در اقتصاد محدود هستند، در صورتي كه براي ورود رقبا حجم بالاي سرمايه رقابت بازار محصول گذاري در دارايي هاي ثابت مورد نياز باشد، رقبا انگيزه چنداني براي ورود نخواهند داشت، زيرا هزينه فرصت سرمايه گذاري بالاست. بعد چهارم نسبت تمركز است. در صورتي كه حجم عمده توليد و فروش (نسبت تمركز) در صنايعي محدود به يك يا چند بازيگر باشد، شدت رقابت در اين صنايع كمتر خواهد بود. آخرين بعد تعداد شركت هاي فعال در هر يك از صنايع است. در صورتي كه تعداد شركت ها بيشتر باشد، رقابت بين آنها نيز بيشتر خواهد بود .

رقابت بازار محصول به عنوان مهمترين سازوکار حاکميت بيروني به دو صورت راهبرد و حاکميتي روي افشاي اطلاعات توسط شرکت ها تأثير مي گذارد . اثربخشي و ايجاد فرهنگ مؤثر حاكميتي را تسهيل مي كند. اين امر از طريق افزايش كارايي مديران، افزايش شفافيت در تصميم گيري، ارتقاي سطح پاسخگويي مديران، كاهش ريسك ناشي از تصميمات نادرست سرمايه گذاري و واقعي شدن قيمت هاي موجود در رقابت بازار محصول بازار مي تواند صورت بگيرد. همچنين، رقابتي بودن بازار محصول مي تواند عدم تقارن اطلاعاتي بين مديران و ذينفعان شركت را كاهش دهد. افزون بر اين در حالتي كه شركت در يك بازار رقابتي مشغول به فعاليت مي باشد، مديران امنيت شغلي خود را بيشتر در معرض خطر مي بينند و بايد كارايي خود را بالاتر ببرند زيرا سهامداران و ذينفعان به دليل وجود رقابت، كمتر از قبل مي توانند اشتباهات و ناكارآمدي مديران را بپذيرند.

در ايران پس از به اجرا درآمدن اصل 44 قانون اساسي مبني بر خصوصي سازي و تغيير نسبي رويكرد دولت به اقتصاد، زمينه براي ورود بخش خصوصي به بسياري از حوزه هاي فعاليت فراهم شده است و انحصاراتي كه در برخي از صنايع در اختيار دولت بود، كاهش يافته است. از اين رو شرايط براي رقابتي شدن ساير صنايع نيز مهيا شده است و مي توان اين مورد را به عنوان يكي از سازوکارهاي اثرگذار بر فعاليت هاي شركت ها در نظر گرفت. در اين مقاله تأثير رقابتي بودن بازار محصول بر هزينه هاي نمايندگي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسي قرار مي گيرد.

تأثير رقابتي بودن بازار محصول بر هزينه هاي نمايندگي

منظور از رقابتي بودن بازار محصول اين است كه شركت هاي مختلف در توليد و فروش كالا رقابت تنگاتنگي دارند و كالاهاي آنها نسبت به ديگري برتري چنداني ندارد، چرا كه اگر غير از اين باشد، بازار به سمت انحصار يا انحصار چند جانبه تمايل پيدا مي كند. به عبارت ديگر رقابت پذير بودن بدين معني است كه شركت نتوانسته شيوه توليدي اتخاذ نمايد كه كالاهاي با كيفيت تري توليد كند يا كالاهاي توليدي خود را با قيمتي پايين تر از ساير رقبا عرضه كند و در نتيجه بازار فروش را در قبضه خود بگيرد. لذا رقابت بازار محصول رقابت بازار محصول رقابتي بودن بازار محصول در جهت عكس انحصاري بودن بازار محصول مطرح مي گردد. شركتي كه توانسته است به واسطه بهينه سازي روش هاي توليدي، كالاهاي با كيفيت تري توليد نمايد يا كالايي با قيمت هاي پايين تر عرضه كند، به شرايطي نزديك به انحصار رسيده است .

انتظار مي رود رقابتي بودن بازار به دلايل زير، بر ميزان هزينه هاي نمايندگي تأثير داشته باشد:در يك بازار رقابتي، تعداد شركت هاي فعال در بازار زياد است و از اين رو شركت ها جهت حفظ خود در بازار بايستي تا حدودي از اقدامات يكديگر آگاه باشند. اين امر منجر به انجام بخشي از فرايند نظارتي توسط خود شركت هاي فعال در بازار مي گردد. در واقع شركت ها به عنوان يك سازوکار نظارتي براي يكديگر عمل مي كنند. از آنجا كه بخشي از هزينه هاي نمايندگي شامل هزينه هاي نظارتي مي شود، انتظار مي رود مالكان شركت هاي فعال در يك بازار رقابتي هزينه هاي نظارتي كمتر و در نهايت هزينه هاي نمايندگي كمتري را متحمل شوند.

وجود رقابت در بازار، به افزايش شفافيت و كاهش عدم تقارن اطلاعاتي منجر مي گردد، زيرا اطلاعات مشابه و قابل مقايسه را مي توان از ساير رقباي فعال در بازار كسب كرد و جهت بررسي صحت ادعاها و اطلاعات ارائه شده توسط مديريت شركت مورد استفاده قرار داد. به عنوان مثال، در وضعيتي كه سود شركت كاهش پيدا كند و مدير مدعي باشد كه اين كاهش ناشي از افزايش در بهاي تمام شده ورودي هاي توليد مي باشد نه از عملكرد وي، سهامداران مي توانند با مراجعه به اطلاعات ارائه شده توسط رقباي شركت، صحت ادعاي مزبور را مورد بررسي قرار دهند. اين افزايش شفافيت به كاهش هزينه هاي نمايندگي منجر مي گردد، زيرا مخاطرات اخلاقي مديران و فرصت سوء استفاده از منابع شركت را كاهش خواهد داد.

مديران شركت هاي فعال در يك بازار رقابتي، موقعيت شغلي خود را بيش از سايرين در معرض خطر مي بينند، زيرا سهامداران و ذينفعان چنين شركت هايي كمتر مي توانند اشتباهات و ناكارايي مديران را تحمل كنند. از اين رو مديران سعي مي كنند با كارايي و اثربخشي بيشتري فعاليت كنند كه اين خود به كاهش هزينه هاي نمايندگي منجر مي شود .

رابطه اندازه شرکت با ساختار سرمايه با تأکيد بر سطوح مختلف رقابت بازار محصول، سودآوري و نقدينگي

اهرم حاوي هشداري حاکي از اطلاعات مديران درباره فرصت هاي سرمايه گذاري است. نظريه هاي ساختار سرمايه بيان مي کنند که مديران شرکت هايي با فرصت هاي رشد مناسب بايد اهرم کمتري انتخاب نمايند، زيرا اگر آنها ميزان بدهي خارجي خود را افزايش دهند، قادر نخواهند بود از مزاياي فرصت هاي سرمايه گذاري شان استفاده کنند و در نتيجه ارتباط منفي ميان رشد آتي و اهرم ايجاد مي شود، زيرا مديران شرکت هايي با فرصت رشد بالا، اهرم پايين را انتخاب خواهند کرد. چنين نتايجي مي تواند در رگرسيون هايي که فرصت هاي رشد را کنترل مي رقابت بازار محصول کنند، وجود داشته باشد .

با توجه به نظريه ي توازن، شركت هاي بزرگ نسبت به شركت هاي كوچك، از اعتبار بالاتري براي تأمين مالي برخوردارند؛ همچنين شركت هاي بزرگ معمولاً در بازار بدهي، داراي اعتبار و شهرت بوده و هزينه هاي نمايندگي كمتري در استفاده از بدهي، بستانكاران را تهديد مي كند. به گونه اي كه اعتباردهندگان، شرايط مناسب تري براي استقراض اينگونه شركت ها فراهم مي كنند. بنابراين انتظار بر اين است كه رابطه ي مثبت ميان اندازه ي شركت و اهرم مالي آن برقرار باشد؛ در صورتيكه نظريه ي سلسله مراتب گزينه هاي تأمين مالي رابطه ي منفي پيش بيني مي كند؛ زيرا از منظر اين نظريه، شركت هاي مي توانند در صورت لزوم سهام منتشر كنند .

سودآوري به اصطلاح علامت مريض نبودن بنگاه اقتصادي و قدرت نقدينگي، علامت ادامه حيات بنگاه اقتصادي است. اگر چه هر دو اين ها با اهميت هستند، اما نقدينگي از اهميت بيشتري برخوردار است. شركت هاي با سودآوري پايين يا حتي غير سودآور، مدت بيشتري مي توانند در خدمت اقتصاد قرار گيرند، ولي شركت هاي بدون نقدينگي اميد به حيات كمتري دارند .مطابق نظريه ي توازن پايدار، شركت هاي سودآور به دليل هزينه هاي ورشكستگي كمتر و سوددهي زياد نسبت بدهي بالايي دارند. در صورتيكه نظريه ي سلسله مراتب گزينه هاي تأمين مالي بيان مي كند كه شركت ها منابع داخلي را بر منابع خارجي ترجيح مي دهند.

اندازه شرکت از عوامل مهم و موثر بر اهرم مالي است، زيرا شرکت هاي بزرگتر داراي نسبت هاي اهرم بسيار بيشتري نسبت به شرکت هاي کوچک تر هستند و اين امر منطبق با اين ديدگاه است که، شرکت هاي بزرگتر تمايل به سمت گسترش فعاليت هاي خود و گرايش بيشتري به متنوع ساختن ساختار سرمايه خود دارند، لذا داراي قدرت ريسک پذيري بيشتري هستند و کمتر در معرض خطر ورشکستگي قرار مي گيرند بنابراين انتظار مي رود از ميزان بدهي بيشتري برخوردار باشند. همچنين شرکت هاي بزرگتر از بدهي بيشتري جداي از سطح رشد خود استفاده مي کنند زيرا هم مي توانند از سطح چانه زني بالاتري در رويارويي با سرمايه گذاران برخوردار باشند و هم توان وثيقه گذاري بيشتري دارند. عوامل تعيين کننده اهرم شرکت در حد قابل توجهي وابسته به اندازه شرکت متفاوت است.

منبع

خدادادی، معصومه(1393)، رابطه اندازه شرکت با ساختار سرمایه با تاکید بر سطوح مختلف، پایان نامه جه کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی

رقابت بازار محصول : پایان نامه ، پروژه ، پروپوزال در مورد رقابت …

در این صفحه لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد درباره رقابت بازار محصول درج شده اند.

شما می توانید از محتوای منابع داخل این پایان نامه ها در پروپوزال ، گزارش سمینار ، مقاله ، تحقیق ، پروژه و پایان نامه خودتان استفاده نمایید.

فهرست و فصل اول همه پایان نامه های مربوط به موضوع رقابت بازار محصول

و دیگر موضوعات در سایت به صورت رایگان در دسترس است

تا قبل از خرید پایان نامه کاملا با محتویات آن آشنا شوید

لیست پایان نامه های موجود (به صورت فایل کامل) با موضوع: رقابت بازار محصول

پایان نامه بررسی رابطه اندازه شرکت با ساختار سرمایه با تاکید بر سطوح مختلف رقابت بازار محصول ، سودآوری و نقدینگی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین دانشکده مدیریت و حسابداری، گروه مدیریت پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی­ارشد”M.A” رشته مدیریت بازرگانی، گرایش مالی عنوان بررسی رابطه اندازه شرکت با ساختار سرمایه با تاکید بر سطوح مختلف رقابت بازار محصول ، سودآوری و نقدینگی در شرکت های کوچک و […]

پایان نامه بررسی رابطه حاکمیت شرکتی و رقابت بازار محصول با سیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشکده علوم اقتصادی و اداری پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی‚ گرایش مالی موضوع: بررسی رابطه حاکمیت شرکتی و رقابت بازار محصول با سیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استاد مشاور: دکتر شهاب الدین شمس تابستان […]

پایان نامه تاثیر رقابت در بازار محصول بر ارزش افزوده سهام

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق عنوان تاثیر رقابت در بازار محصول بر ارزش افزوده سهام شرکت های خودرو ساز پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار رقابت بازار محصول تهران پاییز ۱۳۹۲ تکه هایی […]

بازاریابی و درک نیاز های مشتریان

بسیاری از مردم اشتباهاً واژه بازاریابی را فروش و انجام تبلیغات جهت ترغیب به خرید معنی می کنند. چنانچه کل بازاریابی را به یک کوه یخ تشبیه کنیم فروش بخش کوچکی است که در رأس آن قرار دارد و قسمت اعظم شاید بیش از ۹۰ درصد آن در زیر آب مخفی است. باید توجه داشت […]

دانلود همه پایان نامه ها با موضوع هوش رقابتی

دسچامپز و نایاک[۱] ( ۱۹۹۵) ، هوشمندی رقابتی را در سه طبقه ارائه کردند : ۱) هوش بازار : این نوع هوش ، ارزیابی تغییرات در استراتژی رقابتی در بازده زمانی مشخص است که از تغییرات در ساختار رقبا ، جایگزینهای جدید محصول و تازه وارد های صنعت حاصل شده است . ۲) هوش مرتبط […]

دانلود همه پایان نامه ها درباره مزیت رقابتی

در کتب درسی استراتژی مربوط به زمان آکوف (۱۹۷۰) و آندروس (۱۹۷۱)، کاستی­ها رقابت بازار محصول و توانایی­ های یک بنگاه خاص تعریف شده اما درباره مزیت رقابتی مطلبی بیان نشده است. البته، پنروز (۱۹۵۹) در چندین مورد به مزیت رقابتی اشاره کرده است. آنسوف (۱۹۶۵) نیز از این اصطلاح استفاده کرده ولی تنها به این موضوع که بنگاه […]

پایان نامه تاثیر عوامل هفت گانه آمیخته بازاریابی فروش دوربین

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A( مدیریت دولتی گرایش سیستمهای اطلاعاتی عنوان : مطالعه تحلیلی تاثیر عوامل هفت گانه آمیخته بازاریابی (۷p) فروش دوربین مداربسته بر افزایش ارزش ویژه برند ( مطالعه موردی : شرکت ارتباطات الکترونیک […]

پایان نامه طراحی و تدوین الگوی برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه دانشکده تحصیلات تکمیلی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی ( M.A ) گرایش: داخلی عنوان طراحی و تدوین الگوی برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی توسعه صنعت توریسم استان کرمانشاه شهریور ۱۳۹۳ […]

پایان نامه رتبه بندی عوامل موثر بر بازاریابی اینترنتی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) رشته مدیریت بازرگانی گرایش داخلی عنوان: شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر بازاریابی اینترنتی درشرکت فراورده های نسوز ایران با بهره گرفتن از تکنیک تاپسیس خاکستری زمستان ۱۳۹۳ برای […]

پایان نامه سنجش تأثیر استراتژی رقابتی پورتر بر کارآفرینی شرکتی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات دانشکده علوم انسانی- گروه مدیریت بازرگانی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) رشته : مدیریت اجرایی گرایش: استراتژیک عنوان : سنجش تأثیر استراتژی های رقابتی پورتر بر کارآفرینی شرکتی (مطالعه موردی: شرکت های متوسط و […]

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:

در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.

مبانی نظری رقابت بازار محصول

همکاران ما در موسسه ایران تحقیق اقدام به آماده سازی مبانی نظری رقابت بازار محصول کرده‌اند. مبانی نظری در پایان‌نامه‌ها و طرح‌های پژوهشی علوم انسانی و علوم پزشکی به عنوان فصل دوم و در برخی مواقع به عنوان ادامه فصل اول قرار می‌گیرد. در این بخش محقق باید متغیرهای پژوهش و ارتباط منطقی آن‌ها را شرح دهد و چرایی انجام پژوهش را از طریق بررسی پژوهش‌های گذشته تبیین کند.

آوردن چارچوب نظری و استفاده از یک نظریه به عنوان پشتوانه نظری، اشاره خلاصه وار به مطالعات مرتبط انجام شده، شروع از پژوهش‌های کلی و رسیدن به پژوهش‌های اختصاصی، حتی الامکان استفاده از منابع دست اول و جدید و استفاده از نقل قول موقع استفاده از منابع دست دوم، مرتب کردن سوابق بر اساس تاریخ و دست اول و دوم بودن‌شان، استناد و رفرنس دهی الزامی و بالاخره جمع بندی و توجیه چرایی انجام پژوهش و تبعات مثبت انجام آن در این بخش از پایان نامه و پژوهش آورده می‌شود.

مشخصات فایل مبانی نظری رقابت بازار محصول

همکاران ما در موسسه ایران تحقیق فایل ورد مبانی نظری رقابت بازار محصول را به صورت کامل آماده سازی نموده و برای دانلود در اختیار شما قرار داده‌اند. در این فایل ورود علاوه بر توضیخ متغیرهای مورد بحث، منابع کامل نیز برای استفاده پژوهشگران وجود دارد و می‌تواند نیاز شما به مبانی نظری این متغیر را به صورت کامل پوشش دهد. برخی از ویژگی‌های فایل ارائه شده عبارت است است:

تعداد صفحات: ۳۲

اندازه فونت: ۱۴

تعداد منابع فارسی: ۱۱

تعداد منابع انگلیسی: ۲۰

فرمت فایل: وورد

خرید و دانلود مبانی نظری رقابت بازار محصول

شما می‎‌توانید با خرید مبانی نظری رقابت بازار محصول از سایت ایران تحقیق از مزایای این خرید استفاده نمایید که عبارتند از:

بررسی تاثیر رقابت در بازار محصول برکیفیت سود در شرکت های کشاورزی و صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

هدف اصلی این مقاله، بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و کیفیت سود در شرکت‌های کشاورزی و صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به این منظور، از شاخص لرنر تعدیل شده به عنوان معیار رقابت در بازار محصول استفاده شده است. همچنین، کیفیت سود از سه جنبه، کیفیت اقلام تعهدی، نسبت وجه نقد عملیاتی به سود عملیاتی و تغییر در اقلام تعهدی مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش را 36 شرکت کشاورزی و صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهد. برای آزمون فرضیه ها، اطلاعات این شرکت‌ها طی سال‌های 1385 الی 1394 جمع آوری شده و از طریق رگرسیون خطی چند متغیره مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان می‌دهد که با افزایش رقابت در بازار محصول، اقلام تعهدی اختیاری به عنوان معیار معکوس کیفیت سود کاهش و در نتیجه کیفیت سود افزایش یافته است. ولی بین رقابت در بازار محصول و نسبت وجه نقد عملیاتی به سود عملیاتی و نیز بین رقابت در بازار محصول و تغییر در اقلام تعهدی به عنوان معیار های دیگر کیفیت سود، رابطه رقابت بازار محصول معناداری احراز نگردید. با توجه به نتایج مذکور به سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان توصیه می شود که در ارزیابی سهام و عملکرد شرکت‌ها رابطه رقابت در بازار محصول و کیفیت سود را در نظر داشته باشند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.