دوره استراتژی های برتر


مشاهده تقویم برگزاری دوره

بررسی تأثیر استراتژی‌های رقابتی بر رشد توان رقابتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ـ مقایسه مدل‌ها در دوران پیش از تحریم و تحریم

1 کارشناس ارشد، گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

2 استادیار، گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

3 دانشیار، گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

چکیده

هدف: رقابت گسترده موجود در بازار، شرکت‌ها را ناگزیر از به‌کارگیری استراتژی‌هایی برای رویارویی با این رقابت کرده است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر استراتژی‌های رقابتی تمایز محصول، مدیریت هزینه بر رشد توان رقابتی شرکت‌ها و بررسی و مقایسه این تأثیر در دوران پیش از تحریم و دوره استراتژی های برتر تحریم است.
روش: نمونه پژوهش، از 137 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال‌های 1383 تا 1394 تشکیل شده است. فرضیه‌های پژوهش طی سه دوره زمانی، پیش از تحریم (1383 تا 1388)، دوره تحریم (1389 تا 1394) و دوره زمانی 1383 تا 1394 آزمون شدند.
یافته‌ها: دو استراتژی تمایز محصول و مدیریت هزینه، بر رشد توان رقابتی شرکت‌ها در دوره پیش از تحریم تأثیر معناداری ندارند. استفاده از استراتژی مدیریت هزینه، به افزایش رشد توان رقابتی شرکت‌ها و استفاده از استراتژی تمایز محصول، به کاهش رشد توان رقابتی شرکت‌ها در دوره تحریم منجر شده است. همچنین در این دوره، شدت تأثیر استراتژی تمایز محصول در کاهش رشد توان رقابتی شرکت‌ها، بیشتر از شدت تأثیر استراتژی مدیریت هزینه در افزایش رشد توان رقابتی شرکت‌ها بوده است. از این رو، تأثیر استراتژی‌های رقابتی بر رشد توان رقابتی شرکت‌ها در دوران پیش از تحریم و تحریم با یکدیگر متفاوت است. استفاده از استراتژی مدیریت هزینه طی سال‌های 1383 تا 1394، رشد توان رقابتی شرکت‌ها را افزایش داده است؛ اما استراتژی تمایز محصول تأثیر معناداری نداشته است.
نتیجه‌گیری: استفاده از استراتژی تمایز محصول در بین شرکت‌های ایرانی چندان موفق نبوده است؛ اما استفاده از استراتژی مدیریت هزینه به افزایش رشد توان رقابتی شرکت‌ها منجر شده است.

کلیدواژه‌ها

 • رقابت‌پذیری
 • رشد توان رقابتی
 • استراتژی تمایز محصول
 • استراتژی مدیریت هزینه
 • تحریم

20.1001.1.26458020.1399.27.2.6.0

عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Competitive Strategies on the Competitive Power Growth of Listed Companies in Tehran Stock Exchange - Comparison Pre-Sanction with Sanction Period Models

نویسندگان [English]

 • Davood Moradi 1
 • Farzad Ghayour 2
 • Gholamreza Mansourfar 3

1 MSc., Department of Accounting, Faculty of Economics and Management, Urmia University, Urmia, Iran.

2 Assistant Prof., Department of Accounting, Faculty of Economics and Management, Urmia University, Urmia, Iran.

3 Associate Prof., Department of Accounting, Faculty of Economics and Management, Urmia University, Urmia, Iran.

Objective: The widespread competition in market, has forced companies to adopt strategies to deal with this competition. This study aims to investigate the effect of competitive strategies of product differentiation and cost management on growth of companies' competitive power and to scrutinize pre-sanction and sanction periods in regards with this effect.
Methods: The sample consisted of 137 listed companies in the Tehran Stock Exchange during the years 2004 to 2015. Then research hypotheses analysed for three time periods namely pre-sanctions period (2004 - 2009), the sanctions period (2010 - 2015) and the whole period of 2004 - 2015 seprately.
Results: The results showed that non of competitive strategies product differentiation and cost management had significant impact on the companies competitive power growth in the pre-sanctions period. The use of cost management and product differentiation strategies has led to increas and decrease in competitive power growth of companies respectively during the sanctions period. In addition, during this period, the intensity of the effect of product differentiation strategy on decreasing the competitive power growth has been more than the intensity of the effect of cost management strategy on increasing the competitive power growth. So, the effect of competitive strategies including product differentiation and cost management on growth of companies' competitive power inpre-sanction and sanction periods are different. The results also indicated that the use of cost management strategy during the period form 2004 to 2015 has increased the competitive power growth of companies but the product differentiation strategy had no significant effect.
Conclusion: The growth of Competitive power varies according to the type of competitive strategy which is pursued by companies. An increase in the competitiveness power of companies is seen due to the use of cost management strategy; however the use of product differentiation strategy has not been very successful. The results indicate that in order to take advantage of opportunities and to overcome the threats, managers should consider a strategic management approach based on understanding the internal and external environment of the organization in developing competitive strategies of companies. Also, by carefully monitoring their operating costs and not compromising product quality, they have to utilize a cost leadership strategy. In addition, in order for a product differentiation strategy to succeed in creating value for customers and for the company to achieve competitive advantage, the values created in the company's products or services need to be higher than the customer's costs so that customers are willing to pay a higher price.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Competitiveness
 • Competitive power growth
 • Product differentiation strategy
 • Cost management strategy
 • Sanction

مراجع

ارباب شیرانی، بهروز؛ احمدی، آناهیتا؛ شهریاری، محسن (1392). ارائه چارچوب تعیین وضعیت رقابتی منابع سازمان بر اساس معیارهای کسب مزیت رقابتی. بررسی‌های بازرگانی، 11(58)، 14- 25.

اصغرپور، حسین؛ احمدیان، کسری؛ منیعی، امید (1392). بررسی اثر بی‌ثباتی سیاسی بر رشد اقتصادی در ایران: (رهیافت غیرخطی APARCH). فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، ۲۱ (۶۸)، ۱94-۱75.

اعتمادی، حسین؛ منتظری، جواد (1392). بررسی عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران با تأکید بر رقابت بازار تولید. بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی، 20(3)، 1-26.

ایمان خان، نیلوفر؛ مختاران، ماهرخ؛ نوری نسب، محبوبه (1388). بررسی استراتژی‌های رقابتی شرکت‌های صادرکننده برتر ایرانی در سال 1386. فصلنامه مدیریت (پژوهشگر)، 6(16)، 69- 79.

بنیمهد، بهمن؛ فراهانی فرد، مهسا (1389). رابطه بین ساختار سرمایه و توان رقابتی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، 4(8)، 89- 102.

خواجویی پور، امین؛ محمدی نژاد، امیر؛ شعبان زاده، مهدی؛ خوبیاری شورباز، حسن (1395). انتخاب استراتژی بازاریابی رقابتی با به‌کارگیری فرایند تحلیل شبکه‏ای (مطالعه موردی: شرکت تعاونی تولیدکنندگان پسته رفسنجان). اقتصاد کشاورزی و توسعه، 24(94)، 25- 43.

رضایی، مهدی؛ پارسا، حجت؛ مهربانیان, سیما (1396). تأثیر رشد اقتصادی و تحریم‎های اقتصادی بر چسبندگی هزینه در شرکت‎های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی، 24(4)، 551- 572.

زهرانی، مصطفی؛ دولتخواه، زهرا (1389). مقایسه تحریم‌های اعمال شده علیه ایران و کره شمالی در شورای امنیت. فصلنامه راهبرد، 19(55)، 139- 170.

شفیعی رودپشتی، میثم؛ امامی، سید مرتضی؛ ملک‌شاهی، فاطمه (1392). آسیب‌شناسی تحریم نظام بانکی با استفاده از تکنیک DEMATEL فازی. مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 4(16)، 51- 73.

لشکری، محمد؛ سامی، ابوالفضل؛ ارشادی، زهرا (1393). ارزیابی استراتژی‌های رقابتی و عملکرد سازمانی. مطالعات مدیریت راهبردی، 5(17)، 39 -50.

مرادی، محمد؛ سپهوندی سعیده (1394). تأثیر استراتژی‌های رقابتی بر پایداری عملکرد مالی و ریسک. پژوهش‌های حسابداری مالی، 7(3)، 75-90.

وظیفه‌دوست، حسین؛ حاجلو، محمد حسین؛ نظرپور، فریده (1392). بررسی تأثیر پیاده‌سازی استراتژی‌های رقابتی پورتر در پاسخ‌گویی به نیاز بازار محوری مشتریان شرکت پتروشیمی. مدیریت فرهنگ سازمانی، 11(3)، 121- 139.

همتی، محمد؛ میرابی، وحید رضا؛ فروغی، محمد اسماعیل (1390). ارائه یک مدل جهت تدوین استراتژی با استفاده از روش­های تصمیم‌گیری چندمعیاره به‌منظور برتری رقابتی در محیط پویا. مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 2(6)، 61- 84.

Arbabshirani, B., Ahmadi, A., Shahriyari, M. (2013). Providing a framework for determining the competitive status of an organization's resources based on competitive advantage criteria. Business Review, 11(58), 14-25. (in Persian)

Asghar Pour, H., Ahmadian, K., Maniee, O. (2014). Effect of Political Instability on Economic Growth in Iran (Nonlinearity method, APARCH). Journal of Economic Research and Policies, 21(68), 175-194. (in Persian)

Balsam, S., Fernando, G.D., Tripathy, A (2011). The Impact of Firm Strategy on Performance Measures Used in Executive Compensation. Journal of Business Research, 64, 187-193.

Banimahd, B., & Farahanifard, M. (2010). Relationship between the capital structure and competitive power of listed companies in Tehran Stock Exchange. Financial Knowledge of Securities Analysis, 4(8), 89-102. (in Persian)

Banker, R.D., Mashruwala, R., Tripathy, A. (2014). Does a Differentiation Strategy Lead to More Sustainable Financial Performance than a Cost Leadership Strategy? Management Decision, 52(5), 872 – 896.

Barney, J. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. Journal of Management, 17(1), 99–120.

Bayraktar, C.A., Hancerliogullari, G., Cetinguc, B., Calisir, F. (2017). Competitive strategies, innovation, and firm performance: an empirical study in a developing economy environment. Technology Analysis & Strategic Management, 29(1), 38-52.

David, F.R. (2011). Strategic Management, Concepts and Cases, 13 th Edition. New Jersey: Prentice Hall.دوره استراتژی های برتر

Etemadi, H., Montazeri, J. (2013). Reviewing Influential Factors on Capital Structure of Firms Listed in Tehran Security Exchange with Emphases on Production Market Competition. Accounting and Auditing Review, 20(3), 1-26. (in Persian)

Hakansson, H, & Snehota, I. (1989). No Business is an Island: The Network Concept of Business Strategy. Scandinavian Journal of Management, 5(3), 187-200.

Hemati, M., Mirabi, V.R., Foroughi, M.E. (2010). Presenting a Model for Strategy Formulation Using Multi-criteria Decision Making Methods for Competitive Superiority in Dynamic Environment. Journal of financial engineering and portfolio management, 2(6), 61-84. (in Persian)

Islami, X., Mustafa, N., Latkovikj, M.T. (2020). Linking Porter’s generic strategies to firm performance Future Business Journal, 6(3), 1-15.

Khajooei Pour, A., Mohammadi Nejad, A., Khoobyari Shoorbaz, H., Shabanzadeh, M. (2018). Choice a Competitive Marketing Strategy Using Analytic Network Process (Case Study: Rafsanjan Pistachio Producers Cooperative). Agricultural Economics and Development, 24(94), 25-43. (in Persian)

Lashkary, M., Samy, A., Ershadi, Z. (2014). Evaluation of Competitive Strategies and Organizational Performance. Journal of Strategic Management Studies, 5(17), 39-50.
(in Persian)

Moradi, M., & Sepahvandi, S. (2015). The Impact of Competitive Strategies on Stability of Financial Performance and Risk. Journal of Financial Accounting Research, 7(3), 75-90. (in Persian)

Porter, M.E. (1980). Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. The Free Press, New York, NY.

Rezaei, M., Parsa, H., Mehrabaniyan, S. (2018). The Effect of Economic Growth and Sanctions on Cost Stickiness in Listed Firms on the Tehran Stock Exchange. Accounting and Auditing Review, 24(4), 551-572. (in Persian)

Shafiee Rood Poshti, M., Emami, S.M., Malek Shahi, F (2013). Pathology of banking system sanction with fuzzy dematel. Journal of financial engineering and portfolio management, 4(16), 51-73. (in Persian)

Vazifeh Dust, H., Hajeloo, M.H., Nazar Pour, F. (2013). Investigating the Effect of Porters Competitive Strategies in Response to Customer Market Orientation Needs in Petrochemical. Organizational Culture Management, 11(3), 121-139. (in Persian)

Zahrani, M., & Dolatkhah, Z. (2010). Comparing Security Council’s Sanctions against Iran and North Korea. Scientific Research Journal of Rahbord, 19(55), 139-170. (in Persian)

بهترین سایت های مرجع آموزش رایگان فارکس – آموزش، تحلیل، اخبار و … به زبان فارسی

در ابتدا لازم است که بیان کنیم که فارکس مخفف بازار تبادل ارزهای جهانی بوده و به همین جهت سایت فارکس و یا وبسایت فارکس عملا وجود خارجی ندارد. اگر مایلید بدانید سایت فارکس چیست و یا به دنبال آموزش فارکس هستید به این مثال دقت کنید: اگر کسی به دنبال سایت بازار طلا در ایران بگردد، آیا به نتیجه‌ی خاصی می‌رسد؟ خیر! بازار فارکس یک بازار غیر متمرکز متشکل از بانک های بزرگ دنیا، صرافی ها، شرکت های سرمایه گذاری و هر کسی است که ارز خرید و فروش می کند. به همین دلیل هم این بازار، وبسایت ندارد. آنچه در این بازار به عنوان سایت فارکس معرفی می‌شود، عموما وبسایت‌هایی برای بررسی نمودارها بوده و به سادگی می‌توان به آن دسترسی پیدا کرد. این نمودارها و چارت‌ها هم توسط بروکرها و هم توسط مجموعه‌های متعددی از جمله تریدینگ ویو در اختیار شما قرار داده شده است (در ادامه روش دسترسی به آن بیان می‌شود).

ترید و سرمایه گذاری در فارکس

معامله و ترید کردن در بازار تبادل ارزهای خارجی (یا همان ترید در فارکس) نیاز به دانش، تجربه و مهارت زیادی دارد. افرادی که به تازگی با این دنیای بزرگ و درآمدزا آشنا شدند باید مفاهیم و ابزارهای بسیاری را یادگرفته و بدانند که سرمایه‌ی خود را چگونه افزایش دهند. به همین جهت، ابتدا باید بهترین سایت های آموزش رایگان فارکس را شناخته و با افزایش دانش خود، یک گام جلوتر از روندهای بازار باشید تا بتوانید موفقیت خود را تضمین کنید.

با توجه به تعداد بالای سایت‌های آموزشی فارکس، کار شما برای تبدیل شدن به معامله گر موفق راحت‌تر از گذشته خواهد بود. اما توجه داشته باشید که بهتر است در بدو شروع کار، بهترین سایت آموزش رایگان فارکس را پیدا کنید و مطمئن شوید که در مسیر درستی قرار گرفته‌اید. در همین نقطه‌ی شروع به کار، منابعی را به شما معرفی می‌کنیم که اخبار، تحلیل و سیگنال‌های معتبری را برای شما فراهم کرده‌اند و علاوه بر آن، ابزارهای مدرن تحلیل را نیز به شما آموزش خواهند داد. در این مقاله، یازده سایت برتر آموزش رایگان فارکس را به همراه نقاط قوت و ضعف‌هایشان به شما معرفی می‌کنیم و در آخر نیز جمع‌بندی خود را بیان خواهیم کرد.

بهترین سایت های آموزش رایگان فارکس

بیبی‌پیپس

سایتی که محیط دلنشینی داشته و برای تازه واردان به دنیای سرمایه گذاری بین المللی، بسیار کار راه‌انداز خواهد بود. بیبی‌پیپز به صورت مستمر مقالاتی در خصوص تحلیل‌های تکنیکال، ایده‌های معامله و روان‌شناسی معامله‌گری ارائه می‌کند. تمامی این مقالات در قالب محتواهای آموزشی ارائه شده‌اند و نشاندهنده‌ی اهمیت تازه واردان و مبتدیان برای این بیبی‌پیپس است.

دوره‌های آموزشی این سایت آموزش رایگان فارکس با زبانی کاملا ساده بیان شده تا به راحتی قابل فهم باشند (البته به زبان انگلیسی). دوره‌ی آموزشی کامل این موسسه در 11 بخش ارائه شده و ابزارهای آنلاین رایگان از جمله ماشین حساب دیجیتال محاسبه حجم، سود و زیان و … در اختیار کاربران قرار گرفته تا به سادگی بتوانند میزان ریسک را کمینه کرده و میزان سود را به حداکثر برسانند. ثبت نام سایت کاملا مجانی بوده و می‌توانید نظرات و ایده‌های خود را با سایر معامله‌گران به اشتراک بگذارید.

نکته قابل ذکر این است که، آموزش‌های مدرسه معامله گر ایرانی، پس از بررسی و مطالعه‌ی منابع مختلف، برگرفته شده از مقالات سایت babybpips می باشد. شما می توانید این مقالات را به زبان فارسی و روان از مدرسه فارکس سایت معامله گر ایرانی شروع کنید.

آموزش رایگان فارکس

موسسه ای‌تورو تریدینگ

موسسه ای‌تورو تریدینگ تمرکز خود را بر حوزه‌های فارکس، رمزارز و سهام قرارداده است. مدرس اصلی این موسسه، هنری وارد بوده که نزدیک به یک دهه تجربه‌ی معامله در بازارهای بین‌المللی را دارد. اگرچه خود این موسسه اعلام کرده که آموزش را برای تمامی سطوح (مبتدی تا پیشرفته) ارائه کرده است، اما به نظر می‌رسد که آموزش‌ها بیشتر برای کسانی است که کاملا مبتدی هستند. در دوره‌های آموزشی ای‌تورو تریدینگ مفاهیمی از جمله بازارهای مالی، اصطلاحات تخصصی سرمایه گذاری و مبانی اصلی ترید کردن آموزش داده می‌شود. مهم‌ترین قسمت آموزش‌های این موسسه، دوره‌ی شخصیت معامله‌گری است.

اگرچه دوره‌های آموزشی ای‌تورو در دفتر این موسسه و در لندن برگذار می‌شود، اما وبینار و سمینارهای متعددی برای آموزش رایگان فارکس در سایت خود ارائه کرده‌اند. به صورت خلاصه، آموزش‌های این موسسه برای یادگیری کلی بازارهای مختلف، مناسب است.

دوره استراتژی های برتر

منشور اخلاقی و انضباطی موسسه فرهنگی آموزشی (VIP)
موسسه فرهنگی آموزشی بیان برتر با توجه به اهمیت دوره های آموزشی خود، عدم رعایت مسائل انضباطی و مقررات آموزشی را باعث ایجاد بی نظمی و پایین آمدن بازدهی کلاس می داند که در نتیجه منجر به عدم بهره گیری کافی زبان آموزان می شود. لذا آیین نامه انضباطی این مرکز جهت اطلاع رسانی در اختیار دانشجویان قرار خواهد گرفت که رعایت تمامی موارد آن برای داوطلبین عزیز الزامی است و در صورت عدم رعایت، موسسه محق خواهد بود بدون هیچ توضیحی و بدون برگشت هیچ وجهی، زبان آموز خاطی را از ادامه شرکت در کلاس ها منع کند.

1. یک آزمون آزمایشی آیلتس (ماک ) رایگان برای هر دانشجو دوره سامیت در نظر گرفته شده که موظف هستند آزمون را بعد از اتمام دوره در تاریخ های معین شده ثبت نام نمایند و بدیهی است خارج از این تاریخ ها آزمون رایگان منقضی خواهد شد و هر فرد ملزم به پرداخت هزینه برای ثبت نام آزمون می باشد.
2.رعایت ادب و احترام نسبت به مدیر، اساتید و دیگر کارکنان دوره های آموزشی
3.سعی شایسته در یادگیری، تحصیل و اطاعت از دستورهای آموزشی و تربیتی
4.رعایت موازین اخلاقی، حفظ حجاب و شئونات اسلامی، حضور به موقع در محل برگزاری کلاس ها و خروج آن در پایان ساعت آموزشی، پرهیز از تجمع در راهروها و محیط مقابل ساختمان محل برگزاری کلاس ها
5.جهت حفظ انضباط آموزشی موسسه، غیبت بیش از سه جلسه در کلاس ها بدون هماهنگی به معنای انصراف از حضور در کلاس ها تلقی می شود.
6.پنج دقیقه قبل از شروع کلاس ها داوطلب ملزم به حضور در محل تشکیل کلاس ها می باشد. (از آوردن همراه هنگام تشکیل کلاس های درسی جداً خودداری فرمایید).
7.تسویه حساب مالی داوطلبان می بایست قبل از شروع اولین جلسه کلاس به صورت کامل انجام شود. در غیراین صورت موسسه جهت منع حضور داوطلب در کلاسها، محق و مختار خواهد بود. تبصره: درصورت وجود شرایط خاص پرداخت برای زبان آموز، نحوه پرداخت در قبض رسید درج می گردد.

مهم: مدارک و شهریه دریافتی دوره استراتژی های برتر تحت هیچ شرایطی مسترد نمی گردد.
تبصره 1: تا قبل از ۱۰ روز به شروع کلاس، امکان عودت ۱۰۰٪ شهریه وجود دارد. ۱۰ روز مانده تا شروع کلاس بدلیل بسته شدن تعداد نهایی تمامی کد کلاسها و دانشجویان، امکان کنسلی، جابه‌جایی و یا انتقال هزینه به ترم بعدی، به هیچ عنوان وجود نخواهد داشت.تبصره 2: در راستای احترام به عقاید زبان آموزان، چنانچه بیش از 50 درصد زبان آموزان به استناد فرم نظرسنجی موسسه فقط تا جلسه سوم برگزاری کلاس، نسبت به نحوه تدریس مدرس دوره معترض باشند، موسسه متعهد میگردد بلافاصله نسبت به تعویض مدرس اقدام نماید. بدیهی است درخواست پس از نظرسنجی جلسه سوم منجر به تعویض استاد نخواهد شد. تبصره 3: تشکیل حتی دوره استراتژی های برتر یک جلسه از یک درس در هرکلاس، حتی بدون حضور زبان آموز به منزله شروع کلاس ها می باشد.
تبصره 4: انتقال هزینه کلاس به هر دلیل و مشکلی از سمت زبان آموز به ترم یا ترم های آتی امکان پذیر نمی باشد.
8.مسئولیت کلیه حوادث و مشکلات کاری، شغلی و خانوادگی زبان آموز، مشکلات پزشکی و بستری های بیمارستانی، پس از شروع کلاس ها صرفاً متوجه زبان آموز بوده و موسسه با توجه به عدم امکان جایگزینی در کلاس شروع شده، هیچ گونه تعهدی در ارتباط با عودت وجه و یا حتی جابجایی کلاس زبان آموز نخواهد داشت.
9.قابلیت جابجایی و انتقال به روزهای دیگر غیر از روزهای مشخص شده در فرم ثبت نام برای دانشجو وجود ندارد.

چنانچه دانشجو بدون مشورت و صلاحدید مشاورین اقدام به ثبت نام آنلاین درتمامی دوره ها کند ،هرگونه مسئولیتی از موسسه سلب و به عهده ی دانشجو خواهد بود

مفاهیم و استراتژی های برندینگ

مشاهده تقویم برگزاری دوره

16 ساعت

ویدئو آنلاین دوره

 • 20 ساعت محتوای غنی آموزشی
 • مطابق با دوره حضوری
 • نمایش آنلاین
 • 14 ساعت محتوای غنی آموزشی
 • مطابق با دوره حضوری
 • مشاهده آنلاین

با پر کردن این فرم، همکاران آموزش موسسه در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت

مفاهیم و استراتژی های برندینگ :

در بازار پر تلاطم کنونی که برند های فراوانی نیز در آن مشغول فعالیت در کسب و کارهای مختلف هستند، رقابت برای کسب جایگاهی قابل قبول در این بازار، بسیار سخت شده است. در چنین فضایی مردم بیشتر به برندهایی اعتماد می کنند که شناخته شده تر و نامی تر باشند. در چنین موقعیتی اهمیت برند و برندینگ بیش از پیش مشخص می گردد. برندینگ فرآیندی است که فعالیت ها و مراحل متعددی را شامل می شود. مراحلی که هدف از آنها ایجاد یک تصویر مناسب از محصولات یا خدمات یک برند در دل و ذهن مخاطبان است.
به عبارت دیگر برندینگ در واقع مجموعه فعالیت هایی است که موجب ایجاد آگاهی درباره یک برند و همچنین تقویت جایگاه آن در نزد مشتریان می شود. برند تنها یک نام تجاری نیست و در واقع تصویری است که مشتریان با آوردن نام آن برند در ذهنشان تداعی دوره استراتژی های برتر دوره استراتژی های برتر دوره استراتژی های برتر می شود. به عقیده بسیاری برند دقیقا به معنی درک کلی مشتری از کسب و کار شماست که این موضوع اهمیت آن را دوچندان می کند. اگر مشتری از برند شما ذهنیت خوبی نداشته باشد، قطعا از شما خرید نمی کند و این یعنی برندینگ شما ضعیف بوده و به زودی با یک بحران خطرناک روبرو می شوید.
برای اینکه فرآیند برندینگ بصورت موفق انجام شود، صاحبین برند باید ابتدا مخاطبین واقعی خود را بشناسند و نیازهای آنها را شناسایی کنند تا بتوانند پیام هایی که می خواهند به آنها منتقل کنند را با دید بازتری طراحی و به نیازهای آنها پاسخ بدهند. هر سازمان که وارد بحث برندینگ می شود باید برای این فرآیند هدفی تعیین کند و در راستای رسیدن به آن هدف گام بردارد. مهم ترین هدف هر برند از انجام فرآیند برندینگ باید اعتماد سازی در میان مردم و مشتریان باشد. بازار امروزی پر از برند های متعدد است و برنده سازمانی است که بتواند اعتماد مردم را به سمت خود جلب کند.
برای پیاده سازی فرآیندی موفق برای برندینگ یکی از حیاتی ترین امور این است که صاحب برند باید درباره رقبای خود تحقیق نموده و دریابد برندهایی که موفق شده اند، چه مسیری را طی نموده اند تا به این موفقیت دست پیدا کنند و از آنها الگو برداری نماید. با این گونه بررسی ها فرآیند برندینگ شما هدفمندتر شده و در مسیری صحیح حرکت می کند.
مرحله مهم بعدی در فرآیند برندینگ، تعیین استراتژی برندینگ است. هر سازمان یا برندی که با برندینگ قصد دارد ایجاد آگاهی کند باید برای پیاده سازی این موضوع، استراتژی برندینگ تعیین نموده و طبق آن حرکت نماید. برندینگ پروسه ای مرحله به مرحله است که باید مو به مو اجرا شود تا به نتیجه منجر شود. دوره مفاهیم و استراتژی های برندینگ مدرسه کسب و کار آیا به همه عزیزانی که قصد دارند تا وارد این حوزه شوند موارد متعددی را می آموزد که تا کنون به صورت یک جا در هیچ دوره ای تدریس نشده است.
دانش پذیرانی که در این دوره شرکت می کنند ابندا با معنی و مفهوم برندنیگ آشنایی کامل پیدا می کنند. برندینگ تعاریف متعددی دارد که همگی صحیح نیستند و نباید برندینگ با یک سری فعالیت های سلیقه ای اشتباه گرفته شود. پس از آشنایی با تعریف درست برندینگ، شرکت کنندگان با مفاهیم کلیدی که برندینگ را تشکیل می دهد آشنا می شوند. در ادامه با مبحث مهم نام تجاری نیز آشنایی پیدا نموده و با ارزش آن در برندینگ آشنا خواهند شد. آنها همچنین می آموزند تا چگونه یک نام تجاری و شعار مناسب برای برند خود انتخاب کنند.
پس از اینکه دانش پذیران این مباحث مهم را فرا گرفتند، وارد بحث تعیین استراتژی برندینگ می شوند و می آموزند تا چگونه یک استراتژی برای برندینگ تعریف نموده و از آن مهم تر چگونه آنرا پیاده نمایند. پس از پایان این دوره تمام شرکت کنندگان به متخصصین برندینگ تبدیل شده و می توانند از آموخته های خود در دنیای واقعی و بازار رقابت استفاده نمایند.

چگونه در معاملات خود یک استراتژی قوی داشته باشیم؟

شاید بارها واژه ی استراتژی به گوش شما خورده است! اگر به تازگی وارد بازار معاملات مالی شده اید و هنوز با مفهوم این واژه آشنایی ندارید، خواندن این مقاله برای شما مفید خواهد بود.

بسیار هستند افرادی که علیرغم داشتن آموزشهای کافی، شناخت ابزارهای مختلف و آشنایی خوب با مفاهیم اساسی معامله گری و . ، نمی توانند سود مد نظر خود را از بازار بگیرند. این افراد اگر بخواهند برآوردی از عملکرد خود در بازه ی زمانی بلندمدت داشته باشند، بیشتر ضرر کرده اند تا سود. این مسئله در نتیجه ی نداشتن استراتژی صحیح است.

استراتژی (strategy) به معنای نقشه ی مقابله است. وقتی وارد بازار می شویم در حقیقت وارد یک نبرد شده ایم که سلاح ما فقط داده هایی است که از بازار بدست می آوریم. در صورتی که در یک نبرد استراتژی مناسبی نداشته باشیم و از دیتای بازار درست استفاده نکنیم، قطعا شکست خواهیم خورد. پس قبل از ورود به معامله باید بدانیم کجا و بر چه اساسی باید وارد شویم، و برای خروج در صورت کسب سود یا در صورت ضرر باید کجا و بر چه اساسی خارج شویم تا ضرر بیشتری از لحاظ مالی و زمانی متحمل نشویم. البته این تصمیمات باید قبل از انجام یک معامله صورت گیرد چرا که بعد از ورود به بازار دیگر کنترل سرمایه ی شما نه در دست شما که در دست بازار است.

یک استراتژی خوب چه ویژگیهایی دارد؟

در نوشتن یک استراتژی کارآمد، باید تمام قوانین را در نظر بگیریم و از اقدامات شتابزده پرهیز کنیم. استراتژی در حقیقت نقشه ی راه برای یک معامله گر است و باید برای هر معامله گری، چه حرفه ای چه تازه کار کاملا ساده و قابل فهم باشد؛ زیرا هر چقدر ساده تر به بازار نگاه کنیم سود بیشتری کسب خواهیم کرد. استفاده ی زیاد از اندیکاتورها، اوسیلاتورها، فیلترها و ابزارهای مختلف روی نمودار فقط باعث گیجی و سردرگمی بیشتر ما خواهد شد و در نهایت چیزی جز ضرر عاید ما نخواهد کرد. هر چقدر یک استراتژی ساده تر و قابل فهم تر باشد همان قدر بیشتر و بهتر به ما سود می دهد. بهترین حالت این است که چند روش کاربردی را بلد باشیم و در نهایت روشی را که به نظر خودمان برای ما سودمند تر است بکار بگیریم.

نباید استراتژی را با تحلیل تکنیکال یکی بدانیم. با تحلیل تکنیکال می توانیم نقطه ی ورود و خروج و حد سود و حد ضرر خود را مشخص کنیم ولی در استراتژی باید علاوه بر داشتن مهارت در تحلیل تکنیکال در روانشناسی بازار و مدیریت ریسک هم مهارت کافی داشته باشیم.

مدیریت ریسک و سرمایه چه اهمیتی در معاملات دارد؟

چهار رکن اصلی بازارهای مالی عبارتند از تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال، روانشناسی بازار و مدیریت ریسک و سرمایه که مدیریت سرمایه از اهمیت بالاتری نسبت به بقیه برخوردار است؛ زیرا باعث تقویت استراتژی شده، استراتژی و تحلیل تکنیکال ضعیف را پوشش می دهد و پس از یک بازه ی زمانی معامله گر را به سوددهی می رساند.

استراتژی ها به دو دسته تقسیم می شوند: دسته ی اول استراتژی هایی هستند که winning ratio یشان بالاست و دسته ی دوم استراتژی هایی که risk to reward بالایی دارند.

winning ratio یعنی درصد برد معاملات. برای بدست آوردن این عدد تعداد معاملات برنده را تقسیم بر کل معاملات کرده، نتیجه را در صد ضرب می کنند. risk to reward که به اختصار به آن R/R می گویند نسبت سود یک معامله به میزان ریسکی ست که آن معامله برای شما داشته است.

رابطه ی بین این دو آیتم در نمودار زیر آمده است:

این دو استراتژی را نمی توان هیچگاه به موازات یکدیگر بکار برد چرا که از لحاظ مفهومی این دو در جهات مخالف حرکت می کنند.

برای اینکه به زبان ساده تری به شرح این مفهوم بپردازیم لازم است ابتدا کمی راجع به سبد سرمایه صحبت کنیم. همانطور که در بازار سنتی نیز سرمایه گذاری های امن و کم ریسک مانند املاک و طلا و اوراق قرضه داریم (که البته با اینکه احتمال ضرر در آنها بسیار کم است ولی هیچگاه صفر نیست)، در بازار کریپتو کارنسی نیز سه نوع سبد داریم: سبد کم ریسک (مثل بیت کوین و اتریوم)، سبد با ریسک متوسط و سبد پرریسک (رمزارزهای جدید). هرچقدر بیشتر ریسک کنیم و از منطقه ی امن خود دورتر شویم، به همان نسبت سود بیشتری خواهیم داشت و به همان نسبت احتمال ضرر نیز بالاتر می رود. در نتیجه نباید کل سرمایه مان را داخل سبد پرریسک قرار دهیم، چرا که ممکن است با یک معامله ی اشتباه تمام دارایی خود را از دست بدهیم. از طرفی اگر همه ی سرمایه مان را در سبد کم ریسک قرار دهیم احتمال اینکه سود خوبی از بازار بدست بیاوریم بسیار پایین می آید. پس باید بین سبد پرریسک و کم ریسکمان تعادلی ایجاد کنیم دوره استراتژی های برتر و نسبت معقولی را بین میزان ریسک و میزان سودمان رعایت کنیم.

هرچقدر سرمایه ی اولیه ی ما بیشتر باشد باید سبد کم ریسکتری را انتخاب کنیم و باید فقط یک قسمت از سرمایه مان را وارد سبد پرریسک کنیم. در سرمایه گذاری روی سبدهای پرریسک باید میزان سرمایه گذاری به قدری باشد که در صورت ضرر کردن، آن میزان ضرر ضربه ی زیادی به سرمایه ی کلی ما نزند و باز هم بتوانیم در بازار باقی بمانیم. این مسئله را هم در نظر داشته باشیم که هرچند در صورت برد در معامله ی پر ریسک سود خیلی بالایی عاید ما خواهد شد ولی هیجان زیاد و یا کمالگرایی افراطی فقط برای ما ضرر بیشتری در پی خواهد داشت و باعث خواهد شد سرمایه ی خود را در بازار از دست بدهیم. مدیریت سرمایه رمز ماندگاری یک معامله گر در بازارهای مالی است و جلوی اقدامات هیجانی و شکست معامله گر را در بازار می گیرد.

روانشناسی بازار یعنی چه؟

یک معامله گر باید بتواند احساسات خود را در بازار مدیریت کند. تعداد افرادی که به خاطر ترس از باخت و از دست دادن سرمایه وارد بازارهای مالی نمی شوند بسیار زیاد است. یعنی ترس مانع از حرکت و ورود آنها به این بازار می شود. البته ترس تا جایی که منطقی باشد هیچ ایرادی ندارد و حتی ضامن سلامتی و نشانه ی داشتن عقل و منطق سالم است؛ ولی معامله گری را تصور کنید که به خاطر ترس از ضرر وارد بسیاری از معاملات که می توانست او را به سود سرشاری برساند نمی شود.

در نقطه ی مقابل معامله گری را تصور کنید که بدون بررسی های لازم و بی مهابا روی نمادهای مختلف سرمایه گذاری می کند. همانطور که حدس می زنید نتیجه ی اینگونه معاملات چیزی جز ضررهای پی در پی و در نتیجه از دست دادن کل سرمایه و حذف از بازار نیست.

یک استراتژی خوب به ما کمک می کند که احساسات خود را مدیریت کنیم و بین ترس افراطی و بی پروایی مفرط تعادلی ایجاد کنیم تا با حجم سرمایه ی مناسب و در زمان مناسب وارد پوزیشن شویم، از بازگشت قیمت نترسیم و دوره استراتژی های برتر در تا رسیدن به حد سود مناسب در معامله بمانیم یا در صورت ضرر بدون داشتن امید واهی به بالا رفتن قیمت، در حد ضرر معقول از معامله خارج شویم.

تست یک استراتژی

بعد از ساخت استراتژی، مدیریت ریسک و سرمایه و روانشناسی بازار نوبت به گرفتن بک تست است. بک تست (back test) فرآیندی است که در آن معامله گر نحوه ی عملکرد یک استراتژی را در گذشته بررسی می کند. بک تست گرفتن با این فرض انجام می شود که یک استراتژی موفق در گذشته، در آینده هم می تواند سودآور باشد. بدین منظور معامله گر از تمامی قوانین استراتژی پیروی می کند تا از این طریق یک دید عینی نسبت به عملکرد استراتژی پیدا کند و آن استراتژی به دقیق ترین شکل ممکن تست شود. بک تست گرفتن یکی از مراحل مهم در بهینه سازی عملکرد در بازارهای مالی است. در نتیجه ی بک تست استراتژی به دقت توسط معامله گر ارزیابی شده، ذهنش به استراتژی و میزان سود و ضرر آن قبل از ورود به بازار واقعی عادت می کند.دوره استراتژی های برتر

برای این کار روی یک بازه ی زمانی خاص (شش ماهه، یک ساله، سه ساله و . ) با آن استراتژی رفتار نمادها و سهم های مورد نظرمان را روی نمودار بررسی می کنیم تا ببینیم این استراتژی در این بازه ی زمانی چقدر به ما سود و چقدر ضرر داده است. اگر یک استراتژی در یک بازه ی زمانی نسبتا طولانی سودآور باشد، می توانیم امیدوار باشیم که در آینده نیز همینطور خواهد بود. بک تست گرفتن به مهارت و دقت بالایی نیاز دارد و باید بازه ی زمانی مناسب و قابل تطبیق تری با شرایط فعلی بازار برای بک تست انتخاب شود.

دو نوع بک تست داریم: بک تست دستی و بک تست اتوماتیک.

در بک تست دستی نمودارها و داده های گذشته و میزان سود و زیان و سایر فاکتورهای مد نظرمان را به طور دستی تحلیل و گزارش می کنیم. در بک تست اتوماتیک تمام این فرآیندها به طور اتوماتیک توسط نرم افزارها و کد نویسی انجام می شود.

شکل زیر بک تست اتوماتیک با زبان pine script را نشان می دهد که قسمت آبی رنگ نشان دهنده ی میزان سود دهی استراتژی است.

برای تهیه ی گزارش از عملکرد یک استراتژی توسط بک تست، می توان از شیتهای اکسل و گوگل استفاده کرد. این گزارشات شامل اطلاعات مهمی از جمله پلتفرم معاملاتی، طبقه ی دارایی، دوره ی زمانی معامله، تعداد معاملات سود ده و زیان ده، نسبت شارپ، سود خالص دوره استراتژی های برتر و . می باشند.

برای اطمینان از کارایی یک استراتژی باید به میزان زیادی بک تست انجام داد. بعد از انجام بک تست های متعدد و تهیه ی گزارشات دقیق نوبت به تفسیر نتایج و ارزیابی استراتژی به دور از تعصبات می رسد.

وقتی یک استراتژی از مرحله ی بک تست نیز سربلند بیرون آمد باز هم نباید به یکباره تمام دارایی خود را با این استراتژی وارد بازار کنیم؛ زیرا ممکن است یک استراتژی در شرایط خاصی از بازار در گذشته، سود خوبی به داده باشد ولی در شرایط حال حاضر ضرر بدهد. بهتر است یک درصد پایینی از سرمایه مان را وارد بازار واقعی کنیم و این بار استراتژی مد نظرمان را در بازار واقعی ارزیابی کنیم؛ در هر مرحله سود و ضرر تمام پوزیشنهای خود را به دقت یادداشت کرده، وین ریت، میزان دقیق سود و افت سرمایه و . را محاسبه کنیم. همچنین باید هزینه های معاملات، واریز و برداشت و سایر هزینه های احتمالی را نیز در نظر بگیریم. سپس سعی کنیم نقاط ضعف استراتژی خود را برطرف کنیم و استراتژی خود را قبل از وارد شدن به معاملات بزرگ ارتقا ببخشیم.

همواره این نکته را در نظر داشته باشیم که بک تست گرفتن مانند هر تحلیل دیگر نموداری، با احتمالات سر و کار دارد و هیچ تضمینی وجود ندارد که نتایجی را که در بک تست بدست آورده ایم، در بازار واقعی نیز تجربه کنیم. بک تست گرفتن فقط یافتن تاییدی بر کارایی و اعتبار یک استراتژی در گذشته است و هیچ تضمینی از بازار آینده به ما نمی دهد و به همین دلیل است که همیشه باید مدیریت ریسک و سرمایه داشته باشیم.

در پایان این مقاله لازم است چند نکته ی مهم را مطرح کنیم:

هر استراتژی یک سیکل سوددهی و یک سیکل ضرردهی دارد و تمام استراتژی ها هم می توانند به ما سود دهند و هم حتما ضرر خواهند داشت چون کسی نمی تواند همیشه نقاط چرخش بازار را درست حدس بزند. وقتی یک استراتژی برای خود تعیین می کنیم باید به آن وفادار بمانیم و طبق آن وارد معاملات شویم. اگر یک استراتژی وین ریت خوبی داشته باشد قطعا در درازمدت به ما سود خوبی خواهد داد و برآیند یک دوره ی مالی مشخص می کند که روی سود هستیم یا ضرر. پس نباید دائما استراتژی های مختلف را با هم مقایسه کنیم و همواره در حال عوض کردن استراتژی مان و از این شاخه به آن شاخه پریدن باشیم. چیزی که برای ما باید مهم باشد برآیند آن دوره استراتژی های برتر استراتژی در یک دوره ی زمانی خاص است.

پس هیچگاه گمالگرا نباشیم چرا که کمالگرایی در معاملات مالی در نهایت باعث شکست ما خواهد شد و فراموش نکنیم که هیچ معامله گری تا بحال وجود نداشته که در معاملاتش فقط سود کرده باشد زیرا هیچ استراتژی ای وجود ندارد که فقط سود ده باشد و هیچگاه باعث ضرر نشود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.