سرمایه گذاری مستقیم


نقش نهاد مالی تخصصی در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش فرهنگ: مطالعه موردی سینمایِ فرانسه

امروزه صنایع فرهنگی به‌عنوان یک بخش پیشران در رشد اقتصادی، اشتغال و تجارت شناخته می‌شود. به همین دلیل، سرمایه‌گذاری و هدایت منابع مالی به حوزه‌ فرهنگ اهمیت بالایی به ویژه برای کشورهای درحال‏توسعه دارد. صنعت سرمایه گذاری مستقیم سینما به دلیل زنجیره طولانی تولید -از خلق یک فیلم تا تماشای آن توسط مصرف‌کننده- نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان و به‌کارگیری تعداد زیادی افراد متخصص است. فرانسه به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین و موفق‏ترین تولیدکنندگان فیلم در جهان با سابقه‌ی حمایت دولتی است که به جهت شیوه‌های متنوع و مختلف آن کشور در تأمین مالی سینما در راستای حفظ سینمای ملی و دفاع از تنوع فرهنگی بسیار مورد توجه است. هدف مقاله حاضر، بررسی تأثیر نهاد مالی تخصصی بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش فرهنگ است که این مهم با مطالعه نهاد مالی تخصصی سینما در کشور فرانسه (سوفیکا) طی سرمایه گذاری مستقیم دوره 2016-1987و استفاده از روش خودتوضیحی با وقفه‏های توزیعی (ARDL) انجام می‏گیرد. نتایج نشان می‌دهد که در بلندمدت میزان حمایت نهاد مالی تخصصی در ساخت فیلم، تأثیر مثبت و معنی‌داری بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سینما داشته است. همچنین، میزان ورودی به سالن سینما و متغیرهای کلان اقتصادی از جمله حقوق مالکیت فکری و توسعه مالی، تأثیر مثبت و معنی‌داری بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی سینما داشته‌ و در مقابل، متغیرهای کلان اندازه دولت و نرخ ارز دارای تأثیر منفی و معنی‌داری بر جذب سرمایه‏های خارجی در این بخش بوده‏اند.

کلیدواژه‌ها

 • اقتصاد فرهنگ
 • نهاد مالی تخصصی
 • سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
 • صنایع خلاق
 • توسعه مالی

عنوان مقاله [English]

The Role of Specialized Financial Institutes in Foreign Direct Investment in Cultural Sector: Case of France Cinema

نویسندگان [English]

 • Hesaneh Hosseinian 1
 • Seyyed Mohammad Hoseini 2
 • Mehdi Hajamini 3

1 Master student in Economics of Arts & Culture. Faculty of Arts & Islamic Architecture. Imam Reza International University, Mashhad, Iran

2 Assistant Professor, Islamic Sciences and Culture Academy, Mashhad, Iran

3 Assistant Professor, Department of Economics, Yazd University, Yazd, Iran

چکیده [English]

Today, cultural industries are known as a leading sector in economic growth, employment, and trading. Therefore, financing and investing in cultural industries are specifically important for developing countries. Due to its long production chain from creating a movie to its screening, the film industry requires a great amount of investments and a large number of professionals. France is one of the major and most successful countries in the film industry with a history of governmental support. In addition, سرمایه گذاری مستقیم France's film industry is an interesting case due to using a variety of financing methods to improve national cinema and cultural diversity. In this regard, the present paper investigates the effect of specialized financial institutes (SOFICA) on foreign direct investment in the cultural sector of France using the auto-regressive distributed lag (ARDL) method for the time of period 1987-2016. The results indicate that specialized financial institutes has a significant and positive effect on FDI in سرمایه گذاری مستقیم the film industry. In addition, the movie theater attendance, intellectual property, and financial development positively influence attracting FDI in the France's film industry; while government size and exchange rate have a significant and negative and effect.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cultural Economics
 • Development Bank
 • Foreign Direct Investment
 • Creative Industries
 • Financial Development
مراجع

اکبرپور، علیرضا (1392) صنعتی‌سازی سینمای ایران: پژوهشی جامع پیرامون آسیب‏شناسی سینمای ایران، تهران: مؤسسه جمال هنر.

اندرس، والتر (1386) اقتصادسنجی سری زمانی با رویکردهای کاربردی، ترجمۀ مهدی صادقی و سعید شوال‏پور، جلد دوم، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).

حسین‌نژاد، محمدعلی و تقی‌پور، ایرج (1390) «گفت‏و‏شنود دربارۀ اقتصاد سینمای ایران»، فصلنامه سینمایی فارابی، 66، 102 ـ 93.

دادگو، محمدمهدی (1370) نکاتی پیرامون اقتصاد سینمای ایران، تهران: انتشارات فیلم‌خانۀ ملی ایران، با همکاری دفتر پژوهش‌های فرهنگی.

عبداللهیان، حمید و تقی‏زادگان، معصومه (1390) «تحلیلی بر جریان‌های تولید فیلم در سینمای ایران: منازعه نهادهای قدرت در میدان تولید سینمای ایران در دهۀ 1360 و 1370»، فصلنامۀ مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 25، 203 ـ 231.

فکوهی، ناصر (1379) از فرهنگ تا توسعه: مقالاتی در زمینۀ توسعه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی. تهران: انتشارات فردوس.

گنجی، محمد و حیدریان، امین (1393) سرمایه فرهنگی و اقتصاد فرهنگ (با تأکید بر نظریه‌های پی‌یر بوردیو و دیوید تراسبی) فصلنامه راهبرد، 23(72)، 97 ـ 77.

موسایی، میثم و شیانی، ملیحه (1386) «تخمین تابع تقاضای خانوار برای رفتن به سینما در 24 استان ایران»سرمایه گذاری مستقیم ، فصلنامه رفاه اجتماعی، 25. 301 ـ 318.

Abankina, T. , (2016) “Models for Arts and Culture Financial Support”. Journal of US ـ China Public Administration, 13(3), 173 ـ 180.

Alfaro, L. , Areendam, C. , Kalemli ـ Ozcan, S. , Sayek, S. , (2004) “FDI and economic growth: the role of local financial markets”. Journal of International Economics, 64(1), 89 ـ 112.

Azman ـ Saini. W, Law. S. , & Halim Ahmad. A, (2010) “FDI and economic growth: New evidence on role of financial markets”. Economics Letters, 107, 211 ـ 213.

Bertocco, G. , (2008) “Finance and development: is Schumpeter’s analysis still relevant”. Journal of Banking and Finance, 32, 1161 ـ 1175.

Bonet, L. , & Négrier, E (2008) La fin des cultures nationales? Les politiques culturelles à l'épreuve de la diversité. Lectures, Publications reçues.

Bruck, N. , (1998) “The role of development banks in the twenty ـ first century”. Journal of Emerging Markets, 3, 39 ـ 67.

Cameron, R. E. , (1953) “The credit mobilier and the economic development of Europe”. Journal of Political Economy, 61(6), 461 ـ 488.

Caves, R. E. , (2000) Creative industries: Contracts between art and commerce. Harvard University Press.

Gerschenkron, A (1962) Economic backwardness in historical perspective, a book of essays. Harvard University Press: Cambridge, MA.

Giehler, T. , Seibel, H. D. , & Karduck, S. , (2005) “Reforming agricultural development banks”. Working Paper, No. 2005 ـ 7.

Lee, C. C. , & Chang, C. P. , (2009) “FDI, financial development, and economic growth: international evidence”. Journal of Applied Economics, 12(2), 249 ـ 271. ‏

Monge ـ Naranjo, A. and Hall, L. , (2003) “Access to credit and the effect of credit constraints on Costa Rican manufacturing firms”. IDB Working Paper, No. 179.

Musgrave, R. A. , (1996) “Public finance and finanz wissenschaft traditions compared”. Finanz Archiv, 53(2), 145 ـ 193.

Narayan, P. K. , (2005) “The saving and investment nexus for China: evidence from cointegration tests”. Applied Economics, 17, 1979 ـ 1990.

Peacock, A. T. , (1969) “Welfare economics and public subsidies to the arts”. Manchester School Econ and Soc. Stud, 37, 35 ـ 323.

Pesaran, M. H. , & Shin, Y. , (1998) “An autoregressive distributed ـ lag modelling approach to cointegration analysis”. Econometric Society Monographs, 31, 371 ـ 413.

Pesaran, M. H. , Shin, Y. , & Smith, R. J. , (1996) “Testing for the existence of a long ـ run relationship”. Working paper, No. 9622. Faculty of Economics, University of Cambridge.

Pesaran, M. H. , Shin, Y. , & Smith, R. J. , (2001) “Bounds testing approaches to the analysis of level relationships”. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289 ـ 326. ‏

Polo, J. F. , (2003) “La politique cinématographique de Jack Lang. De la réhabilitation des industries culturelles à la proclamation de l’exception culturelle”. Politix, 16(61), 123 ـ 149.

Rubbins, L. , (1963) “Politics and economics: Papers in political economy. ” London: Macmillan, Ch. 3.

Schneider, F. , & Pommerehne, W. W. , (1983) “Analyzing the market of works of contemporary fine arts: An exploratory study”. Journal of Cultural Economics, 7(2), 41 ـ 67.

Seaman, B. A. , (1981) “Economic theory and the positive economics of arts financing”. The American Economic Review, 71(2), 335 ـ 340.

Shultz, T. , (1968) Human capital. In D. L. Sills (Ed. ), International encyclopedia of the social science. NewYork : Macmillan.

Shuster, J. , & Davidson, M. , (1985) “The interrelationships between public and private funding of the arts in the united states”. J. arts man. and low, 14(4), 77 ـ 105.

Throsby, C. D. , & Withers, G. A. , (1983) “Measuring the demand for the arts as a public good: theory and empirical results”. Economics of cultural decisions, 177 ـ 191.

Throsby, D. , (1994) “The production and consumption of the arts: A view of cultural economics”. Journal of economic literature, 32(1), 1 ـ 29.

Towse, R. , (2006) “Copyright and artists: a view from cultural economics”. Journal of Economic Surveys, 20(4), 567 ـ 585. ‏

United Nations Development Programme, (2008) Creative economy report 2008: The challenge of Assessing the Creative Economy: towards informed Policy ـ making. United Nation.

Withers, G. , (1979) “Private demand for public subsidies: An econometric study of cultural support in Australia”. Journal of Cultural Economics, 3(1), 53 ـ 61.

Wurgler, J., (2000) “Financial markets and the allocation of capital”. Journal of Financial Economics, 58, 187 ـ 214.

آنکتاد گزارش داد| رشد ۶ درصدی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران طی سال ۲۰۲۱ + سند

آنکتاد گزارش داد| رشد 6 درصدی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران طی سال 2021 + سند

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) در جدیدترین گزارش خود از سلسله گزارش‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از رشد 6درصدی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران طی سال 2021 خبر داده است.

کنفرانس تجارت سرمایه گذاری مستقیم و توسعه سازمان ملل هرساله برآورد خود از میزان سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای مختلف جهان طی سال قبل را جمع‌آوری و در قالب گزارشی موسوم به گزارش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تدوین می‌کند.

آمار منتشرشده از سوی آنکتاد نشان می‌دهد ایران در سال 2021 توانسته است 1 میلیارد و 425 میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کند. ایران در سال 2020 بالغ بر 1 میلیارد و 342 میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کرده بود که بدین ترتیب میزان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایران در سال 2021 نسبت به سال قبل از آن 83 میلیون دلار افزایش داشته است.

بر اساس این گزارش ایران در سال 2021 همچنین 82 میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای دیگر داشته است، این رقم برای سال پیش از آن 78 میلیون دلار اعلام شده بود.

* رشد 64درصدی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان

آنکتاد رقم سرمایه‌گذاری خارجی در جهان طی سال 2021 را نیز 1582 میلیارد دلار اعلام کرده است که این رقم نسبت به سال قبل از آن 620 میلیارد دلار معادل 64 درصد رشد داشته است. در سال پیش از آن 962 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان جذب شده بود.

بر اساس این گزارش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب‌شده در کشورهای توسعه‌یافته طی سال 2021 با رشد 134درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه شده و به 745 میلیارد دلار رسیده است.

سرمایه‌گذاری خارجی جذب‌شده در کشورهای درحال‌توسعه 30 درصد رشد داشته و به 837 میلیارد دلار رسیده است.

برای دریافت متن گزارش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهان 2022 اینجا کلیک کنید.

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چیست؟

عبارت است از سرمایه گذاری که توسط یک شرکت ، در شرکتی دیگر و در کشوری دیگر صورت می‌گیرد. سرمایه گذاری مستقیم خارجی اصولا با سرمایه گذاری غیرمستقیم مانند که در آن در سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس سرمایه گذاری می کنند تفاوت دارد.

در این نوع سرمایه گذاری، شرکت سرمایه گذار دارای قدرت تاثیر گذاری و تصمیم گیری در شرکتی که سرمایه‌گذاری کرده است می‌باشد.

در کشورهایی با اقتصاد باز و با نیروی کار ماهر که از لحاظ رشد دارای چشم انداز مناسبی هستند، سرمایه گذاری مستقیم خارجی بیشتری را به خود جذب می‌کنند.

44499464 -021 فکس:89775554-021

حسابداران تراز محور با جمعی از متخصصین خبره حسابداری و مالیاتی و با سالها تجربه راهکارهای سریع و مفیدی را جهت رفع مشکلات مالی و مالیاتی کارفرمایان گرامی پیشنهاد خواهد نمود . ما بر این باوریم که داشتن یک سیستم مالی منظم میتواند از هدر رفت منابع موسسات به طور چشمگیری جلوگیری نماید و عنصر مهمی در پیشرفت یک شرکت باشد .جهت مشاوره رایگان با مشاورین مالی و مالیاتی با شرکت حسابداری حسابداران تراز محور سرمایه گذاری مستقیم تماس حاصل فرمایید.

آیا سرمایه گذاری مستقیم خارجی همواره باعث رشد اقتصادی می شود؟ شواهدی از رگرسیون های تابلویی چندکی

این مقاله به بررسی تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در سطوح مختلف درآمدی کشورهای دنیا پرداخته است. در این مقاله 79 کشور در چهار گروه درآمدی (31 کشور با درآمد بالا، 18 کشور با درآمد متوسط پایین، 21 کشور دارای درآمد متوسط به بالا، و 9 کشور کم درآمد) برای دوره 1990-2019 مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور آزمون فرضیه از رگرسیون های داده های تابلویی چندکی استفاده شده است. نتایج مقاله نشان از آن دارد که میزان تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورها، با سطوح رشد آنها مرتبط است. در کشورهای با درآمد بالا و کشورهای با درآمد بالاتر از متوسط تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی اغلب مثبت است. نتایج نشان از آن دارد که در کشورهای با درآمد پایین بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی در دهک سوم رابطه منفی وجود دارد. بنابراین در این مطالعه شواهدی به دست آمده است که تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی منوط به سطوح درآمدی و رشد اقتصادی کشور میزبان است. شواهد نشان از آن دارد جذب بالاتر سرمایه گذاری خارجی بیشتر برای کشورهایی که درآمد بالاتر از متوسط داشته اند مناسب بوده است به عبارت دیگر در کشورهای با درآمد متوسط به بالا اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی بیش از سایر گروههای درآمدی کشورها است.

گام پنجم آموزش; بایدها و نبایدهای روش سرمایه گذاری مستقیم

گام پنجم آموزش; بایدها و نبایدهای روش سرمایه گذاری مستقیم

بایدها و نبایدهای روش سرمایه گذاری مستقیم

ریسک؟ بازدهی؟ سبد؟

چطور باید سرمایه گذاری مستقیم را با این مفاهیم به صورت حرفه ای پیش برد ؟؟

کدام یک باید بیشتر مورد توجه ما باشد تا به سود بهتری دست یابیم ؟؟

انتخاب ما برای سرمایه گذاری مستقیم باید کوتاه مدت یا بلند مدت باشد ؟؟

حالا ؛ کجا ! و چجوری ؟

اگر ذهنت درگیر این موضوع است ولی نمیدونی چکار کنی؛ با ما همراه شو….

حالا که مقداری از سرمایه مازاد را برای سرمایه‌گذاری مستقیم در نظر گرفتیم با توجه به مباحثی که از قبل یاد گرفتیم باید چکار کنیم ؟

باید در نظر بگیریم که با توجه به جو روانی بازار و اتفاقاتی که هر لحظه باعث تغییر در نوسانات سهم در روز می‌شود تقسیم بندی در سرمایه مازادمون داشته باشیم که درصدی از سرمایه رو به صورت پله ای وارد سهم بکنیم یعنی با این الگو خرید کردن میانگین قیمت خرید سهم ما کم می‌شود و میزان سود و بازدهی که از سهم در بازده زمانی خرید سهم در نظر گرفته بودیم بیشتر می‌شود.

نحوه سرمایه گذاری به صورت مستقیم

 • انتخاب کارگزار
 • دریافت کد بورس و احراز هویت سجام
 • انجام معاملات در روزهای معاملاتی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 الی12:30
 • شارژ کردن کیف پول بانکی سامانه آنلاین
 • انتخاب نماد در قسمت جستجو گر صفحه معاملاتی آنلاین
 • انتخاب یکی از قیمت‌های قابل معامله نمایش در روز

همانطور که در مقاله روش‌های سرمایه گذاری گفته بودیم، برای سرمایه گذاری به روش مستقیم بهتر است بدانیم که بازار بورس یکی از پر ریسک ترین بازار مالی برای سرمایه گذاری می باشد و باید در کنار سرمایه گذاری بر مباحث روانشناسی مالی ، تحلیل بازار ( به‌صورت بنیادی و تکنیکال) و مدیریت سرمایه و مدیریت زمان مشرف باشیم.

برای اینکه سود خوب و منطقی رو از روش سرمایه گذاری مستقیم داشته باشیم باید به نکات زیر توجه کرد :

 • استراتژی معاملاتی
 • روانشناسی بازار
 • کنترل ترس و هیجان
 • تحلیل بازار به صورت بنیادی و تکنیکال
 • در نظر گرفتن بازده زمانی
 • مدیریت سرمایه

در روش سرمایه گذاری مستقیم شما شخصا اقدام به خرید و فروش سهام می نمایید این روش با توجه به ماهیت نوسانی بورس نیاز به مهارت بالایی دارد پس برای سرمایه گذاری مستقیم در بورس باید به اندازه کافی مهارت و دانش مالی برخوردار باشیم در غیر این صورت استرس بالا و امکان ضرر کردن زیاد می‌شوداشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.