مجوز معامله گری بورس


ضوابط فعالیت شرکتهای تأمین سرمایه مصوب ۱۵/۵/۸۶ شورای‌عالی بورس

در اجرای بند ۵ ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه ۱۳۸۴، ضوابط فعالیت شرکتهای تأمین سرمایه موضوع بند ۱۸ ماده ۱ قانون مذکور،به شرح مواد آتی است.

ماده ۱: اصطلاحات و واژه های تعریف شده در ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه ۱۳۸۴، در این ضوابط به همان مفاهیم به کار می روند. واژه های دیگر نیز به شرح زیر تعریف میشوند:

۱- قانون: منظور قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر ۱۳۸۴ است.

۲- مقررات: عبارت است از کلیه مصوبات هیأت وزیران، شورا و سازمان در مورد بازار اوراق بهادار و فعالان آن.

۳- سهامدار عمده: شخصی است که از طریق تملک مستقیم یا غیر مستقیم سهام شرکت تأمین سرمایه بیش از ۱۰ درصد حق رأی برای انتخاب مدیران این شرکت را در اختیار دارد.

۴- مجوز تأسیس: اعطای مجوز شورای عالی بورس درخصوص تأسیس شرکت تأمین سرمایه و موافقت با ثبت شرکت مزبور در مرجع ثبت شرکت ها.

۵- مجوز فعالیت: اعطای مجوز از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار برای شروع فعالیت شرکت تأمین سرمایه جدیدالتأسیس

برای تأسیس شرکت تأمین سرمایه، مؤسسین ابتدا باید درخواست خود برای تأسیس شرکت را به همراه مدارک و اطلاعات زیر به سازمان ارایه دهند.

۱- نام پیشنهادی که دربرگیرنده عنوان »شرکت تأمین سرمایه« باشد

۲- نوع شخصیت حقوقی مورد نظر مؤسسین برای تأسیس شرکت که می تواند به صورت سهامی (خاص یا عام) یا تعاونی سهامی عام باشد و نوع سهام نیز با نام باشد

۳- طرح اساسنامه شرکت

۴- مبلغ سرمایه شرکت و چگونگی تأمین آن شامل زمان بندی تأمین سرمایه، پیش بینی ترکیب سهامداران، درصدی از سرمایه شرکت که مؤسسین تعهد و پرداخت می کنند، درصد نقد و غیر نقد آورده موسسین و مشخصات آورده غیر نقد

۵- هویت کامل، اقامتگاه، سوابق مؤسسین و نماینده آنها

۶- طرح تجاری شرکت شامل اهداف، استراتژیها، برنامه های شرکت برای 3 سال پس از تأسیس، ترازنامه پیش بینیشده برای یک سال کامل شمسی و صورت سود و زیان پیشبینیشده برای 2 سال کامل شمسی پس از تأسیس شرکت

ماده ۳: درصورت تکمیل بودن پرونده، سازمان موظف است ظرف مدت 30 روز کاری مدارک و اطلاعات موجود در این پرونده را بررسی و در صورت احراز شرایط زیر، پیشنهاد صدور مجوز را برای تصویب به شورا ارایه نماید.

الف) طرح اساسنامهی پیشنهادی برای شرکت مورد تأیید سازمان باشد

ب) سرمایه در نظر مجوز معامله گری بورس گرفته شده برای شرکت برابر یا بیش از حداقل سرمایه تعیین شده توسط سازمان برای شرکتهای تأمین سرمایه باشد

ج) در صورتی که قسمتی از سرمایه شرکت به صورت غیرنقد تأمین شود، سرمایه غیرنقد در راستای اهداف شرکت، قابل استفاده بوده و استفاده از آن در طرح تجاری شرکت پیش بینی شده باشد و از 10% سرمایه تجاوز ننماید.

ماده ۴: سهامدار عمده شرکت پس از تأسیس باید به تأیید سازمان برسد.

ماده ۵: پس از ابلاغ مصوبه شورا درخصوص تأسیس شرکت، مؤسسین موظفند در مهلت های زیر شرکت تأمین سرمایه را نزد مرجع ثبت شرکت ها ثبت نمایند، در غیر این صورت مجوز تأسیس باطل خواهد شد.

الف) در صورتی که تأسیس شرکت منوط به عرضه عمومی سهام شرکت باشد، ۹ ماه پس از ابلاغ مجوز تأسیس به مؤسسین.

ب) در مواردی غیر از حالت (الف)، ۶ ماه پس از ابلاغ مجوز تأسیس به مؤسسین.

ماده ۶: پس از تشکیل مجمع عمومی مؤسس شرکت تأمین سرمایه، مؤسسین باید مدارک لازم را به سازمان ارایه نمایند تا در صورت احراز شرایط زیر، مجوز فعالیت شرکت صادر گردد.

الف) شرایط تعیین شده توسط شورا رعایت شده باشند

ب) اساسنامه شرکت مطابق آنچه مورد تأیید سازمان است به تصویب مجمع عمومی مؤسس رسیده باشد

ج) تأییدیه سازمان مبنی بر رعایت بخش نخست ماده ۲۹ قانون بازار اوراق بهادار

د) سرمایه تأدیه شده یا تعهد شدهی شرکت، در خصوص حداقل سرمایهی شرکت های تأمین سرمایه رعایت شده باشد

هـ) اجاره نامه یا سند مالکیت محل شرکت به سازمان ارائه شده باشد.

ماده ۷: موضوع فعالیت شرکت به شرح ذیل می باشد:

الف) موضوع فعالیت اصلی عبارت است از: پذیره نویسی، تعهد پذیره نویسی و تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه در حد امکانات مالی خود یا از طریق تشکیل سندیکا با سایر نهادهای مشابه

ب) موضوع فعالیت فرعی عبارت است از:

۱- ارایه مشاوره در زمینه هایی از قبیل:

۱-۱ روش بهینه و زمان بندی تأمین مالی همچنین مبلغ منابع مالی مورد نیاز

۱-۲ روش و پیشنهاد زمان بندی عرضه اوراق بهادار

۱-۳ قیمت اوراق بهاداری که توسط ناشر عرضه می شود

۱-۴ فرآیند ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضه آن

۱-۵ فرآیند واگذاری اوراق بهادار

۱-۶ پذیرش اوراق بهادار ناشر در هریک از بورس ها و انجام کلیه امور اجرایی به نمایندگی از ناشر در این زمینه

۱-۷ ادغام، تملک، تجدید ساختار سازمانی و مالی شرکت ها

۱-۸ امور مدیریت ریسک

۱-۹ آماده سازی شرکت ها جهت رتبه بندی توسط مؤسسات رتبه بندی و انجام مجوز معامله گری بورس کلیه امور اجرایی در این زمینه به نمایندگی از آنها

۱-۱۰ امور سرمایه گذاری

۱-۱۱ خدمات مورد نیاز شرکت ها در موارد سرمایه گذاری های جدید، توسعه، تکمیل، برنامه ریزی، بودجه بندی و قیمت گذاری اوراق بهادار.

۲- بازاریابی و یا مدیریت فرآیند واگذاری اوراق بهادار

۳- انجام امور اجرایی به نمایندگی از ناشر در زمینه ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضه آن

۴- ارایه خدمات مربوط به طراحی و انتشار ابزارهای مالی برای شرکت ها

۵- ارایه خدمات مدیریت دارایی ها

۶- ارایه خدمات مرتبط با صندوق های سرمایه گذاری و اداره صندوق های مزبور و سرمایه گذاری در آنها

۸- کارگزار/ معامله گری

۱۱- سرمایه گذاری منابع مازاد شرکت در سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری معتبر و اوراق بهادار دارای تضمین دولت و یا بانک ها

۱۲- جلب حمایت بانک ها، بیمه ها، مؤسسات مالی اعتباری و نهادهای مالی برای شرکت در پذیره نویسی اوراق بهادار

۱۳- کمک به شرکت ها در تأمین منابع مالی و اعتباری

۱۴- کمک به شرکت ها جهت صدور، تأیید و قبول ضمانت نامه.

تبصره ۱: انجام فعالیت های سبدگردانی، خدمات صندوق های سرمایه گذاری، کارگزاری، کارگزار/معامله گری و بازارگردانی با اخذ مجوز جداگانه از سازمان امکان پذیر است.

تبصره ۲: انجام فعالیت های کارگزاری و کارگزار/ معامله گری صرفاً در راستای انجام فعالیت بازارگردانی، سبدگردانی، اداره صندوق های سرمایه گذاری، تعهد پذیره نویسی و تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه امکان پذیر است.

ماده ۸: شرکت تأمین سرمایه براساس دستورالعمل های سازمان موظف است گزارش های لازم را تهیه و به مراجع ذیربط تسلیم نماید. همچنین بر اساس ماده ۲۹ قانون، نحوه گزارشدهی و نوع گزارشهای ویژه حسابرسی خود را به تأیید سازمان برساند.

ماده ۹: شرکت ضمن رعایت ضوابط مندرج در مفاد اساسنامه خود موظف به رعایت قوانین و مقررات ذیربط می باشد.

ماده ۱۰: سازمان در مجوز معامله گری بورس چارچوب دستورالعمل های خود مسئول نظارت بر عملکرد شرکت های تأمین سرمایه است. در اجرای این وظیفه، مدیران شرکت های مزبور در صورت مراجعه بازرسان سازمان موظفند اسناد، مدارک و دفاتر خود را جهت انجام هرگونه بازرسی و رسیدگی ارائه نموده و امکان رسیدگی جامع و کافی را برای بازرسان اعزامی سازمان فراهم نمایند.

ماده ۱۱: در صورتی که گزارش بازرسان سازمان چه در مراجعه حضوری و چه با بررسی سوابق و مطالعه فعالیت های شرکت حاکی از تخلف یا وجود زمینه بروز تخلف باشد، سازمان اقدامات نظارتی زیر را به تناسب تخلف ارتکابی به مورد اجرا می گذارد:

– ابلاغ موارد تخلف، انجام بازرسی موردی، مذاکره با مسئولان شرکت، اخذ توضیحات لازم و اجرای فوری اقدامات اصلاحی برای رفع موارد تخلف

– الزام مدیران شرکت به رفع تخلفات انجام شده و بازگشت به شرایط عادی

– اعمال برخی محدودیت ها در زمینه های مختلف فعالیت شرکت

– تذکر کتبی به مدیران شرکت حاوی ذکر تخلفات احرازی و دستور رفع موارد تخلف ظرف مدت معین

– درخواست از سهامداران برای برکناری و تعویض مدیران

– تعلیق یا لغو مجوز برخی از فعالیت های شرکت

– پیشنهاد تعلیق یا لغو مجوز شرکت به شورا.

تبصره ۱: در صورت لغو مجوز شرکت توسط شورا، شرکت باید با رعایت ماده ۳۸ قانون، تمامی فعالیت های خود را ظرف مهلتی که شورا تعیین می کند در زمینه شرکت تأمین سرمایه متوقف نماید.

تبصره ۲: رفع تعلیق درصورت رفع موارد تخلفاتی با تأیید سازمان و پس از تصویب شورا امکان پذیر خواهد بود.

ماده ۱۲: این ضوابط در یک مقدمه، ۱۲ ماده و ۴ تبصره در تاریخ ۱۵/۵/۸۶ به تصویب شورا رسید و تأسیس و فعالیت شرکت های تأمین سرمایه از این تاریخ براساس این ضوابط صورت می پذیرد.

ثبت شرکت کارگزاری – نحوه ثبت شرکت کارگزاری همراه مجوز ها

ثبت شرکت کارگزاری برای اینکه به مفهوم شرکت کارگزاری و کار آن پی ببرید ابتدا باید بدانیم کارگزار کیست؟ مدارک ثبت شرکت کارگزاری چیست؟ هزینه ثبت شرکت کارگزاری چقدر است ؟ نحوه ثبت شرکت کارگزاری چگونه است؟ شرایط ثبت شرکت کارگزاری چگونه است؟
در حالت کلی می توان گفت کارگزار واسط بین سرمایه گذار و سازمان بورس می باشد که خرید و فروش سهام توسط آن ها انجام می گیرد. معنی کلمه کارگزار عامل و مأمور می باشد ولی با توجه به وظیفه کارگزار معنی اصطلاحی آن با مفهوم لغوی کلمه کاملاً متفاوت می باشد.

بهتر است بدانید کارگزاران در قانون اساسی کشور ایران به دو دسته حقیقی و حقوقی تقسیم می شوند. اشخاص حقیقی افرادی هستند که طبق اصول به کارگزاری بورس پذیرفته می شوند. اشخاص حقوقی نیز برخی از مؤسسات مالی و اعتباری می باشند که باید صلاحیت ان ها مورد تائید بانک مرکزی قرار بگیرد.

شرکت های کارگزاری می توانند به هر یک از فعالیت های فوق مشروط به اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص برخی از موارد مبادرت ورزند.

ماموریت شرکت کارگزاری

شرکت های کارگزاری براساس ماده ۳ اساسنامه وظایف و مأموریت هایی دارند که با توجه به این فعالیت ها مجوز مربوط به آن را باید از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت کنند. که در ادامه به برخی از آن ها اشاره می کنیم:

خدمات مالی و مشاوره ای شامل مدیریت صندوق های سرمایه گذاری، نمایندگی ناشر برای ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضه، بازاریابی برای فروش اوراق بهادار، سبدگردانی اوراق بهادار، مشاوره و انجام کلیه امور اجرایی برای بورس ها و بازارهای خارج از بورس به نمایندگی از ناشر یا عرضه کننده کالاها، ارائه مشاوره در زمینه های قیمت گذاری اوراق بهادار، خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار، طراحی و تشکیل نهادهای مالی.

خدمات کارگزاری، کارگزار/معامله گری و بازار گردانی شامل معامله اوراق بهادار از قبیل سهام، اوراق مشارکت، حق تقدم خرید سهام، اختیار معامله و قراردادهای آتی برای دیگران و به حساب آن ها یا به نام و حساب خود، معاملات کالاهای پذیرفته شده برای دیگران و به حساب آن ها و بازار سازی و بازار گردانی اوراق بهادار و کالاهای پذیرفته شده.

مقررات مربوط با کارگزار

از اولین شرکت های فعال در بازار سرمایه می توان به شرکت های کارگزاری اشاره کرد. به دلیل قدیمی بودن این شرکت ها قانون و قوانین زیادی در رابطه با آن ها وضع شده است که از مهم ترین آن ها می توان به مقررات مربوط به اخذ مجوز فعالیت، تائید صلاحیت اعضای هیات مدیره و مدیر عامل، ضوابط حاکم بر تبلیغات آن ها، سبدگردانی، عضویت در کانون کارگزاران و شرایط فعالیت در بورس اشاره کرد.

این قوانین با توجه به تغییرات جامعه ممکن است گاهی تغییر پیدا کنند که همه کارگزاران در هر صورت موظف به رعایت آن ها می باشند.

چگونه می توانیم یک شرکت کارگزاری تأسیس کنیم؟

براساس قانون و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار فقط براساس تعداد مجوزهایی که می تواند برای شرکت کارگزاری صادر کند فراخوان می دهد و کسانی که تمایل دارند شرکت کارگزاری تأسیس کنند مدارک خود را تحویل سازمان می دهند تا در صورت داشتن شرایط مجوز تأسیس کارگزاری (شرایط ثبت شرکت کارگزاری) صادر شود.

با توجه به نیاز بازار سرمایه به خدمات کارگزاران جدید، سازمان بورس هر زمان که لازم تشخیص دهد نسبت به فراخوان عمومی مجوز معامله گری بورس مزبور جهت پذیرش کارگزاران جدید در هر یک از بورس ها اقدام نموده و شرایط لازم از نظر حداقل سرمایه (شرایط ثبت شرکت کارگزاری)، صلاحیت های لازم جهت سهامداران و اعضای هیئت مدیره آنان، شرایط فضای کاری و نرم افزارهای مورد نیاز و پرسنل لازم را برآورد نموده و از متقاضیان ثبت نام می نماید.

در سازمان بعد از پایان یافتن زمان فراخوان مدارک و اطلاعات متقاضیان بررسی می شود و طبق شرایط مدارک آن ها رتبه بندی می شود و در صورت کامل بودن مدارک و داشتن شرایط لازم مجوز صادر می شود و افراد می توانند فعالیت خود را شروع کنند.

قوانین مربوط به کارگزاری ها

به موجب ماده ۲۹ قانون بازار، صلاحیت حرفه ای اعضاء هیئت مدیره و مدیران، حداقل سرمایه، موضوع فعالیت در اساسنامه، نحوه گزارش دهی و نوع گزارش های ویژه حسابرسی کارگزاران، باید به تائید سازمان برسد و نحوه ثبت شرکت کارگزاری رعایت شود.

بر اساس ماده ۳۸ قانون بازار در صورتی که کارگزار، درخواست کناره گیری موقت یا دائم از فعالیت خود را داشته باشد، باید مراتب را به سازمان، کانون و نیز بورس مربوطه اعلام نموده و مجوز فعالیت خود را نزد کانون تودیع نماید.

مطابق ماده ۱۰ دستورالعمل اجرایی معاملات، سفارشاتی که توسط کارگزار به سامانه معاملات وارد می شوند، حداقل باید شامل این موارد باشند: نماد معاملاتی، تعیین خرید یا فروش، نوع سفارش، حجم سفارش، شرایط قیمتی، کد معاملاتی و اعتبار زمانی سفارش.

چه شرایطی برای دریافت و اجرای سفارش مشتریان لازم می باشد؟

شرایط ثبت شرکت کارگزاری, احراز هویت مشتری یعنی کسانی که می خواهند در بازار بورس فعالیت کنند بر عهده کارگزاری ها می باشد زیرا کارگزار به تمامی معاملات و سهام های افراد دسترسی دارد. با توجه به وجود قانون و مقررات کارگزاری ها با دریافت مدارک و اطلاعات افراد و احراز هویت و بررسی آن ها اجازه شروع فعالیت به مشتری را می دهند. کارگزاری ها باید تمامی مدارک و اطلاعات افراد را نگهداری کنند.

چگونگی ثبت شرکت کارگزاری

شرکت های کارگزاری نیز مانند همه شرکت های دیگر در دو نوع می توانند فعالیت کنند که عبارت اند از: شرکت با مسئولیت محدود و شرکت سهامی خاص. در ادامه به طور خلاصه به تعریف این دو نوع شرکت می پردازیم.

ثبت شرکت کارگزاری با مسئولیت محدود

به شرکت هایی که سرمایه شرکا به قطعات کوچک تر تقسیم نمی شود و هر یک از شرکا به میزان سرمایه خود در شرکت مسئولیت دارند شرکت با مسئولیت محدود گفته می شود. برای تأسیس این نوع شرکت حداقل به دو نفر نیاز می باشد.

مدارک ثبت شرکت کارگزاری با مسئولیت محدود

 • وجود حداقل ۲نفر عضو
 • حداقل سرمایه لازم یک میلیون ریال
 • تعهد با پرداخت کل سرمایه
 • شناسنامه و کارت ملی کلیه اعضا
 • اصل گواهی عدم سوءپیشینه کیفری
 • امضاء اقرارنامه
 • مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع بنابراعلام کارشناس اداره ثبت شرکت ها

برخی نکات در رابطه با شرکت کارگزاری با مسئولیت محدود

شرکا فقط به میزان سرمایه خود در برابر زیان ها و تعهدات شرکت مسئولیت دارند. همچنین هرچه سرمایه افراد در شرکت زیاد باشید تأثیر رأی آن ها نیز در تصمیمات شرکت بیشتر خواهد بود. همان طور که در قسمت بالا گفتیم سرمایه در این شرکت ها تقسیم نمی شود.

در هنگام انتخاب اسم برای شرکت با مسئولیت محدود حتماً باید عبارت “با مسئولیت محدود” به کار برده شود. بر اساس قانون مفاد ماده ۹۵ قانون تجارت نباید اسم هیچ یک از شرکا در نام شرکت به کار رفته شود زیرا در چنین حالتی شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده است، در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت.

ثبت شرکت کارگزاری سهامی خاص

در شرکت سهامی خاص برخلاف شرکت مسئولیت محدود سرمایه سرمایه گذاران به قسمت های کوچک تر یعنی سهام تقسیم می شود و در این نوع شرکت ها مسئولیت افراد در مقابل قرض ها و تعهدات شرکت فقط به اندازه میزان سهام اسمی آن ها می باشد.

مدارک ثبت شرکت کارگزاری سهامی خاص

مدارک ثبت شرکت کارگزاری سهامی خاص به شرح زیر می باشد:

 • وجود ۳ نفرعضو به همراه ۲ نفر بازرس(بازرسین نباید از اعضاء باشند)
 • پرداخت ۳۵ درصد از سرمایه بصورت نقدی
 • حداقل سرمایه لازم یک میلیون ریال
 • تصویر کارت ملی اعضاء
 • تصویر شناسنامه کلیه اعضاء
 • اصل گواهی عدم سوء پیشینه
 • اقرارنامه امضاء شده
 • اخذ مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع
 • تنظیم وکالتنامه به نام وکیل در صورتی که امور توسط وکیل انجام پذیرد.

برخی نکات در رابطه با شرکت کارگزاری سهامی خاص

حداقل سرمایه مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص ۱۰۰ هزار تومان می باشد. برای ثبت شرکت سهامی خاص به حداقل ۳ سهامدار نیاز می باشد. بعد از این که شرکت سهامی خاص خود را ثبت کردید سهام این شرکت در بازار بورس قابل خرید و فروش نخواهد بود بلکه توسط مردم معامله می شود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص ثبت کارگزاری بورس و هزینه ثبت شرکت کارگزاری می توانید با کارشناسان ما در ثبت شرکت ذهن ناب تماس بگیرید.

برای فعالیت در فارکس و بورس باید مجوز خاصی داشت

سلام فعالیت در فارکس مجاز است ؟ پسر 18ساله ای دارم که خود بخود علاقمند به بورس شد و در طی شش ماه گذشته فیلمهای آموزشی بورس رادانلود کرد و در بورس با مبلغ کم دو سه تومناز ما سرمایه گذاری کرد اما الان میبینم میگه میخوام توی فارکس برم و کلماتی را به کار میبره دمو و. که من هبچاطلاعی ندارم مبلغ صد هزارتومن دادم و وارد همین کار شد کهصد تومن صفر شد بعد یه روز ، حالا سوال من اینکه که با توجه به اینکه راهنمایی ندارهمیترسم در این مسیر به مشکل قضایی برخورد کنه لطف کنید جواب بدید فعالیت توی فارکس مجازه اگه سودی کنه قابل پیگرد قانونی هست یانه ؟

پاسخ وکیل:

طبق بند 1 مادۀ 49 قانون بازار اوراق بهادار: « هر شخص که بدون رعایت مقررات این قانون تحت هر عنوان به فعالیت هایی از قبیل کارگزاری، کارگزار / معامله گری، یا بازار گردانی که مستلزم اخذ مجوز است مبادرت نماید یا فرد را تحت هر یک از عناوین مزبور معرفی کند به حبس تعزیری از یک ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی معادل یک تا سه برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل شده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شدفعالیت در فارکس که از مصادیق ماده می باشد ممنوع است ونیاز به مجوز دارد

شرایط صدور مجوز فعالیت کارگزاران در بورس انرژی اعلام شد

مدیریت نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار شرایط صدور مجوز فعالیت این شرکت‌ها را در بورس انرژی اعلام کرد.

مدیریت نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار شرایط صدور مجوز فعالیت این شرکت‌ها را در بورس انرژی اعلام کرد.

به گزارش ایسنا،مدیریت نظارت بر کارگزاران سازمان بورس با ارسال اطلاعیه ای اعلام کرد: مطابق مصوبه هیات‌ مدیره این سازمان مبنی‌ بر شرایط اعطاء و ادامه فعالیت در بورس‌ها و مجوزهای مختلف بر اساس رتبه شرکت‌ کارگزاری، کلیه کارگزاران برای اخذ مجوز فعالیت در بورس انرژی باید ضمن احراز شرایط مندرج در بند 3 مصوبه مزبور شرایط ذیل را کسب کنند.

حداقل رتبه مورد نیاز:

شرایط فعالیت شرکت‌های کارگزاری در معاملات محصولات نفتی و برق از لحاظ رتبه مطابق مصوبه یاد شده است.

حداقل فضای اداری مورد نیاز:

حداقل فضای اداری مورد نیاز جهت فعالیت در بورس انرژی 25 مترمربع (در مالکیت یا استیجاری) است.

نیروی انسانی مورد نیاز:

کارگزاران فعال در بورس کالا در یکسال اول اخذ مجوز فعالیت خود می‌توانند از مدیر بورس کالایی خود به عنوان مدیر بورس انرژی نیز استفاده کنند لیکن موظف هستند حداکثر تا یک سال پس از تاریخ دریافت مجوز فعالیت در بورس انرژی یک مدیر تمام وقت دارای گواهینامه اصول بازار سرمایه با 2 سال سابقه کار مرتبط برای بورس انرژی بکار گیرند و کارگزارانی که در بورس کالا فعالیت ندارند از ابتدای فعالیت در بورس انرژی باید یک مدیر تمام وقت دارای گواهینامه اصول بازار سرمایه با 2 سال سابقه کار مرتبط برای بورس انرژی بکارگیرند.

معامله ‌گر بورس انرژی باید دارای گواهینامه‌های اصول بازار سرمایه و معامله‌گری بورس انرژی بوده و تمام وقت باشد. (تا اطلاع ثانوی افرادی که دارای گواهینامه‌های‌ اصول بازار سرمایه و معامله‌گری (اوراق تأمین‌مالی، بورس‌کالا یا ابزار مشتقه) بوده و دوره مجوز معامله گری بورس آموزشی آشنایی با بورس انرژی را سپری کردند می‌توانند به عنوان معامله‌گر بورس انرژی فعالیت کنند. لازم به ذکر است معامله‌گر بورس انرژی نمی‌تواند به صورت همزمان معامله‌گر سایر حوزه‌ها اعم از معامله‌گر اوارق بهادار، کالا یا معامله‌گر آتی باشد.)

یک نفر به عنوان مسئول پذیرش که می‌تواند به تشخیص سازمان وظیفه پذیرش سایر بخش‌ها را نیز بر عهده داشته باشد.

حداقل سرمایه مورد نیاز:

حداقل سرمایه مازاد مورد نیاز برای فعالیت در بورس انرژی 3 میلیارد ریال است.

کارگزاران فعال در بورس کالا در یکسال اول اخذ مجوز فعالیت خود می‌توانند از مدیر بورس کالایی خود به عنوان مدیر بورس انرژی نیز استفاده کنند لیکن موظف هستند حداکثر تا یکسال پس از تاریخ دریافت مجوز فعالیت در بورس انرژی یک مدیر تمام وقت برای بورس انرژی بکار گیرند و کارگزارانی که در بورس کالا فعالیت ندارند از ابتدای فعالیت در بورس انرژی باید یک مدیر تمام مجوز معامله گری بورس وقت برای بورس انرژی بکارگیرند.

تا اطلاع ثانوی افرادی که دارای گواهینامه‌های‌ اصول بازار سرمایه و معامله‌گری (اوراق تأمین‌مالی، بورس‌کالا یا ابزار مشتقه) بوده و دوره آموزشی آشنایی با بورس انرژی را سپری نموده‌اند می‌توانند به عنوان معامله‌گر بورس انرژی فعالیت کنند.

بدیهی است هر گونه فعالیت در بورس انرژی منوط به احراز شرایط و اخذ مجوز فعالیت از سازمان بورس و اوراق بهادار است.

آشنایی کامل با ۰ تا ۱۰۰ مراحل افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار

مراحل افزایش سرمایه

به‌طورکلی افزایش سرمایه درست مانند بسیاری از کارهایی که در بازار بورس و سرمایه انجام می‌گیرد باید دقیق و شفاف باشد؛ یعنی به‌طور کامل مشخص شود که این افزایش سرمایه به چه میزان است و از کدام محل تأمین می‌شود؛ بنابراین می‌توان انتظار داشت که مراحل افزایش سرمایه کمی پیچیده و شاید طولانی باشد.

افزایش سرمایه در هر نوع و صورتی که باشد یک نوع تغییر در صورت‌حساب‌های مالی و ترازنامه شرکت محسوب می‌شود. درواقع افزایش سرمایه مهم‌ترین تغییر در یک ترازنامه مالی است؛ بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که این اتفاق بدون حضور نهادهای نظارتی اتفاق بیفتد. هر نوع تغییر مالی در شرکت اگر بدون مجوز نهادهای مربوطه باشد عملا یک کار خلاف قانون محسوب می‌شود و حق پیگرد قانونی در این موقعیت وجود دارد؛ بنابراین مسلماً در مراحل افزایش سرمایه قانون و نهادهای قانونی باید وجود داشته باشد.

از طرف دیگر تمامی شرکت‌هایی که در بورس حضور دارند شرکت‌های سهامی عام محسوب می‌شوند. این سخن بدین معنی است که تمام سهامداران خرد و کلان حتی کسی که تنها یک برگه سهام‌دار حق نظر و رأی دارد. طبق قانون تمام تغییرات در اساسنامه، ترازنامه و بسیاری دیگر از موارد مهم شرکت باید به تصویب مجمع عمومی یا فوق‌العاده شرکت که متشکل از هیئت‌مدیره و سهامداران است برسد؛ بنابراین سهامداران خرد و کلان نیز یک‌سوی دیگر مراحل افزایش سرمایه قرار دارند.

افزایش سرمایه درست مانند تمام‌کارهای شرکت باید تحت مدیریت و هدایت هیئت‌مدیره انجام بگیرد. پس می‌توان حدس زد که در مراحل افزایش سرمایه خود هیئت‌مدیره نیز باید دخیل باشد.
بنابراین به‌طورکلی در مراحل افزایش سرمایه ما سه عنصر نهادهای نظارتی، سهامداران (مجمع) و هیئت‌مدیره را خواهیم داشت. حال این‌که این عناصر چگونه با یکدیگر در طی این افزایش سرمایه تعامل برقرار می‌کنند را در ادامه بررسی خواهیم کرد.

پیشنهاد هیئت‌مدیره؛ اولین مرحله از مراحل افزایش سرمایه

هیئت‌مدیره به‌عنوان نماینده سهامداران و به‌عنوان اصلی‌ترین سهامداران بر اساس نیاز شرکت تصمیم به افزایش سرمایه می‌گیرند. این پیشنهاد در گزارشی در کدال تحت عنوان پیشنهاد هیئت‌مدیره به مجمع عمومی فوق‌العاده در خصوص افزایش سرمایه ” منتشر می‌شود. همان‌طور که در بالاتر گفتیم بورس بازار شفافی است و هر شرکتی موظف است قدم‌به‌قدم کارهای خود را گزارش کند. ازاین‌رو هیئت‌مدیره تصمیم خود مبنی بر افزایش سرمایه و دلایل آن را اعلام می‌کند.

اعلام نظر حسابرس بورس از مراحل افزایش سرمایه

مرحله دوم افزایش سرمایه مربوط به همان نهاد نظارتی است که در بالاتر از آن صحبت کردیم. این نهاد نظارتی همان حسابرس قانونی بورس است که با بررسی پیشنهاد هیئت‌مدیره، علت افزایش سرمایه، محل افزایش سرمایه و … نظر خودش را مبنی بر این افزایش سرمایه اعلام می‌کند. این نظر طی یک گزارش تحت عنوان ” اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی ” در کدال منتشر می‌شود.
در صورت تائید حسابرس قانونی می‌توان سراغ دیگر مراحل افزایش سرمایه رفت.

دریافت مجوز از سازمان بورس

بلافاصله بعد از اعلام نظر حسابرس و تائید آن شرکت می‌تواند اقدام به دریافت مجوز از سازمان بورس ایران کند. سازمان بورس نیز بر اساس نظر حسابرس موجز افزایش سرمایه را صادر می‌کند. این مجوز تحت عنوان ” مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه ” در کدال منتشر می‌شود.

شرکت بعد از دریافت این مجوز تنها ۶۰ روز برای اتمام مراحل افزایش سرمایه و ثبت آن زمان دارد. درصورتی‌که به هر دلیل در مدت‌زمان قانونی افزایش سرمایه ثبت نشود عملا این مجوز باطل می‌شود. البته تحت شرایط و بر اساس دلایل و مستندات امکان تمدید این زمان از طرف سازمان بورس وجود دارد.

آشنایی کامل با 0 تا 100 مراحل افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار

دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده مجوز معامله گری بورس و حضور سهامداران

همان‌طور که در ابتدا نیز بیان کردیم مسلماً باید حضور سهامداران و تصمیم آن‌ها جزئی از مراحل افزایش سرمایه باشد. شرکت بعد از دریافت مجوز از سازمان بورس اعلان عمومی برای یک مجمع عمومی فوق‌العاده می‌کند. دو تا سه روز قبل از مجمع نماد سهم بسته می‌شود و کسانی که تا آن روز سهام‌دار بودند در مجمع می‌توانند شرکت کنند.

در این مجمع تصمیمات و نظرات در مورد افزایش سرمایه گرفته می‌شود. درصد افزایش سرمایه و محل تأمین آن موردبحث و بررسی قرار می‌گیرد و درنهایت این نظرات به رأی گذاشته می‌شود. البته با توجه به این‌که درصد افزایش سرمایه و محل تأمین آن بر اساس مجوز سازمان بورس مشخص‌شده عملا امکان تغییر آن وجود ندارد مگر این‌که بر اساس نظر مجمع شرکت باید دوباره برای دریافت مجوز بر اساس درصد افزایش سرمایه یا تغییر محل تأمین آن اقدام کند. گزارش این تصمیمات در سامانه کدال قابل‌مشاهده خواهد بود.

شروع به کار هیئت‌مدیره

باوجوداینکه شرکت‌های بورسی سهامی عام محسوب می‌شود اما به‌هرحال برای اعمال تصمیمات و نظرات نیاز است که یک گروه یا افراد خاص وارد عمل شوند و نمی‌توان انتظار داشت که سهامداران در این امور دخالتی داشته باشند؛ بنابراین در این مرحله از مراحل افزایش سرمایه هیئت‌مدیره بعد از تصویب درصد و محل تأمین افزایش سرمایه در مجمع دست‌به‌کار می‌شوند و شرایط کار را بررسی می‌کنند.
همان‌طور که گفتیم شرکت تنها ۶۰ روز از زمان اخذ مجوز زمان ‌برای اعمال افزایش سرمایه و ثبت آن دارد. درصورتی‌که این افزایش سرمایه زمان‌بر باشد باید سازمان بورس مجوز لازم را تمدید کند.

مراحل افزایش سرمایه

ثبت افزایش سرمایه

بعد از این‌که حق استفاده از سهام حق تقدم تمام شد و یا در روش‌های دیگر افزایش سرمایه بعدازآن که مهلت قانونی به اتمام رسید عملا هیئت‌مدیره موظف به اعمال ثبت افزایش سرمایه هستند.
بعد از اعمال ثبت افزایش سرمایه که طی گزارشی در کدال خبر آن به تمام سهامداران نشان داده می‌شود، عملا سهم با ترازنامه جدید مالی محاسبه می‌شود و قیمت سهم بر اساس این ترازنامه محاسبه و اعمال می‌شود. مسلماً می‌دانید که در افزایش سرمایه‌ها قیمت سهم کم می‌شود تا بر اساس افزایش سرمایه ارزش نماد تغییری نکند.(در ادامه مقاله با عنوان “ کدام شرکت ها افزايش سرمايه دارند ” ، سفته‌بازی در بورس و نهاد های مالی را مطالعه نمایید)

آشنایی کامل با 0 تا 100 مراحل افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار

چند نکته در مورد مراحل افزایش سرمایه

در مورد صرف سهام و آورده نقدی سرمایه‌دار با واریز هزینه تعداد سهام تعلق‌گرفته به آن بر اساس قیمت اسمی (۱۰۰ تومان) می‌تواند در این افزایش سرمایه شرکت کند. البته باید توجه داشته باشید که ممکن است تا چند ماه بعد از ثبت افزایش سرمایه این برگه سهام قابل معامله نباشد. درواقع این خود شرکت است که تصمیم می‌گیرد این برگه سهام چه زمانی قابل معامله باشد. ممکن است این برگه سهام تا ۴ ماه غیرقابل استفاده باشند.
یکی از معایب افزایش سرمایه را می‌توان همین موضوع دانست که در صرف سهام و آورده نقدی ممکن است تا چند ماه سرمایه شما غیرقابل استفاده یا تبدیل باشد. حتماً به این موضوع در مراحل افزایش سرمایه دقت لازم را داشته باشید.
در مورد افزایش سرمایه از محل سود انباشته به سهامداران به ازای درصد افزایش سهام، برگه سهام جایزه تعلق می‌گیرد تا ارزش دارایی آن‌ها با کاهش سهام از بین نرود. در مورد سهم جایزه نیز همان داستان سهام حق تقدم در صرف سهام و مجوز معامله گری بورس آورده نقدی وجود دارد. درواقع به‌محض اضافه شدن این سهام به پرتفوی نمی‌توانید شما آن را بفروشید. باید صبر کنید تا این سهم به سهام اصلی شما اضافه شود.
پس همان‌طور که می‌بینید بعد از اتمام مراحل افزایش سرمایه همچنان سهامداران درگیر آن هستند. این موضوع را می‌توان یکی از نقاط ضعف اساسی در بورس ایران و افزایش سرمایه دانست. (در ادامه اگر هم میخواهید با گروه شرکت های بورسی ، مزایای افزایش سرمایه و فیبوناچی در بورس آشنا شوید توصیه میکنم این مقاله را بخوانید)

مراحل افزایش سرمایه

سؤالات متداول

۱- مراحل افزایش سرمایه برای انواع مختلف آن فرق می‌کند؟
تمامی انواع افزایش سرمایه باید مراحل گفته‌شده در بالا را طی کنند. برخی از انواع افزایش سرمایه ممکن است کمی مسیر طولانی‌تری داشته باشند اما درهرصورت باید این مراحل گفته‌شده طی شود.

۲- حضور سهامداران در مجمع عمومی فوق‌العاده ضروری است؟
برگزاری این مجمع برای شرکت یک ضرورت است اما حضور سهامداران در آن اجباری ندارد. عدم حضور سهامداران نشان از سلب حق رأی آن‌ها دارد. البته باید توجه داشت که این مجمع باید به حدنصاب (حضور بیش از ۵۰ درصد سهامداران) برسد تا نتایج و تصمیمات آن قابل‌اجرا باشد. درصورتی‌که در این مرحله از مراحل افزایش سرمایه تعداد به حدنصاب نرسد، مجمع در روز دیگر برای بار دوم تشکیل می‌شود و در این حالت شرط حدنصاب حذف می‌شود؛ یعنی مجمع با هر تعداد سهامدار که تشکیل شود نظرات آن‌ها لازم‌الاجرا خواهد بود.

۳- چه کسانی مشمول افزایش سرمایه یک سهام می‌شوند؟
سهامدارانی که تا روز برگزاری مجمع و اعلام نتیجه آن سهامدار باشند عملا و قانونا می‌توانند از افزایش سرمایه سهام استفاده کنند. در کلام ساده تر اگر شما سهامدار یک شرکت باشید و با آن شرکت به مجمع بروید، درصورتی‌که فردای مجمع این سهم را بفروشید، اگر افزایش سرمایه از محل سود انباشته باشد به شما سهم جایزه تعلق می‌گیرد.

در ادامه توصیه میکنم اگر علاقه مند به کسب اطلاعات درباره خرید سهام قبل از مجمع و تاثیر سهام شناور هستید و همچنین میخواهید درباره اصطلاحات بورس و بهترین روش برای تحلیل سهام هم بیشتر بدانید توصیه میکنم این مقالات را حتما مطالعه نمایید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.