روش هج جهت کنترل ریسک


مدیریت ریسک پروژه مبتنی بر راهنمای PMBOK و کاربرد آن در پروژه‌های عمرانی

مدیریت ریسک یکی از محدوده‌های مهم مدیریت پروژه می‌باشد که در کشورهای پیشرفته به صورت سازمان یافته و قانونمند در تمام پروژه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. حوزه مدیریت ریسک به عنوان یکی از حوزه‌های دانش استانداردPMBOK ‌‌‌‌‌‌‌‌فرایندهای شناسایی، تجزیه و تحلیل و واکنش به ریسک‌هاست که به منظور حداکثر کردن فرصت‌ها و حداقل کردن تهدیدات پیاده سازی می‌شود. هدف از پیاده ‌سازی ‌‌‌‌‌‌‌‌فرایند مدیریت ریسک پروژه، شناسایی و ریشه یابی علل وقوع هر ریسک، تحلیل آن تا حد امکان، برنامه‌ریزی و اجرای روش‌های واکنش و تخصیص ریسکها به عوامل ذی‌صلاح، به منظور کنترل مؤثر ریسک‌های ارجح هر پروژه، اجتناب از هزینه‌های غیر ضروری، به حداقل رساندن مدیریت بحران و بهینه نمودن استفاده از منابع محدود می‌باشد. گام بندی شرح داده شده در این مقاله یک روش علمی ‌و سیستماتیک را برای تعیین و شناسایی ریسک‌ها، ‌‌‌‌تأثیر کمّی ‌و کیفی آنها، ارائه پاسخ‌های درست در زمان مناسب و کنترل ریسک‌ها ارائه می‌دهد. در ابتدا لیستی از ریسک های محتمل در روش هج جهت کنترل ریسک پروژه های عمرانی تهیه و موارد شاخص از طریق پرسشنامه اولویت بندی شدند، سپس استراتژی‌های کلی پاسخ به ریسک‌ها مشخص گردید. در نهایت با کمک از پژوهش‌های پیشین و همچنین مشورت خبرگان بهترین استراتژی‌ها برای کنترل ریسک‌های بحرانی در پروژه‌های عمرانی به تفصیل تشریح شده است تا اطمینان خاطری از کارایی برای ذینفعان پروژه فراهم آمده و موجب به حداکثر رسیدن بهره‌وری و بهینه‌سازی پروژه از نظر زمان، هزینه، کیفیت، منابع انسانی، تجهیزات و. شود.

کلیدواژه‌ها

 • کلمات کلیدی: مدیریت ریسک
 • ارزیابی ریسک
 • شناسایی ریسک
 • تحلیل کیفی
 • تحلیل کمّی
 • واکنش و کنترل ریسک

عنوان مقاله [English]

Project risk management based on PMBOK guidelines and its application in construction projects

نویسنده [English]

 • Somayeh Ghorbani

Risk management is one of the important روش هج جهت کنترل ریسک روش هج جهت کنترل ریسک areas of project management that is used in developed countries in an organized and legal manner in all projects. The field of risk management as one of the areas of standard knowledge of PMBOK is the process of identifying, analyzing and responding to risks, which is implemented in order to maximize opportunities and minimize threats. The purpose of implementing the project risk management process is to identify and root out the causes of each risk, analyze it as much as possible, plan and implement response methods and allocate risks to competent factors, in order to effectively control the preferred risks of each project, avoid unnecessary costs., Minimize crisis management and optimize the use of limited resources. The steps described in this article provide a scientific and systematic method for determining and identifying risks, their quantitative and qualitative impact, providing the right answers at the right time, and controlling risks. First, a list of possible risks in construction projects was prepared and key items were prioritized through a questionnaire, then the general strategies for responding to the risks were identified. Finally, with the help of previous research and also consulting experts, the best strategies for controlling critical risks in construction projects are described in detail to provide assurance of efficiency for project stakeholders and maximize productivity and optimize the project in terms of time, cost, Quality, human resources, equipment, etc.

تدوین برنامه مدیریت ریسک زیست‌محیطی برای طرح توسعه پالایشگاه به روش HAZID

این مقاله با هدف حذف، کاهش و مدیریت ریسک‌های زیست‌محیطی موجود در طرح توسعه پالایشگاه آبادان به انجام رسیده است. به این منظور کلیه فعالیت‌ها و فرآیند‌های این طرح جهت شناسایی، ارزیابی و مدیریت عوامل خطر و جنبه‌های ریسک زیست‌محیطی طرح مورد بررسی قرار گرفته است. پس از شناسایی مقدماتی عوامل به وجود آورنده‌ی ریسک زیست‌محیطی با استفاده از ماتریس سه‌بعدی ارزیابی ریسک و جداول ارزش‌یابی ریسک بر پایه احتمال، پیامد و گسترش آلودگی به ارزیابی تفصیلی ریسک‌های زیست‌محیطی موجود در طرح توسعه پالایشگاه آبادان پرداخته شده است. طبق نتایج به‌دست‌آمده عوامل خطر شناسایی شده و پس از غربال ریسک‌ها، ریسک‌های زیست‌محیطی که در محدوده قابل‌قبول بودند حذف شدند. عدد اولویت ریسک برای ریسک‌های باقی‌مانده محاسبه و تدوین برنامه مدیریت ریسک زیست‌محیطی مبتنی بر این شناسایی و مطابق با مراحل ساخت‌وساز و بهره‌برداری صورت پذیرفته است.

کلیدواژه‌ها

 • ارزیابی ریسک زیست‌محیطی
 • مدیریت ریسک زیست‌محیطی
 • طرح توسعه پالایشگاه آبادان
 • ماتریس ریسک سه‌بعدی
 • EFMEA و HAZID

20.1001.1.17356466.1399.15.72.6.4

عنوان مقاله [English]

Codification Plan Environmental Risk Management for Refinery Expansion Project by HAZID

نویسندگان [English]

 • elham minaei 1
 • borhan riazi 2
 • nabioallah mansouri 3
 • hamid minaie 4

This study was performed to control of the environmental risk in Abadan refinery.
To this purpose, all of the processes in this plan, were studied for identification, evaluation, management risk factors and environmental risk in this project .The 3D matrix and Risk evaluation tables designed, based on possibility, consequence and expansion of pollution.
According to the results, risk factors were identified. After the screening of risks, the environmental risk factors that were in the unacceptable range were eliminated. Risk priority number was calculated. Those statements environmental risks that range from red three-dimensional matrix of risk, have a high risk priority number 600 and are in the unacceptable area .Therefore, for reduce and control them, has been developed environmental risk management and environmental monitoring program for this plan.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Environmental Risk Assessment
 • Environmental Risk Management
 • Abadan Refinery Expansion Project
 • 3D Matrix

مراجع

[1] جعفری، م. و قراری، ن. "آنالیز ریسک تی‌بی‌ام روش هج جهت کنترل ریسک به روش تجزیه‌وتحلیل حالات شکست و اثرات آن"، مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس تونل، 1388، تهران، ص 465-456.

[4] سی آرتور ویلیامز، جی آر-ریچاردام هینز، "مدیریت ریسک"، مترجمان: داور ونوس، حجت اله گودرزی، نشر نگاه دانش، 1382.

[6] سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، "شرح خدمات تهیه طرح پالایشگاه نفت و گاز"، معاونت امور فنی، دفتر امور فنی و تدوین معیارها"، نشریه 3127، تهران، 1380.

[9] شریعت، س، م. منوری، س، م. سبحانی، ف. "ارزیابی ریسک زیست‌محیطی معدن کاری در تالاب‌ها (مطالعه موردی تالاب میقان استان مرکزی)"، نشریه اکوبیولوژی تالاب، 1392، دوره 5، شماره 16، صص 52-41.

[10] خاکی، ع. فروهید، ا. " ارزیابی مدیریت ریسک اثرات ریسک محیطی فرودگاه"، ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، 1391.

[11] حسینی، ه، س. دانا، ت. ارجمندی، ر. شیریان‌پور، ا. "مدیریت ریسک محیط‌زیست فعالیت‌های فاز ساخت سکوهای میدان‌های نفتی مطالعه موردی فاز ساخت سکوهای نفتی طرح میدان رشادت"، فصلنامه انسان و محیط زیست، شماره 21، 1391.

[13] نجفی، م. یار احمدی بافقی، ع. " بررسی ایمنی و آنالیز ریسک سدهای باطله"، هشتمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی، 1387.

[15] هاشمی نژاد، ن. حلوانی، غ. مقدسی، م. ذوالعلی، فرزانه. شفیعی زاده، م. "ارزیابی ریسک و تعیین شاخص‌های عملکرد ایمنی در مرحله طراحی و ساخت پروژه آگلومراسیون سال 1390"، نشریه طب کار، 1391، شماره 4، صص 74-63.

مدلی برای کنترل ریسک سرویس تامین مالی جمعی (مورد مطالعه: بانک ملت )

در این مقاله از ساختار تامین مالی جمعی به عنوان یک راهکار اقتصاد دیجیتالی آلترناتیو و یا مانیفست سرمایه گذاری پویای تکنولوژیکی و مالی، که در واقع هر دو بعد را شامل می گردد،برای تامین مالی استفاده شده است و مدلی برای کنترل ریسک های متصور ارائه شده است. عوامل اصلی در ایجاد مخاطرات برای تامین مالی جمعی شامل مخاطرات معطوف به حامی مالی، درخواست کننده مالی، زیرساخت و تبادل اطلاعات و مولفه های ناشی از هریک با بررسی های کیفی شناسایی شدند. از آنجاییکه بانک ها و شرکت های تابعه آنها پتانسیل های لازم برای فعالیت در این حوزه را دارند و به دلیل رویکردهای نوین در کسب و کار به نحوی دخیل هستند از اینرو بانک ها بایستی به فکر تلفیق ساختار "تامین مالی جمعی " با سرویس های خود برای استفاده از این رویکرد در روش هج جهت کنترل ریسک اکوسیستم کسب و کار خود باشند لذا تحقیق در بستر یکی از بانک های توسعه یافته ایران از نظر سرویس های بانکداری صورت پذیرفت. به منظور آزمون یافته های این تحقیق توصیفی، از روش جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه در دو سطح خبرگان(تیم دلفی) و عمومی استفاده گردید و داده های خام با استفاده از فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به منظوراعتباریابی مدل، روش معادلات ساختاری مورد استفاده قرارگرفته است. بر اساس نتایج بررسی های آماری همه عوامل دارای اعتبار لازم بودندو حامی مالی و زیرساخت بیشترین تاثیر را در ریسک های مدل تست شده داشته اند و لذا در پیاده سازی مدل با حساسیت بیشتری می

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A model for controlling risk of crowdfunding service (Case study: Mellat Bank)

نویسندگان [English]

 • Mohammad Taghi Taghavifard 1
 • Kamran Feizi 1
 • Babak ZadjabbariOchtapeh 2
 • Jahanyar Bamdadsofi 1
 • Mohammad ali Dehghan Dehnavi 1

This paper uses the crowdfunding structure as an alternative digital economy solution or the Manifesto of Dynamic Technological and Financial Investment, which in fact includes both dimensions, for financing and provides a model for controlling perceived imaginary risks.The main factors in creating risks for crowdfunding, including risks of the sponsor, the applicant, infrastructure and information exchange, and the components of each were identified through qualitative studies. Since banks and their subsidiaries have the necessary potential to operate in this field and are involved in some way due to new approaches in business, banks should consider integrating the "crowdfunding" structure with their services. To use this approach in their business ecosystem, so the research was conducted in the context of one of the developed banks in Iran in terms of banking services. In order to test the findings of this descriptive study, data collection method was used through a questionnaire at two levels of experts (Delphi team) and general and raw data were analyzed using statistical techniques. In order to validate the model, the structural equation method has been used. Based on the results of statistical studies, all factors had the necessary validity and financial support and infrastructure had the greatest impact on the risks of the tested model, and therefore in the implementation of the model with more sensitivity can be monitored these two factors.

12 روش حرفه‌ای برای شناسایی ریسک‌های پروژه

شناسایی ریسک‌های پروژه از مهمترین فرایندها در مدیریت ریسک پروژه است - PMPiran

شناسایی ریسک‌های پروژه برای موفقیت در برنامه‌ریزی موثر مدیریت ریسک بسیار مهم است. اگر شما در یک سازمان بپرسید که “بزرگترین ریسک شما چیست”، ممکن است 100 پاسخ مختلف از 100 نفر مختلف دریافت کنید. بدترین حالت نیز نداشتن پاسخ برای این سوال است. شاید اصلی­ترین دلیلش تعریف بیش از حد آزادانه این کلمه باشد. می­‌توان آن را به شیوه‌های مختلف در صنایع مختلف تعریف کرد. بنابراین، بیایید مفهموم آن را محدودتر کنیم. تمام مدیران می توانند این کار را با پرسش های ساده ای انجام دهند و به آرامی شروع به شناسایی بزرگترین تهدید­ها برای کسب‌و‌کار می‌کنند.

ریسک چیست؟

ریسک، عدم قطعیت، احتمال وقوع نتایج مختلف و یا تفاوت بین چیزی که انتظار می‌رود با چیزی که واقعا اتفاق می­افتد، است. (می­‌تواند مثبت و یا منفی باشد)

چه چیزی در معرض ریسک است؟

ما می‌توانیم ریسک را در دسته‌بندی‌های متفاوتی قرار دهیم و متناسب با صنعت مورد نظر بزرگترین ریسک‌ها از یکی از این دسته بندی­ ها نشأت می‌گیرد.

 • دارایی ها؛ منقول و غیر منقول
 • منابع انسانی؛ کارمندان، پیمانکاران، تامین کنندگان، و روابط دیگر کسب و کار
 • تعهدات؛ ریسک های مربوط به عدم شفافیت در موارد قراردادی و قوانین مدنی
 • درآمد خالص؛ این نرخی ست که به نوسانات سرمایه انسانی، بازار مالی، مقررات دولتی و مشتریان بستگی دارد.

12 روش برتر برای شناسایی ریسک‌های پروژه

در ادامه به 12 تکنیک و روش شناسایی ریسک‌های پروژه می‌پردازیم که می‌توانید با بهره‌گیری کامل آن‌ها ریسک‌ها را به خوبی شناسایی کنید!

1- طوفان فکری:

طوفان فکری بهترین تکنیک برای مسائل بدون ساختار است. اعضای گروه به صورت شفاهی ریسک­‌هایی را شناسایی می‌­کنند که فرصت ایجاد ایده برای دیگران را نیز فراهم می کنند.

برای رسیدن به نتیجه مطلوب، ضروری است شرکت‌کنندگانی را انتخاب کنید که با موضوعات مورد بحث آشنا هستند. یک یادداشت‌کننده هم باید برای ثبت ایده هایی که مورد بحث قرار می گیرند منصوب کنید.

در صورتی که تمایل دارید اطلاعات بیشتری در رابطه با این تکنیک پرکاربرد کسب نمایید، مقاله “طوفان فکری و 5 تکنیک موثر طوفان فکری” را بخوانید.

تکنیک‌های شناسایی ریسک‌های پروژه

2- نظرسنجی و پیمایش:

نظرسنجی یک تکنیک است که لیستی از سوالات برای ریسک در یک زمینه خاص طراحی شده است. محدودیت این روش این است که افراد به طور ذاتی تمایل به تکمیل نظرسنجی ها ندارند و ممکن است اطلاعات دقیق ارائه ندهند. اطلاعات حاصل از آن به دلیل وجود فرضیاتی در پاسخ ها و سوالات ممکن است دقیق نباشند.

3- مصاحبه:

مصاحبه‌ها یک راه موثر برای شناسایی ریسک‌های پروژه است. مصاحبه های گروهی می تواند در تشخیص منشا ریسک در یک پروژه کمک کند. فرآیند مصاحبه اساسا یک فرآیند پرسش است. این کار به وسیله یک تسهیل­­گر و سوالاتش جهت دهی می­شود.

4- گروه های کاری:

گروه های کاری راه بسیار خوبی برای تجزیه و تحلیل یک موضوع خاص برای شناسایی ریسک‌هایی هستند که ممکن است برای گروه شناسایی ریسک واضح و قابل تشخیص نباشند.

گروه کاری معمولا یک گروه جداگانه از افرادی است درون پروژه هستند که شناسایی ریسک را انجام می دهند.

5- دانش ضمنی:

مجموعه اطلاعاتی است که شخص به واسطه تجربیات خود به­دست آورده است.

6- دانش مستند:

دانش مستند مجموعه اطلاعات یا داده هایی است که در مورد یک موضوع خاص ثبت شده است. این یک منبع اطلاعاتی است که بینشی را در زمینه ریسک خاصی فراهم می­‌آورد. هنگام استفاده از هر گونه اطلاعات مبتنی بر دانش باید اطمینان داشته باشید که آن مرتبط و قابل استفاده برای موقعیت فعلی نیز می­باشد.

7- لیست ریسک:

معمولا فهرستی از ریسک­‌ها است که در سازمان‌­های مشابه و یا موقعیت های مشابه تهیه شده است. هنگام استفاده از این نوع از لیست­‌ها باید اطمینان حاصل کنید که آن مرتبط و قابل استفاده برای موقعیت فعلی نیز می­باشد.

8- سوالات روش هج جهت کنترل ریسک محرک ریسک:

شامل فهرستی از شرایط یا حوادث در یک حوزه خاص می­شود که می تواند منجر به شناسایی ریسک شود. اینها شرایط یا حوزه هایی هستند که ریسک درون آن­ها شناسایی شده است. این سوالات ممکن است در بخش­هایی مانند عملکرد، هزینه، برنامه، برنامه نویسی و غیره گروه بندی شود.

9- درس آموخته‌­ها:

درس‌هایی که آموخته شده است، دانش تجربی است که به اطلاعات متصل شده و ممکن است مربوط به حوزه­‌های مختلف سازمان باشد.

این منبع اطلاعات ممکن است شما را در شناسایی ریسک‌های پروژه و سازمان خود راهنمایی کند. هنگام استفاده از این نوع اطلاعات باید اطمینان حاصل کنید که آن مرتبط و قابل استفاده برای موقعیت فعلی نیز می­باشد.

10- اطلاعات تاریخی برای شناسایی ریسک‌های پروژه:

این اطلاعات اساسا همانند دانش مستند است. تفاوت این است که اطلاعات تاریخی معمولا به عنوان واقعیت پذیرفته شده است.

11- قالب‌های مهندسی:

مجموعه ای از نمودارهای جریان برای جنبه های مختلف است. این الگوها مقدماتی هستند و به عنوان راهنمایی عمومی برای انجام ارزیابی فعالیت‌ها در نظر گرفته شده اند و برای شناسایی ریسک‌های پروژه به کار می‌روند.

12- نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل ریسک پذیری

انواع مختلفی از تحلیل ریسک گرا وجود دارد. دو تکنیک مانند تجزیه و تحلیل درخت خطا و تجزیه و تحلیل درخت وجود دارد. اینها روش­‌های از بالا به پایین هستند که تعیین می‌­کنند کدام وقایع، شرایط یا اشتباهات می‌تواند منجر به یک رویداد نامطلوب شود. این رویداد با توجه به توالی فعالیت‌ها و پیامدهای مرتبط می‌تواند منجر به ریسک برنامه شما شود.

جمع بندی شناسایی ریسک‌های پروژه

شناسایی ریسک‌های پروژه برای ساخت و کنترل کردن برنامه مدیریت ریسک، بسیار مهم و ضروری است. ریسک‌ها رویدادی احتمالی هستند که در صورت بروز، نتایجی متفاوت با نتیجه برنامه­ ریزی شده را به‌­وجود می‌­آورند. ما می‌­توانیم با استفاده از ابزارهای متعددی به شناسایی ریسک‌ها بپردازیم و با شناسایی زودهنگام ریسک‌های پروژه اقدامات لازم جهت جلوگیری از تبدیل تهدیدها به مشکلات و مسائل واقعی و اقدامات لازم برای تبدیل فرصت ها به موقعیت­ های پیشرفت را اتخاذ کنیم.

تشکیل کارگروه در بازار سرمایه برای مدیریت ریسک‌های احتمالی بودجه سال آینده

تشکیل کارگروه در بازار سرمایه برای مدیریت ریسک‌های احتمالی بودجه سال آینده

تهران- ایرنا- در ادامه سلسله جلسات مستمر قبلی، نشستی میان سرمایه‌گذاران نهادی و حقوقی‌های بزرگ و مدیران تامین سرمایه بازار برای بررسی مهم‌ترین دلایل وضعیت فعلی بازار سرمایه برگزار و تشکیل کارگروه برای مدیریت ریسک‌های احتمالی بودجه سال آینده مطرح شد.

به گزارش ایرنا از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، در این جلسه مهم‌ترین دلایل وضعیت فعلی بازار از جمله بحث روش هج جهت کنترل ریسک قیمت‌گذاری دستوری، نرخ بالای سود بانکی و. بررسی شد.

یکی از دغدغه‌های مهم حاضران در این نشست، تامین مالی سرمایه‌گذاران نهادی جهت خرید سهام بود که ریاست سازمان بورس بر تسریع و تسهیل این روند تاکید کردند تا هرگونه درخواست در کوتاه‌ترین زمان بررسی و در صورت امکان مجوزهای لازم صادر شود.

در این نشست همچنین رییس سازمان بورس تاکید کرد که اگرچه سازمان بورس مرجع رسمی در زمینه قیمت‌گذاری دستوری نیست، اما تلاش کرده تا با ایجاد سازوکارهای شفافیت در عرضه و تقاضا در بورس کالا، آثار نامساعد سیاست قیمت‌گذاری دستوری را تا حد امکان کاهش دهد.

از مهم‌ترین بحث‌های مطرح شده در این نشست، تشکیل یک کارگروه منسجم در سازمان بورس بود تا پیش از آنکه پیش‌نویس لایحه بودجه ۱۴۰۲ تنظیم و به مجلس ارائه شود، بازار سرمایه پیشنهادهای خود را جهت مدیریت ریسک هرگونه تصمیم در مورد پیش‌نویس لایحه بودجه، به مراجع ذی‌صلاح منعکس نماید.

در این نشست بسیاری از مدیران حقوقی بازار با اشاره به وضعیت نرخ سود بانکی، ابراز نگرانی کردند که این وضعیت منتهی به جذابیت سرمایه‌گذاری در بانک‌ها به جای سرمایه‌گذاری در بازار سهام شده است. به خصوص آنکه دولت پیش‌تر مصوب کرده بود تا این نرخ سقف ۲۰ درصد را رعایت کند؛ اما عملاً و با عدم رعایت این مصوبه، تبعات آن بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار داده است.

در این جلسه همچنین بر پیگیری و مطالبه‌گری جهت حل مشکل تامین مالی روش هج جهت کنترل ریسک جهت خرید سهام، نرخ خوراک و سوخت گاز صنایع، تعیین تکلیف سریع واگذاری سهام خودروسازها و تثبیت نرخ سود بین بانکی در کانال از پیش تعیین شده تاکید شد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.