اطلاعات با اهمیت در بورس


اقتصاد

اطلاعات با اهمیت در بورس

به اطلاع می رساند، بخشی از معاملات حق تقدم استفاده نشده شرکت مهرکام پارس(خمهرح) در روز جاری سه شنبه 1401/06/22 تایید نگردید. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران

توقف نماد (داسوه1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف

به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت داروسازی اسوه (داسوه1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، متوقف گردید. نماد مذکور روز معاملاتی بعد بصورت حراج ناپیوسته و بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران

اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات (سشمال)،(رانفور)

به اطلاع اطلاعات با اهمیت در بورس می رساند، بخشی از معاملات نماد معاملاتی شرکت های سیمان شمال(سشمال)، خدمات انفورماتیک(رانفور) در روز جاری سه شنبه 1401/06/22 تایید نگردید. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران

توقف نماد (ونیرو1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب

به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری نیرو (ونیرو1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور حداکثر تا ساعت 10 روز معاملاتی بعد با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران

توقف نماد (دکیمی1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف

به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت کیمیدارو (دکیمی1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، متوقف گردید. نماد مذکور روز معاملاتی بعد بصورت حراج ناپیوسته و بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران

بازگشایی نماد معاملاتی(غمهرا)

به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت تولیدی مهرام (غمهرا)باتوجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران

آغاز دوره معاملاتی اختیار خرید و فروش (فملی) با سررسید مهرماه 1402

به اطلاع کلیه فعالان محترم بازار سرمایه می رساند، معاملات قراردادهای اختیارمعامله خرید و فروش سهام شرکت ملی صنایع مس ایران(فملی) با سررسید مهرماه 1402 از امروز سه شنبه مورخ 1401/06/22 در بورس اوراق بهادار تهران به شرح زیر آغاز می گردد:نماد معاملاتی دارایی پایه: فملینحوه درج قرارداد: حداقل سه قرارداد؛ حداقل یک قرارداد در سود، یک قرارداد بی تفاوت، حداقل یک قرارداد در زیاننماد معاملاتی قراردادهای اختیار معامله خرید:ضملی7020-اختیارخ فملی-3500-1402/07/05ضملی7021-اختیارخ فملی-3750-1402/07/05ضملی7022-اختیارخ فملی-4000-1402/07/05ضملی7023-اختیارخ فملی-4500-1402/07/05ضملی7024-اختیارخ فملی-5000-1402/07/05ضملی7025-اختیارخ فملی-5500-1402/07/05ضملی7026-اختیارخ فملی-6000-1402/07/05ضملی7027-اختیارخ فملی-6500-1402/07/05ضملی7028-اختیارخ فملی-7000-1402/07/05ضملی7029-اختیارخ فملی-7500-1402/07/05ضملی7030-اختیارخ فملی-8000-1402/07/05نماد مع

آغاز دوره معاملاتی اختیار خرید و فروش (وتجارت) با سررسید دی ماه 1401

به اطلاع کلیه فعالان محترم بازار سرمایه می رساند، معاملات قراردادهای اختیارمعامله خرید و فروش سهام بانک تجارت(وتجارت) با سررسید دی ماه 1401 از امروز سه شنبه مورخ 1401/06/22 در بورس اوراق بهادار تهران به شرح زیر آغاز می گردد:نماد معاملاتی دارایی پایه: وتجارتنحوه درج قرارداد: حداقل سه قرارداد؛ حداقل یک قرارداد در سود، یک قرارداد بی تفاوت، حداقل یک قرارداد در زیاننماد معاملاتی قراردادهای اختیار معامله خرید:ضجار1027-اختیارخ وتجارت-1100-1401/10/07ضجار1028-اختیارخ وتجارت-1200-1401/10/07ضجار1029-اختیارخ وتجارت-1300-1401/10/07ضجار1030-اختیارخ وتجارت-1400-1401/10/07ضجار1031-اختیارخ وتجارت-1500-1401/10/07ضجار1032-اختیارخ وتجارت-1600-1401/10/07ضجار1033-اختیارخ وتجارت-1700-1401/10/07ضجار1034-اختیارخ وتجارت-1800-1401/10/07ضجار1035-اختیارخ وتجارت-1900-1401/10/07ضجار1036-اختیارخ وتجارت-2000-1401/10/07ضجار1037-اختیارخ وتجارت-2200-1401/10/

اطلاعیه مهم درخصوص اعمال اوراق اختیار فروش تبعی فسبزوار(هسبز106)

به اطلاع فعالان محترم بازار سرمایه می رساند؛ تاریخ سررسید اوراق اختیار فروش تبعی سهام شرکت پارس فولاد سبزوار در نماد (هسبز106) روز چهارشنبه مورخ 1401/06/23 می باشد. با توجه به پیاده سازی فرایند اعمال سیستمی اوراق اختیار فروش تبعی، نکات مهم در خصوص زمانبندی و نحوه اعمال اوراق اختیار فروش تبعی مذکور به شرح زیر می باشد:1) کارگزار، نماد و تعداد معتبر اوراق اختیار فروش تبعی مربوط به هر مشتری را از 3 روز کاری قبل از سررسید، به مشتریان خود نمایش می دهد. 2) کارگزار ناظر اوراق اختیار فروش تبعی در هر نماد برای هر مشتری، همان کارگزار ناظر مشتری در سهام پایه نماد مذکور خواهد بود و مشتریان صرفاً از طریق کارگزار ناظر اوراق اختیار فروش تبعی خود قادر به ارسال درخواست اعمال اوراق تبعی می باشند. درصورتی که درخواست اعمال ازجانب کارگزاری غیر از کارگزار ناظر نماد پایه مشتری ارسال شود، غیرمجاز شناخته شده و در فرآیند تخصیص شرکت داده نخواهد شد.3) در صور

5اطلاعیه مهم درخصوص اعمال اوراق اختیار فروش تبعی فسبزوار(هسبز106)

به شکل نقدی و در غیر اینصورت به شکل فیزیکی تسویه خواهد شد. انجام تسویه نقدی در تسویه «اول نقدی بعد فیزیکی» فقط در صورت پایینتر بودن قیمت پایانی سهام پایه در سررسید از قیمت اعمال انجام خواهد شد. در صورتی که قیمت پایانی سهام پایه در سررسید از قیمت اعمال بیشتر باشد، تمامی درخواست های اعمال دریافتی به شکل فیزیکی انجام خواهد شد. سرمایه گذاران محترم توجه نمایند که در صورت بالاتر بودن قیمت پایانی سهام پایه در سررسید از قیمت اعمال، اعمال اوراق با زیان همراه بوده و در صورتی که تمایلی به انجام اعمال ندارند، نباید درخواستی جهت اعمال ثبت نمایند.10) تسویه نقدی اوراق اختیار فروش تبعی تنها با توافق طرفین(دارندگان اوراق و عرضه کننده) امکان پذیر است. بنابراین پس از دریافت تمامی درخواست های اعمال از دارنده اوراق اختیار و همچنین دریافت اولویت نوع تسویه عرضه کنندگان، نحوه اعمال برای هر شخص تعیین خواهد شد.11) تنها اوراق اختیار فروش تبعی سهامدارانی

6اطلاعیه مهم درخصوص اعمال اوراق اختیار فروش تبعی فسبزوار(هسبز106)

ه سهام پایه را تا روز سررسید نگهداری کرده باشند، قابل اعمال خواهد بود. همچنین مازاد اوراق اختیار فروش تبعی (تعداد اوراق اختیار فروش تبعی بیش از تعداد سهام پایه یا بیش از سقف های اعلامی توسط بورس) قابل اعمال نخواهد بود.12) اعمال اوراق اختیار فروش تبعی ناشی از اقدامات شرکتی ناشر سهام پایه، مطابق مفاد «دستورالعمل معاملات اوراق اختیار فروش تبعی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران» انجام خواهد شد. شایان ذکر است دریافت درخواست های اعمال تنها با رویه فوق امکان پذیر است. در صورت عدم ثبت درخواست اعمال در تاریخ سررسید طی مهلت اعلام شده، اوراق تبعی منقضی شده و قابلیت اعمال ندارد. سرمایه گذاران محترم جهت کسب اطلاعات بیشتر به اطلاعیه شماره 181/106842 مورخ 1401/01/31 و دستورالعمل مذکور مراجعه نمایند. مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران

بازگشایی نمادهای اوراق اختیار فروش تبعی فولاد(هفولا108)(هفولا110)

به اطلاع سرمایه گذاران محترم میرساند، نمادهای معاملاتی اوراق اختیار فروش تبعی سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان(هفولا108)(هفولا110) با توجه به بازگشایی نماد اصلی در بازار نقد(فولاد)آماده انجام معامله می باشند. مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران

حراج مجدد نمادهای معاملاتی(سخاشح)،(کگلح)

به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی حق تقدم استفاده نشده شرکت های سیمان خاش(سخاشح)، معدنی و صنعتی گل گهر(کگلح) باتوجه به عدم کشف قیمت در روز معاملاتی قبل بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشند. هم چنین ضروری است سرمایه گذاران محترم علاوه بر توجه به این موضوع، اطلاعات منتشر شده بر روی تارنمای کدال (codal.ir) و سایر عوامل موثر بر قیمت سهام را در تصمیم گیری های خود لحاظ نمایند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران

بازگشایی نمادهای معاملاتی(حپترو)،(آسیاتک)،(وبانک)

به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت های مهندسی حمل و نقل پتروشیمی(حپترو)، انتقال داده های آسیاتک(آسیاتک)، سرمایه گذاری گروه توسعه ملی(وبانک) باتوجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران

بازگشایی نماد معاملاتی اختیارمعاملات خرید و فروش سهام (فولاد)

به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند، نماد معاملاتی قراردادهای اختیار معامله خرید و فروش سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان با سررسید مهرماه 1401، با توجه به بازگشایی نماد اصلی در بازار نقد (فولاد) با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشند.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران

بازگشایی نمادهای معاملاتی(فولاد)،(قصفها)،(دامین)

به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت های فولاد مبارکه اصفهان(فولاد)، قند اصفهان(قصفها)، داروسازی امین(دامین) باتوجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران

بازگشایی نماد معاملاتی(دجابر)

به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی شرکت داروسازی جابرابن حیان(دجابر) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه 'الف'، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشد. هم چنین ضروری است سرمایه گذاران محترم علاوه بر توجه به این موضوع، اطلاعات منتشره شده بر روی تارنمای کدال (codal.ir) و سایر عوامل موثر بر قیمت سهام را در تصمیم گیری های خود لحاظ نمایند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران

توقف نماد (وبانک1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب

به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (وبانک1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور حداکثر تا ساعت 10 روز معاملاتی جاری با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران

توقف نماد (اسیاتک1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب

به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت انتقال داده های آسیاتک (اسیاتک1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور حداکثر تا ساعت 10 روز معاملاتی جاری با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران

توقف نماد (حپترو1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب

به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام (حپترو1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور حداکثر تا ساعت 10 روز معاملاتی جاری با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران

اطلاعات با اهمیت در بورس

شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) در راستای رعایت مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس در خصوص لزوم افشای فوری اطلاعات با اهمیت توسط ناشر، اقدام به شفاف سازی کرد.

بر اساس این اطلاعیه، تعداد 597،000،000 سهام تاصیکو (حدود سه درصد سهام) در تاریخ های 1398/05/14 الی 1398/05/19 به صورت بلوکی و با میانگین قیمت ناخالص هر سهم 2،778 ریال توسط این شرکت خریداری گردید .

لازم بذکر است، بر اساس توافقات صورت گرفته، مقرر است بخشی دیگر از سهام تاصیکو (تا سقف 4 درصد دیگر) ظرف روزهای آتی و با قیمت روز تابلو توسط این شرکت خریداری گردد؛ بدیهی است پس از انتقال احتمالی کلیه بلوک های مورد اشاره، سقف درصد مالکیت این هلدینگ در سهام تاصیکو به حدود 7 درصد افزایش خواهد یافت .

گفتنی است، در ازای کلیه سهام قابل خریداری تاصیکو (سه درصد بلوک خریداری شده و چهار بلوک احتمالی روزهای آتی)، تعداد متناظر سهام تاپیکو متعلق به شرکت «گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین» (شرکت زیرمجموعه تاپیکو با مالکیت صد در صدی) به قیمت تابلو و به صورت بلوکی واگذار خواهد شد. در همین راستا در تاریخ های 1398/05/14 الی 1398/05/19 تعداد 574،249،715 سهم تاپیکو (حدود 0.7 درصد) متعلق به شرکت «گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین» با میانگین قیمت هر سهم 2،888 ریال و به صورت بلوکی به فروش رسید .

شایان ذکر است، بهای تمام شده هر سهم تاپیکو در سبد سهام «شرکت گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین» مبلغ 1،589 ریال می باشد. صورتهای مالی شرکت فوق در سامانه کدال و ذیل نماد تاپیکو قابل دسترسی است .

تا قبل از انتقال بلوک های سهام اشاره شده، میزان بدهی شرکت «گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین» به تاپیکو به مبلغ 5،677 میلیارد ریال بوده است. بر این اساس کلیه مبالغ خرید احتمالی بلوک های سهام تاصیکو، با مبالغ حاصل از فروش سهام تاپیکو (متعلق به گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین) تهاتر شده و وجه نقدی بابت خرید سهام تاصیکو پرداخت نخواهد گردید .

فروش سهام تاپیکو متعلق به شرکت «گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین» گامی در راستای اجرای مفاد ماده 28 دستورالعمل حاکمیت شرکتی مبنی بر ممنوعیت تملک سهام شرکت اصلی توسط شرکت فرعی میباشد .

انجام معاملات فوق موجب ساماندهی سبد سهام، تسویه بخش عمده ای از بدهی به تاپیکو و شناسایی سود حاصل از فروش سهام برای شرکت «گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین» خواهد شد .

گفتنی است، اثرات مالی دقیق معاملات فوق بر صورتهای مالی شرکت «گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین» و تاپیکو، پس از پایان نقل و انتقال قطعی کلیه بلوک های سهام، به نحو مقتضی افشا خواهد گردید .

اطلاعات با اهمیت در بورس

نماد معاملاتی حآسا به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه ب برای شرکت آسیا سیر ارس متوقف شد. . ادامه خبر

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

دلیل توقف نماد فافزا چیست؟

به گزارش می متالز، نماد معاملاتی (فافزا 1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت فولاد افزا سپاهان متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور حداکثر اطلاعات با اهمیت در بورس دو روز کاری پس از توقف و با اعلام این مدیریت، از طریق حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. منبع: نبض بورس

خبهمن متوقف شد

به گزارش نبض بورس به نقل از کدال،نماد معاملاتی شرکت گروه بهمن (خبهمن 1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور حداکثر تا ساعت 10 روز معاملاتی جاری با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران

افشای اطلاعات در این نماد

به گزارش نبض بورس به نقل از کدال،نماد معاملاتی (گکوثر 1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (الف) برای شرکت هتل پارسیان کوثر اصفهان متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور تا ساعت 10:00 جلسه معاملاتی بعد به صورت حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران .

بازگشایی این نماد حداکثر تا 60 دقیقه دیگر

به گزارش نبض بورس به نقل از کدال،نماد معاملاتی شرکت ایران خودرو (خودرو 1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور 60 دقیقه دیگر با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران

توقف در این نماد معاملاتی

به گزارش نبض بورس به نقل از کدال،نماد معاملاتی (خدیزل 1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت بهمن دیزل متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور 60 دقیقه پس از انتشار این پیام، به صورت حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران

نماد دسبحان کی بازگشایی می شود؟

به گزارش نبض بورس به نقل از کدال،نماد معاملاتی شرکت سبحان دارو (دسبحان 1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور حداکثر تا ساعت 10 روز معاملاتی بعد با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران

چرا پترول متوقف شد؟

به گزارش نبض بورس به نقل از کدال،در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس (پترول) جهت برگزاری مجمع عادی سالیانه بمنظور تصویب صورت های مالی متوقف خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران

بازگشایی 6 نماد در بازار بورس

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ براساس اعلام شرکت بورس اوراق بهادار تهران، نماد معاملاتی شرکت های توسعه و عمران امید (ثامید)، چرخشگر (خچرخش) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله هستند. نماد معاملاتی شرکت های سبحان دارو (دسبحان)، تامین سرمایه امید (امید)، گروه بهمن (خبهمن)، تولیدمواداولیه داروپخش (دتماد)، ایران خودرو (خودرو) نیز باتوجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله هستند. .

نتایج دوره کارشناسی ارشد واحد های ارس، کیش و امارات دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد

به گزارش گروه دانش و فناوری خبرگزاری آنا، نتایج آزمون اختصاصی کارشناسی ارشد واحد های ارس، کیش و امارات دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد. داوطلبان می توانند با مراجعه سامانه این مرکز به نشانی www.azmoon.net از نتیجه خود مطلع شوند. پذیرفته شدگان می توانند از ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 16 شهریور ماه لغایت پایان روز پنج شنبه 17 شهریور ماه با مراجعه به سامانه آموزشیار به آدرس .

سهام گلدیران در فرابورس کشف قیمت شد

معاملاتی گلدیرا به منظور طی مراحل افزایش سرمایه از محل صرف سهام و از طریق سلب حق تقدم متوقف بماند. اطلاعات عرضه اولیه امروز گلدیرا بیشترین قیمت معامله شده: 8500 ریال کمترین قیمت معامله شده: 5300ریال متوسط موزون قیمت معاملات: 6436 ریال قیمت مبنا (کف قیمتی): 4500 ریال تعداد خریداران: 44 صندوق تعداد متقاضیان: 93 صندوق .

دهمین عرضه اولیه امسال بازار سهام 6436 ریال کشف قیمت شد

قیمت در مرحله اول عرضه اولیه به روش حراج تا آغاز مرحله دوم، نماد “گلدیرا”به منظور طی مراحل افزایش سرمایه از محل صرف سهام و از طریق سلب حق تقدم متوقف خواهد بود. در مرحله دوم، افزایش سرمایه به میزانی خواهد بود که طی آن 14 درصد از سهام شرکت از طریق واگذاری حق تقدم های سلب شده به عموم عرضه می شود.

جابه جایی نقدینگی در نماد کشتیرانی

بازار اطلاعات با اهمیت در بورس ؛ گروه بورس: شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با نماد حکشتی در بازه زمانی 7 ماهه حدود 120 درصد بازدهی داشته و حالا وارد معاملات متعادلی شده است و رفته رفته ورود نقدینگی به این نماد در حال کاهش است که این موضوع می تواند تحت تاثیر عواملی همچون خرید 281 میلیارد تومانی شرکت کشتیرانی اروندان باشد که در هفته اخیر توسط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. کشتیرانی اروندان با 217 .

اُفت 5 هزار و 945 واحدی شاخص کل بورس

امروز سه شنبه (15 شهریور) شاخص کل بورس با رشد 115 واحدی در ارتفاع یک میلیون و 426 هزار و 895 واحد قرار گرفت. شاخص کل بورس با اُفت 5 هزار و 945 واحدی در تراز یک میلیون و 420 هزار و 833 واحد متوقف شد. آقای کوروش کارشناس بازار سرمایه گفت: بازار امروز ساکت بود به اصلاح خیلی اخبار بر روند آن اثر گذار نبود نگاه ها بیشتر به سمت برجام بود و شاهد رنج های خوبی بودیم، اما این رنج ها را پول های .

دو نماد در آستانه بازگشایی

به گزارش نبض بورس به نقل از کدال،نماد معاملاتی شرکت های لابراتوارداروسازی دکترعبیدی (دعبید)، بهساز کاشانه تهران (ثبهساز) باتوجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران

این نماد مجمع برگزار می کند

به گزارش می متالز، نماد معاملاتی شرکت کارخانجات کابل سازی تک (بتک 1) جهت برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام در روز شنبه مورخ 1401/06/19 در پایان معاملات امروز سه شنبه مورخ 1401/06/15 متوقف می شود. منبع: نبض بورس

جم پلین مجمع برگزار می کند

به گزارش نبض بورس به نقل از کدال،در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت پلی پروپیلن جم (جم پیلن) جهت برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده به منظور انتخاب اعضای هیئت مدیره، متوقف خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران

برگزاری مجمع توسط این دو نماد

به گزارش نبض بورس به نقل از کدال،در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت های بیمه البرز (البرز)، بیمه پارسیان (پارسیان) جهت برگزاری جلسه هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه متوقف خواهند شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران

این نماد مجمع برگزار می کند

به گزارش نبض بورس به نقل از کدال،نماد معاملاتی شرکت کارخانجات کابل سازی تک (بتک 1) جهت برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام در روز شنبه مورخ 1401/06/19 در پایان معاملات امروز سه شنبه مورخ 1401/06/15 متوقف می شود. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران

وکادو بازگشایی می شود

به گزارش نبض بورس به نقل از کدال،نماد معاملاتی شرکت تکادو (وکادو 1) پس از ارائه موارد منجر به تعلیق در قالب اصلاحیه افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف و ب در سامانه کدال، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش، امروز سه شنبه مورخ 1401/06/15 آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات، در صورت لزوم بازگشایی مرتبه دوم اطلاع رسانی می شود. در غیر این صورت انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران .

انتقال برخی نماد ها به تابلو پایه نارنجی و زرد بازار فرابورس

معاملاتی مذکور در پایان جلسه معاملاتی امروز سه شنبه پس از حذف سفارشات موجود به منظور انجام عملیات فنی انتقال نماد ها به تابلو پایه نارنجی بازار فرابورس ایران متوقف خواهند شد. بازگشایی مجدد نماد های معاملاتی مذکور متعاقباً اطلاع رسانی می شود. شرکت فرابورس همچنین اعلام کرد: نماد های معاملاتی مربوط به شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی (شمواد 1)، شرکت صنایع بسته بندی ایران (فبیرا 1)، شرکت فرآورده های .

دردسر تازه برای تویوتا!

قلم | qalamna.ir : گروه اقتصادی: هینوموتورز تویوتا تولید کامیون را برای دو مدل به مدت یک سال متوقف می کند. روزنامه نیکی آسیا گزارش داد، هینو موتورز، بخش تولید خودروهای سنگین شرکت خودروسازی تویوتا پس از رسوایی گسترده جعل اطلاعات، تولید برخی از کامیون های متوسط و سنگین را برای حداقل یک سال دیگر متوقف خواهد کرد. رنجر متوسط و کامیون سنگین پروفیا تا آگوست 2023 تولید نخواهند شد. توقف .

نماد ذوب کی بازگشایی می شود؟

به گزارش می متالز، نماد معاملاتی شرکت ذوب آهن اصفهان (ذوب 1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور 60 دقیقه دیگر با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. منبع: نبض بورس

دلیل توقف نماد خفولا چیست؟

به گزارش می متالز، نماد معاملاتی (خفولا 1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت خدمات فنی فولاد یزد متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور حداکثر دو روز کاری پس از توقف و با اعلام این مدیریت، از طریق حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. منبع: نبض بورس

توقف به علت بررسی بیشتر در این نماد

به گزارش نبض بورس به نقل از کدال،طبق اطلاعیه منتشره در تارنمای کدال به نشانی codal.ir با توجه به وجود ظن؛ دستکاری بازار / استفاده از اطلاعات نهانی در معاملات شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان، نماد (وآذر 1) جهت بررسی بیشتر معاملات حداکثر تا تاریخ 1401/06/19 متوقف شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران .

جزییات عرضه اولیه فرابورس برای فردا 14 شهریور 1401

به گزارش گروه اقتصادی یکتا،دوشنبه 14 شهریورماه، شش درصد از کل سهام شرکت صنایع گلدیران در بازار فرابورس، به صندوق های سرمایه گذاری عرضه خواهد شد. فردا 228 میلیون سهم (معادل 6 درصد) از 3 میلیارد و 800 میلیون سهم شرکت صنایع گلدیران با نماد گلدیرا1 با روش حراج عرضه خواهد شد. حداکثر تعداد سهام قابل خریداری توسط هر کد معاملاتی برابر با 11 میلیون و 400 هزار سهم و قیمت مبنا 450 تومان تعیین شده .

سصوفی در آستانه بازگشایی

به گزارش می متالز، نماد معاملاتی شرکت سیمان صوفیان (سصوفی) باتوجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشد. منبع: نبض بورس

کارون به ناوگان حمل و نقل وزارت دفاع پیوست

براساس اطلاعات کسب شده، گویا شرکت زامیاد اولین سری محصولات جدید خود را با نام کارون به وزارت دفاع کشور ارائه کرده است. به نقل از چرخان، خودروی کارون که چندی پیش رونمایی و به بازار کشور عرضه شد، توسط شرکت زامیاد به ناوگان حمل و نقل وزارت دفاع اضافه شده است. در هفته های گذشته نیز، انتقاد تند یکی از اطلاعات با اهمیت در بورس نمایندگان مجلس به محصول جدید شرکت زامیاد خبرساز شده بود که واکنش مسئولین سای .

ثغرب آماده انجام معامله می باشد

به گزارش نبض بورس به نقل از کدال،نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب (ثغرب 1) پس از افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، وفق ترتیبات مندرج در دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران، با محدودیت دامنه نوسان قیمت امروز یکشنبه مورخ 1401/06/13، آماده انجام معامله می باشد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران .

افشای اطلاعات شرکت‌های بورسی

روز گذشته برخی از شرکت‌های بورسی در خصوص رویدادهای تولیدی و مالی خود اطلاعیه منتشر کردند. افشای اطلاعات بااهمیت یکی از موثرترین اطلاعات با اهمیت در بورس وقایع بازار سهام است که مطابق با درجه اهمیت آنها در دو گروه یا طبقه‌بندی «الف» و «ب» ارائه می‌شوند. این اطلاعات در بازار سهام از مهم‌ترین متغیرهای تاثیرگذار روی قیمت و ارزش سهم هستند که تقریبا هر روز از سوی شرکت‌ها در سامانه کدال منتشر می‌شوند.

افشای اطلاعات شرکت‌های بورسی

اقتصاد

روز گذشته برخی از شرکت‌های بورسی در خصوص رویدادهای تولیدی و مالی خود اطلاعیه منتشر کردند. افشای اطلاعات بااهمیت یکی از موثرترین وقایع بازار سهام است که مطابق با درجه اهمیت آنها در دو گروه یا طبقه‌بندی «الف» و «ب» ارائه می‌شوند. این اطلاعات در بازار سهام از مهم‌ترین متغیرهای تاثیرگذار روی قیمت و ارزش سهم هستند که تقریبا هر روز از سوی شرکت‌ها در سامانه کدال منتشر می‌شوند.

شلیا: روز گذشته شرکت مواد ویژه لیا در سامانه کدال اعلام کرد که بخشی از فعالیت‌های این شرکت متوقف شده است. در اطلاعیه این شرکت گفته شده است: شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین نسبت به قطعی ۵۰درصدی برق صنعتی کارخانه اقدام کرده است. نظر به اینکه شرکت مواد ویژه لیا دارای کوره القایی الکترونیکی الیاف شیشه است و میزان برق تخصیصی به این شرکت تنها برای حفظ گرمای کوره در حالت آماده به کار در دمای ۱۵۰۰درجه کفایت می‌کند، بنابراین با حدوث شرایط فوق این شرکت به‌ناچار از تاریخ ۲۱/ ۰۴/ ۱۴۰۱ خط تولید الیاف شیشه (کوره الیاف) را متوقف کرده و تا زمان اتمام الیاف باقی‌مانده در انبار، خط تیشو به فعالیت خود ادامه خواهد داد و چنانچه تا اتمام موجودی، شرایط توزیع برق به حالت عادی بازنگردد، ناچار به توقف فعالیت خط تیشو ناشی از نبود الیاف مورد استفاده است. بنابراین اطلاعات با اهمیت در بورس با توجه به موجودی الیاف انبار، عملا تولید کارخانه از ۲۵/ ۰۴/ ۱۴۰۱ متوقف خواهد شد. پیش‌بینی شده است که توقف فعالیت این شرکت تا تاریخ هشتم مردادماه ادامه یابد. درآمد بخش متوقف‌شده شرکت در سال مالی گذشته ۶۵ میلیارد تومان بوده است.

ثامان: شرکت سامان‌گستر اصفهان هم اطلاعیه‌‌‌ای به‌منظور ارائه توضیح در خصوص اطلاعات و صورت‌های مالی خود منتشر کرده است. در صورت‌های مالی ۹ماهه این شرکت سود عملیاتی به میزانی افزایش یافته که لازم شده در مورد آن افشاگری شود. در این اطلاعیه اعلام شده است: «در خصوص اطلاعیه منتشرشده با شماره پیگیری ۹۱۳۵۰۳در تاریخ ۲۸/ ۰۴/ ۱۴۰۱ به استحضار می‌رساند افزایش سودعملیاتی دوره ۹ماهه نسبت به دوره مشابه حاصل از افزایش میزان فروش با حاشیه سود بیشتراست.»

همه چیز درباره توقف و بازگشایی نمادهای بورسی

نمادهای معاملاتی در زمان‌های مختلف، در وضعیت‌های معاملاتی متفاوتی قرار می‌گیرند. برای مثال با قرارگیری نماد در وضعیت‌ توقف، امکان هیچ‌ نوع ثبت سفارش، حذف سفارش یا انجام معامله وجود ندارد.

همه چیز درباره توقف و بازگشایی نمادهای بورسی

در ادامه وضعیت‌های مختلف و قوانین مربوط به توقف و بازگشایی نمادهای بورسی و فرابورسی را بیشتر خواهیم شناخت

وضعیت نمادها را بشناسیم

قبل از هرچیز ابتدا باید وضعیت‌های مختلف نمادها را بشناسیم. نمادهای معاملاتی در بازار سرمایه به طور کلی در یکی از حالت‌های زیر قرار خواهند گرفت:

وضعیت مجاز

نمادی که در شرایط کاملا عادی معامله می‌شود، در وضعیت مجاز قرار دارد. در حالت مجاز ارسال سفارش‌، تغییر یا حتی حذف سفارش‌هایی که انجام نشده‌اند، امکان‌پذیر است. بنابراین در وضعیت مجاز، معاملات به صورت معمول انجام می‌شود و نشان‌دهنده عادی بودن شرایط معاملات سهام شرکت است.

وضعیت ممنوع

در این وضعیت همان طور که از نام آن مشخص است، هیچ معامله‌ای در نماد انجام نمی‌شود. در حقیقت امکان هیچ نوع ثبت یا حذف سفارش‌ وجود ندارد و به تبع آن، معامله‌ای نیز در سهم انجام نمی‌شود. نمادی که در وضعیت ممنوع قرار دارد احتمالا به زودی و در جلسه معاملاتی حاضر بازگشایی می‌شود.

وضعیت ممنوع-متوقف

وضعیت ممنوع-متوقف مشابه با وضعیت ممنوع، هرگونه ثبت یا حذف سفارش‌ را رد می‌کند. پس معامله‌ای نیز در نماد صورت نمی‌گیرد. در این حالت، مدت‌زمانی که نماد برای بازگشایی منتظر می‌ماند، با حالت قبل متفاوت است. همان طور که عنوان شد، نماد حاضر در وضعیت ممنوع احتمالا در همان جلسه معاملاتی بازگشایی می‌شود. اما نماد حاضر در وضعیت ممنوع-متوقف، باید پس از طی زمان بیشتر و انجام یکسری از فرآیندها، بازگشایی شود.

وضعیت مجاز-محفوظ

وضعیتی که امکان ثبت سفارش خرید یا فروش را در اختیارتان می‌گذارد اما تنها ثبت سفارش بدون انجام معامله! شاید از خود بپرسید پس وضعیت مجاز-محفوظ چه هدفی دارد؟ هدف از ورود نماد به وضعیت مجاز-محفوظ، کشف قیمت نماد است. گذر نماد از وضعیت ممنوع یا ممنوع-متوقف به وضعیت عادی و مجاز نیاز به کشف قیمت در مرحله مجاز-محفوظ دارد.

وضعیت مجاز-متوقف

در وضعیت مجاز-متوقف امکان ثبت سفارش جدید در نماد وجود ندارد. در حقیقت معامله‌ای در نماد انجام نمی‌شود اما قابلیت حذف سفارش‌های انجام نشده وجود دارد.

دلایل توقف نماد

در معاملات بازار بورس و اوراق بهادار، معمولا توقف و بازگشایی نمادهای بورسی و فرابورسی بنا به چند دلیل صورت می‌گیرد. در ادامه این چند دلیل را بیشتر می‌شناسیم:

برگزاری مجمع عمومی عادی فوق‌العاده یا مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت

همان طور که می‌دانید شرکت‌ها برای اتخاذ تصمیمات مهم، تصویب صورت‌های مالی، تقسیم سود، انتخاب بازرس یا حسابرس و. اقدام به برگزاری مجمع می‌کنند.

اگر مجمع عمومی عادی سالیانه برای به تصویب رساندن صورت‌های مالی شرکت یا تقسیم سود نقدی به سهامداران باشد، 1 الی 2 روز قبل از تاریخ برگزاری آن، نماد متوقف می‌شود. فرآیند بازگشایی نماد معاملاتی با روش حراج ناپیوسته صورت می‌گیرد. در این شرایط دامنه نوسان محدود خواهد بود.

در شرایطی دیگر، چنان چه هدف از برگزاری مجمع عمومی عادی مواردی مثل تقسیم سود نقدی یا تصویب صورت‌های مالی شرکت نباشد، نماد معاملاتی سهم با حراج ناپیوسته انجام می‌شود اما این حراج با محدودیت در دامنه نوسان همراه خواهد بود.

البته برگزاری مجمع عمومی به طور فوق‌العاده نیز، برای بازگشایی سهم شرایطی خاص ایجاد می‌کند. به این ترتیب که اگر هدف از مجمع فوق‌العاده تغییر میزان سرمایه شرکت باشد، برای بازگشایی نماد از روش حراج ناپیوسته و بدون در نظر گرفتن محدودیت در دامنه نوسان، استفاده می‌شود. برای هر دلیل دیگری به غیر از تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سرمایه، بازگشایی نماد با حراج ناپیوسته و محدودیت دامنه نوسان حداکثر تا 2 روز پس از افشای تصمیمات مجمع، انجام می‌شود.

افشای اطلاعات با اهمیت

افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف نماد سهم را متوقف می‌کند. پس از آن بازگشایی نماد معاملاتی با حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان و در روز معاملاتی بعد انجام می‌شود.

افشای اطلاعات با اهمیت در گروه ب نیز موجب توقف معاملات در نماد می‌شود. بازگشایی نماد معاملاتی سهم با حراج ناپیوسته و محدودیت دامنه نوسان همراه خواهد بود. نماد معاملاتی در همان جلسه معاملاتی یا حداکثر روز بعد بازگشایی می‌شود.

نوسان 50 درصدی سهم

گاهی خرید و فروش در نماد معاملاتی شرکتی به دلیل قانون نوسان 50 درصدی متوقف می‌شود. در این شرایط حداکثر تا 2 روز معاملاتی پس از توقف معاملات، نماد با حراج ناپیوسته و محدودیت در دامنه نوسان بازگشایی می‌شود.

نوسان بیش از 20 درصد

اگر طی 5 روز معاملاتی، قیمت پایانی نماد بیش از 20 درصد نوسان داشته باشد، معاملات سهم متوقف می‌شود. در این قانون تفاوتی بین نوسان مثبت یا منفی وجود ندارد. در این حالت نماد برای 60 دقیقه در وضعیت سفارش‌گیری قرار می‌گیرد.

عدم اطمینان به صحت معاملات و دستکاری بازار

اگر در روند معاملات نماد شرکت، نسبت به عدم استفاده از اطلاعات نهانی یا دستکاری قیمت اطمینان وجود نداشته باشد، سازمان بورس می‌تواند برای توقف و بازگشایی نمادهای بورسی و فرابورسی اقدام کند. بازگشایی با حراج ناپیوسته و محدودیت دامنه نوسان انجام می‌شود.

چگونه دلیل متوقف شدن نماد را پیدا کنیم؟

دلایل مربوط به تغییر وضعیت نمادها، مدت زمان توقف و زمان بازگشایی آن‌ها، توسط ناظر بازار به اطلاع فعالان بازار می‌رسد. علاوه بر این، در سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران به آدرس اینترنتی tsetmc.com و در صفحه نماد، وضعیت فعلی آن نماد درج شده است.

در صفحه نماد، دلیل توقف یک نماد ذکر می‌شود. به این منظور باید پیام ناظر بازار را بررسی کنید. در صفحه نماد و در قسمت پیام ناظر بازار، پیام‌های سابق ناظر نیز موجود است که توسط آن می‌توانید دلایل تغییر وضعیت‌های گذشته نماد را بررسی کنید.

گاهی در ساعت‌ معاملاتی بازار مشاهده می‌شود که نماد شرکتی متوقف است. یافتن دلایل توقف و زمان از سرگیری عادی معاملات، برای معامله‌گران بسیار مهم است. در این متن دلایل مهم و اساسی توقف و بازگشایی نمادهای بورسی و فرابورسی را به طور کلی عنوان کردیم. فراموش نکنید که تمام اطلاعیه‌های مربوط به هر نماد را می‌توانید از منبع عنوان‌شده بررسی کنید و برای خرید و فروش سهام مورد نظر بهتر تصمیم بگیرید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.