درک مفهوم قدرت نسبی


آشنایی با قدرت اسید و ثابت تفکیک اسید و روش محاسبه آنها

Industrial Engineering

سازمان چیست؟ سازمان پدیده ای اجتماعی به شمار می آید که به طور آگاهانه هماهنگ شده و دارای حدود و ثغور نسبتاً مشخصی بوده و برای تحقق هدف یا اهدافی، براساس یک سلسله مبانی دائمی فعالیت می کند.ساختار سازمانی تصریح می کند که وظایف، چگونه تخصیص داده شوند، چه شخصی به چه کسی گزارش دهد و سازوکارهای هماهنگی رسمی و همچنین الگوهای تعاملی سازمانی که باید رعایت شوند کدامند؟

ساختار سازمان چیست؟
ساختار سازمانی تصریح می کند که وظایف، چگونه تخصیص داده شوند، چه شخصی به چه کسی گزارش دهد و سازوکارهای هماهنگی رسمی و همچنین الگوهای تعاملی سازمانی که باید رعایت شوند کدامند؟
ما ساختار را به عنوان یکی از اجزاء سازمان، که از عنصر پیچیدگی، رسمیت و تمرکز تشکیل شده، تعریف می کنیم.
سازمان چیست؟
سازمان پدیده ای اجتماعی به شمار می آید که به طور آگاهانه هماهنگ شده و دارای حدود و ثغور نسبتاً مشخصی بوده و برای تحقق هدف یا اهدافی، براساس یک سلسله مبانی دائمی فعالیت می کند.
عبارت " به صورت آگاهانه هماهنگ شده" دلالت بر مدیریت دارد." "پدیده اجتماعی"، دال بر این معناست که سازمان از افراد یا گروههای که با هم در تعاملند، تشکیل شده است.
یک سازمان مرزهای نسبتاً مشخصی دارد. این مرزها به مرور زمان، می توانند تغییر کنند و ممکن است کاملاً واضح و روشن نباشند. اما بهرحال باید مرزهای مشخصی وجود داشته باشند تا بتوان اعضاء سازمان را از غیر اعضاء بازشناخت.
نهایتاً اینکه، سازمانها برای انجام امور بوجود آمده اند. این امور یا فعالیت¬ها، همان اهدافند، که دستیابی به آنها توسط یک فرد به تنهائی، امکان پذیر نیست، یا اگر هم بوسیله یک فرد قابل حصول باشد، حصول آن از طریق سازمان، اثر بخش تراست.
ساختار سازمان چیست؟
ساختار سازمانی تصریح می کند که وظایف، چگونه تخصیص داده شوند، چه شخصی به چه کسی گزارش دهد و سازوکارهای هماهنگی رسمی و همچنین الگوهای تعاملی سازمانی که باید رعایت شوند کدامند؟
ما ساختار را به عنوان یکی از اجزاء سازمان، که از عنصر پیچیدگی، رسمیت و تمرکز تشکیل شده، تعریف می کنیم.
پیچیدگی، حدود تفکیک درون سازمان را نشان می دهد. همچنین میزان تخصص گرائی، تقسیم کار و تعداد سطوح در سلسله مراتب سازمان را اشاره می کند. و حد و حدودی که واحدهای سازمانی از لحاظ جغرافیایی پراکنده شده اند را نیز تصریح می کند. البته پیچیدگی یک اصطلاح نسبی است.
حدی که یک سازمان برای جهت دهی رفتار کارکنانش، به قوانین،‌مقررات و رویه ها متکی است، رسمیت نام دارد.
تمرکز، به جائیکه اختیار تصمیم¬گیری در آنجا متمرکز است، اشاره دارد.در برخی سازمانها تصمیم گیری بشدت متمرکز است.
معمولاً تمرکز و عدم تمرکز را روی یک پیوستار نشان می دهند.

طراحی سازمان چیست؟
طراحی سازمان به نحوة ساخت و تغییر ساختار، برای تحقق اهداف سازمانی اشاره می کند.
در ساختن یک ساختار، آنچه مورد استفاده قرار می گیرد نقشه یا سند مشابه ای است که نمودار سازمانی نام دارد.
تئوری سازمان چیست؟

تئوری سازمان رشته ای است که ساختار و طراحی سازمان را مورد مطالعه قرار می دهد. تئوری سازمان به هر دو جنبه تشریحی و تجویزی این رشته می پردازد. تئوری سازمان تشریح می کند که سازمانها، واقعاً چگونه ساختارمند می شوند و همچنین پیشنهاداتی راجع به اینکه چگونه می توان سازمانها را طوری بنا نمود که اثر بخشی آنها افزایش یابد، ارائه می دهد.

مقایسه تئوری سازمان و تئوری رفتار سازمانی
رفتار سازمانی، دیدگاهی خرد نسبت به مسائل داشته و بر افراد و گروههای کوچک تأکید دارد.
در مقابل رفتار سازمانی، تئوری سازمان دیدگاهی کلان نسبت به مسائل سازمانی دارد. واحد تجزیه و تحلیل آن، سازمان یا واحدهای فرعی سازمان هستند.
وقتی که نظریه پردازان سازمان، تعارض را بررسی می¬کنند بر مسائل و مشکلات هماهنگی تأکید دارند. در حالیکه دانشجویان رفتار سازمانی، همین تعارض را کاملاً ناشی از مسائل و مشکلات افراد دورن سازمان می بینند ولی دانشجویان تئوری سازمان، این تعارض را نشأت گرفته از نواقص موجود در طراحی سازمان می پندارد. بدیهی است که این مسئله دلالت بر این ندارد که یکی از ایندو و صحیح و دیگری غلط است. تئوری سازمان و رفتار سازمانی هر کدام بر سطوح مختلف تجزیه و تحلیل سازمانی تأکید می ورزند.

مکانیسم سازماندهی:

¨ تفکیک (تقسیم کار)
¨ ترکیب (سلسله مراتب)
¨ تفکیک به عنوان اولین اقدام سازماندهی مطرح است ( بوسیله مکانیسم تقسیم کار Division of work صورت می گیرد )
¨ ترکیب Departmentalization نیز به صورت دومین اقدام است ( از طریق سلسه مراتب)
نمودار سازمانی(chart)

مواردی که نمودار سازمانی منعکس آنهاست

¨ تقسیم کار
¨ روابط سرپرستی(روابط رئیس و مرئوس)
¨ مسیرهای ارتباطی رسمی
¨ واحد های فرعی عمده
¨ سطوح مدیریت

مواردی که نمودار سازمانی بیانگر آنها نیست

¨ میزان مسئولیت و اختیارات پست های سازمانی در سطح های هم رده
¨ بزرگی و کوچکی اش نمی تواند بیانگر اهمیت واحد مورد نظر باشد
¨ بین واحدهای صفی و ستادی تمایز قائل نمی شود
¨ روابط غیر رسمی مشخص نمی باشد .

سطوح سازمانی

¨ هرچه حیطه نظارت محدودتر باشد تعداد سطوح سازمانی(ارتفاع سازمان)بیشترمی شود.
¨ وهرچه حیطه نظارت توسعه یابد، ارتفاع کمترمی شود . که هرچه ساختار مسطح ترباشد،سرعت تصمیم گیری بیشتر،عدم تمرکز بیشتر،خواهد بود.
¨ حیطه کنترل :
¨ تعداد زیردستانی که یک مدیر می¬تواند بطور اثربخش آنها را هدایت کند.

عوامل موثر بر حیطه نظارت
¨
وی‍‍‍ژگیهای شخصی (رهبر)

¡ توانایی
¡ باور
ú X
ú y
¨ ویژگیهای شخصی(کارکنان) توانایی
¨ ویژگیهای شغلی/سازمانی(تنوع)
¨ ویژگیهای محیطی (پراکندگی جغرافیایی)
¨ ویژگیهای تکنولوژیکی

اثر بخشی سازمان
اهمیت اثر بخشی سازمانی
پاسخ تئوری سازمان به این سؤال که چه چیزی یک سازمان را اثر بخش می¬سازد؟ این است که ساختار صحیح، سازمان را اثر بخش می کند.
روشی که ما به وسیله آن افراد و مشاغل را با هم ترکیب کرده و قوانین و روابط حاکم بین آنها را تعریف می کنیم، عامل مهمی در موفقیت یا عدم موفقیت سازمانها محسوب می شود. سازمانها محسوب می شود.
تئوری سازمان به عنوان یک رشته، نوعی از ساختار سازمانی که اثر بخشی را موجب شده و یا اینکه آنرا بهبود می دهد تبیین می کند.

در جستجوی یک تعریف:
اثر بخشی به عنوان میزان یا حدی که یک سازمان به اهدافش محقق می سازد، تعریف شده بود. که این هدف بقاء است.
حتی هدف بقاء که تقریبا همگی به مهم بودن آن اتفاق نظر دارنددر شرایطی ممکن است به عنوان ضابطه اثر بخشی از اعتبار بیفتد .
امروزه محققین متفق الرأیند که (سنجش) اثر بخشی مستلزم معیارهای چندگانه ای است که وظایف مختلف سازمانی را بر اساس ویژگی های مختلفی مورد ارزیابی قرار دهد و همچنین در اثر بخشی سازمانی هم به وسایل و امکانات (فرآیند ) باید توجه نمود و هم به نتایج حاصله.

انواع رویکرهای اثر بخش:
رویکرد نیل به هدف:
چنین اظهار می دارد که اثر بخشی سازمانی باید بر حسب میزان تحقق اهداف آن، نه وسایل یا امکانات (فرایندها) بکار گرفته شده برای دستیابی به اهداف، سنجیده شود.

مفروضات رویکرد نیل به هدف:
‌رویکرد نیل به هدف چنین فرض می کند که سازمانها، پدیده هایی عقلائی بوده و در پی تحقق هدفند.
1- اولاً: اینکه سازمانها باید اهداف نهائی داشته باشند.
2- ثانیاً: اینکه این اهداف بایستی مشخص بوده و برای اینکه بخوبی درک شوند باید تعریف شوند.
3- ثالثاً: اهداف باید در حد امکان قابل کنترل و اداره باشند.
4- رابعاً: ‌روی اهداف باید اجماع یا توافق عمومی صورت گرفته باشد.
5- نهایتاً اینکه: پیشرفت به سوی این هدف باید قابل اندازه گیری باشد.
رویکرد نیل به هدف در عمل
به محض تعیین اهداف،‌ضروری است ابزار سنجش تحقق این اهداف نیز تدارک دیده شوند تا چگونگی دستیابی به این هدف نیز بخوبی روشن گردند.
رویکرد نیل به هدف بیشتر در مدیریت بر مبنای هدف تجلی پیدا می کند. مدیریت بر مبنای هدف، فلسفه شناخته شده ای در مدیریت است که درآن، سازمان و اعضاء بر اساس چگونگی تحقق اهدافی که سرپرستان و زیردستان بطور مشترک آنها را تعیین نموده اند مورد ارزیابی قرار می گیرند.
اهدافی که در مدیریت بر مبنای هدف تعیین می شوند، ملموس، قابل تحقق و سنجش پذیر هستند. شرایطی که این اهداف می¬توانند در آن محقق شوند نیز مشخص می¬گردند.
مدیریت بر مبنای هدف را می توان ابزاری برای تشخیص اثر بخشی در رویکرد نیل به هدف دانست.

مسائل و مشکلات رویکرد نیل به هدف
1- رویکرد نیل به هدف، اجماع در اهداف را فرض می کند. با توجه به چند گانگی اهداف و منافع متفاوت و گوناگون در سازمان و همچنین تا زمانیگه اهداف در قالب عبارات و اصطلاحات مبهم و نا مشخص بیان می شوند و همینطور با عنایت به اینکه افراد در سازمان، اهداف را بر مبنای منافع شخصی خود تعبیر و تفسیر می کنند، اجماع در اهداف میّسر نیست.
2- در خیلی از سازمانها، اهداف، رفتار سازمانها را جهت نمی دهند.
3- سازمانها ممکن است اول عمل نمایند و سپس به تنظیم هدف بپردازند تا آنچه را که رخ داده توجیه نمایند.

بیانه¬های رسمی اهداف، یک داستان ساختگی است که سازمان به منظور توجیه و عقلایی جلوه دادن حیاتش برای مخاطبین ویژه خود، آنها را مورد استفاده قرار می دهد.

فایدة عملی رویکرد نیل به هدف برای مدیران
اعتبار این اهداف می تواند با عنایت به موارد ذیل افزایش یابد. (1) حصول اطمینان از اینکه اطلاعات اولیه، جهت تدوین اهداف رسمی از همه افراد ذینفع دریافت شده است و لواینکه افراد در کادر مدیریت عالی جایی نداشته باشند. (2) دریافت اهداف واقعی از طریق مشاهده رفتار واقعی اعضاء (3) مشخص نمودن اینکه سازمانها، هم اهداف کوتاه مدت و هم اهداف بلند مدت را دنبال می کنند. (4) تأکید روی اهداف ملموس، تحقق پذیر و قابل سنجش، بجای تکیه بر بیانیه های مبهم که فقط آینه تمام نمای انتظارات سازمانی است. (5) در نظر گرفتن اهداف به عنوان پدیده هایی پویا که در طی زمان دستخوش تغییر می شوند بجای اینکه به عنوان عباراتی ثابت ولایتغیر مد نظر قرار گیرند.

رویکرد سیستمی:
در رویکرد سیستمی اهداف نهائی مورد غفلت واقع نمی شوند بلکه اهداف در یک مجموعه از معیارهایی بسیار پیچیده به عنوان یک جزء مورد توجه قرار می گیرند.
بنابراین رویکرد سیستمی به نتایج معین شده بیش از وسائل و امکانات نیل به آنها تأکید نمی کند.

مفروضات رویکرد سیستمی
رویکرد سیستمی نسبت به اثر بخشی چنین اظهار می دارد که :
1- سازمانها متشکل از قسمتهای فرعی مرتبط بهم هستند.
2- اثر بخشی مستلزم آگاهی و تعاملات مؤثر با عوامل محیطی است.
3- بقاء سازمان مستلزم ذخیرة مداوم منابع مورد نیاز است.

رویکرد سیستمی در عمل
بر عکس رویکرد نیل به هدف، رویکرد سیستمی بر وسائل و امکانات ضروری به منظور اطمینان از تداوم و بقاء با سازمان تأکید می ورزد.

مسائل و مشکلات رویکرد سیستمی
دو نقص عمده در رویکرد سیستمی وجود دارد.
1- یکی موضوع سنجش اهداف است.
2- آیا وسائل و امکانات نیل به هدف مهم هستند یا خیر؟
این انتقاد بر رویکرد سیستمی ممکن است وارد آید که بر وسائل و امکانات مورد نیاز برای تحقق اثر بخشی بجای خود اثر بخشی تأکید می ورزد.
رویکردی که از جنبة کمی کردن اهداف، نسبت به دیگری از سهولت بیشتری برخورد است،‌رویکرد نیل به اهداف است.

ارزش عملی رویکرد سیستمی برای مدیران
1- چنین مدیرانی کمتر مایل هستند، تصمیماتی را اتخاذ نمایند که بقاء بلند مدت سازمان را تهدید کرده ولی منافع کوتاه مدت آنها را تأمین کند.
2- مضافاً، اینکه رویکرد سیستمی، آگاهی مدیران را از وابستگی متقابل فعالیتهای سازمان افزایش می دهد.
3- مزیت دیگر رویکرد سیستمی، کاربری بودن آن در زمانی است که اهداف مبهم و یاسنجش پدیر نیستند.

رویکرد عوامل استراتژیک
جدیدترین دیدگاه ارائه شده در خصوص اثر بخشی سازمانی رویکرد عوامل استراتژیک است.
سازمانی اثر بخش است که خواسته های عوامل محیطی خود را که تداوم حیات سازمان مستلزم حمایت آنهاست، برآورده کند این رویکرد شبیه به نظریه سیستمی است، ولی تأکیدات متفاوتی را در بردارد.
هر دو رویکرد، وابستگی های متقابل (بین فعالیت های سازمان) را مد نظر داشته ولی نظریه عوامل استراتژیک بر همه سازمان تأکید ندارد. این دیدگاه صرفاً می خواهد خواسته های کسانی درک مفهوم قدرت نسبی را که در محیط سازمان قرار داشته و می توانند بقاء سازمان را تهدید کنند، ارضاء نماید.

مفروضات رویکرد عوامل استراتژیک
جائی که صاحبان منافع برای تسلط بر منابع با هم رقابت می کنند، سازمانها، «عرصه های سیاسی» قلمداد می شوند. در چنین حالتی اثر بخشی سازمانی عبارتست از ارزیابی یک سازمان در خصوص اینکه چگونه بطور موفقیت آمیزی خواسته¬های این افراد کلیدی را که بقاء سازمان متکی به آنهاست برآورده می کند. علاوه بر این، استعاره«عرصه سیاسی» چنین فرض می کند که هر سازمان ذینفع های متعددی دارد که هر کدام از درجات مختلفی از قدرت برخوردار بوده و همچنین هر کدام ازآنها برای رسیدن به خواسته های خود تلاش می کنند.

رویکرد عوامل استراتژیک در عمل
1- عوامل کلیدی مهم و مؤثر در بقای سازمان را تعیین کند.
2- قدرت نسبی هر کدام را مورد ارزیابی قرار داد.
3- گام سوم تعیین انتظارات این عوامل از سازمان است.

مسائل و مشکلات رویکرد عوامل استراتژیک
1- تعیین عوامل استرتژیک در یک محیط خیلی بزرگ در سخن ساده بنظر می آید، ولی تحقق آن در عمل دشوار است.
2- چیزی این عوامل را نسبت به دیگر عواملی که از اهمیت استراتژیک کمتری برخورداند متمایز می سازد؟
3- نهایتاً اینکه تعیین انتظاراتی که عوامل استراتژیک از مؤسسه دارند خود نوعی مشکل ایجاد می کند.
فایدة عملی رویکرد عوامل استراتژیک برای مدیران
اگر برای یک سازمان، بقاء مهم است پس بر مدیران فرض است که دقیقاً درک کنند بقاء سازمان متکی به چه کسانی است. با عملی کردن رویکرد عوامل استراتژیک احتمال این امر را که مدیران ناخود آگاه، اقدام به نادیده گرفتن گروه صاحب قدرتی نمایند،‌کاهش می دهد.

ویکرد ارزشهای رقابتی
موضوع اصلی مورد تأکید رویکرد ارزشهای رقابتی این است که معیارهایی که شما در ارزیابی اثر بخشی سازمان برای آنها ارزش قائل بوده و مورد استفاده قرار می دهید (از قبیل نرخ بازگشت سرمایه گذاری، سهم بازار، نوآوری در محصولات، امنیت شغلی) متکی به این است که شما چه کسی بوده و چه منافعی را مد نظر دارید.
در یک کلاس سی نفری شما باید انتظار داشته باشید که ارزیابی هر دانشجو از استادش نسبت به ارزیابی سایر هر دانشجو از دانشجویان همان استاد، کاملاً متفاوت باشد

مفروضات رویکرد رقابتی
1- برای ارزیابی اثر بخشی سازمانی بهترین معیار وجود ندارد.
2- نه هدف واحدی وجود دارد که افراد بتوانند روی آن توافق کنند.
3- نه بر اهداف مرجح بر سایر اهداف، اجماع کلی وجود دارد.
4- مفهوم اثر بخشی، فی النفسه مفهومی ذهنی است و اهدافی که یک ارزیاب انتخاب می کند متکی به ارزشهای شخصی، ترجیحات و منافع فردی است.
رویکرد ارزشهای رقابتی استدلال می کند که عناصر مشترکی وجود دارند که در هر فهرستی از معیارهای اثر بخشی قرار گرفته می توانند به شیوه ای با هم ترکیب شده و مجموعه ای از ارزشهای رقابتی را ایجاد کنند .

رویکرد ارزشهای رقابتی در عمل
سه دسته اساسی از ارزشهای رقابتی:
1- دسته نخست، انعطاف پذیری در مقابل کنترل است.
2- دسته دوم به این مسئله اشاره دارد که آیا باید تأکیدی روی رفاه (سلامتی و خوشبختی) و بهسازی افراد سازمان صورت گیرد یا اینکه بهسازی سازمان را باید بیشتر مد نظر قرار داد.
3- سومین دسته ارزشها به وسائل و امکانات سازمانی در مقابل نتایج نهایی سازمان مرتبط است. اولی به فرایندهای درونی سازمان در بلند مدت و دومی به نتایج نهائی کوتاه مدت تأکید می کند.
نمودار آمیبی شکل اطلاعاتی راجع به اینکه چگونه یک عامل کلیدی یا مجوعه ای از آن ها عملکرد سازمان را بر اساس معیارهای هشتگانه اثر بخشی ارزیابی می کنند، ارائه می دهد.
یکی از عوامل تعیین کننده مهم که معین می کند مدیریت باید به چه میزانی به هر کدام از عوامل توجه کند، مرحله ای است که سازمان در چرخه حیات خود در آن قرار دارد.

معرفی کامل شاخص MACD برای ارزهای دیجیتال + نحوه نمودارخوانی

MACD اندیکاتور تحلیل تکنیکال ترید قیمت معامله ارزهای دیجیتال نوسان بازار مکدی واگرایی همگرایی میانگین متحرک

MACD (مکدی) مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence به معنی همگرایی واگرایی میانگین متحرک است. این یک اُسیلاتور است که به طور گسترده توسط تریدرها برای تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد.

مکدی یک ابزار دنبال کننده روند است که از میانگین‌های متحرک برای تعیین حرکت آنی یک سهم، ارز دیجیتال یا یک دارایی قابل ترید دیگر استفاده می‌کند.

این اسیلاتور توسط Gerald Appel در اواخر دهه ۱۹۷۰ توسعه داده شد. این شاخص وقایع قیمتی را که قبلا روی داده‌اند را پیگیری می‌کند. MACD در طبقه اسیلاتورهای Lagging (تاخیری) قرار می‌گیرد (این نوع شاخص‌ها، سیگنال‌ها را بر اساس داده‌ها یا حرکت قیمت گذشته ارائه می‌دهند).

MACD می‌تواند برای اندازه گیری حرکت آنی بازار و روندهای احتمالی قیمت مفید باشد. بسیاری از تریدرها از این شاخص برای تشخیص نقاط ورود و خروج استفاده می‌کنند.

قبل از بررسی عمیق مکانیزم‌های MACD، لازم است که مفهوم میانگین‌های متحرک را درک کنیم؛ به تعریفی ساده، یک میانگین متحرک (MA) خطی است که ارزش میانگین داده‌های قبلی را در خلال یک دوره از قبل تعریف شده ارائه می دهد. در فضای بازارهای مالی، میانگین‌های متحرک در میان مشهورترین شاخص‌ها برای تحلیل تکنیکال هستند.

میانگین‌های متحرک را می توان به دو نوع مختلف تقسیم بندی کرد: میانگین‌های متحرک ساده (SMA) و میانگین‌های متحرک نمایی (EMA)؛ میانگین‌های متحرک ساده، همه ورودی‌های داده را به طور مساوی می‌سنجند و میانگین‌های متحرک نمایی، اهمیت بیشتری به ارزش داده‌های اخیر (نقاط قیمتی جدیدتر) می‌دهند.

MACD چگونه کار می‌کند؟

MACD اندیکاتور تحلیل تکنیکال ترید قیمت معامله ارزهای دیجیتال نوسان بازار مکدی واگرایی همگرایی میانگین متحرک

شاخص مکدی با تفاضل دو میانگین متحرک نمایی ایجاد می‌شود و خط اصلی (MACD Line) را ایجاد می‌کند. این خط برای محاسبه یک میانگین نمایی دیگر به کار می‌رود که خط سیگنال را شکل می‌دهد.

علاوه بر این‌ها، هیستوگرام MACD نیز وجود دارد که بر اساس تفاوت بین آن دو خط محاسبه می‌شود. این هیستوگرام همراه با دو خط دیگر، در بالا و پایین خط مرکز نوسان می‌کنند که به این خط، خط صفر هم گفته می‌شود.

بنابراین شاخص MACD متشکل از سه عنصر است که در حول خط صفر حرکت می‌کنند:

 • خط MACD: به تعیین حرکت آنی رو به بالا یا رو به پایین بازار (روند بازار) کمک می‌کند. این خط در اثر تفاضل دو میانگین متحرک نمایی محاسبه می‌شود.
 • خط سیگنال: یک میانگین متحرک نمایی از خط MACD است (معمولا میانگین متحرک نمایی دوره ۹). ترکیب خط سیگنال با خط مکدی، می‌تواند در تشخیص برگشت‌های احتمالی یا نقاط ورود و خروج مفید باشد.
 • هیستوگرام: یک ارائه گرافیکی از همگرایی و واگرایی خط MACD و خط سیگنال است. به عبارت دیگر، هیستوگرام بر اساس تفاوت بین این دو خط محاسبه می‌شود.

خط MACD

به طور کلی، میانگین‌های متحرک نمایی بر طبق قیمت‌های بسته شدن یک دارایی اندازه گیری می‌شوند. به صورت پیش فرض، دوره‌هایی که برای محاسبه این دو میانگین متحرک نمایی به کار می‌روند، معمولا دوره‌های ۱۲ (سریع‌تر) و دوره‌های ۲۶ (کندتر) هستند.

دوره را می‌توان با روش‌های مختلفی سازمان داد (دقیقه، ساعت، روز، هفته، ماه). اما در این مقاله بر تنظیمات روزانه متمرکز می‌شویم. هنوز هم شاخص MACD ممکن است برای مطابقت با استراتژی‌های ترید مختلف سفارشی (Custom) شود. (منظور از سفارشی‌سازی، تغییر عددهای میانگین‌های متحرک است.)

با در نظر گرفتن دوره‌های زمانی استاندارد، خط MACD ، خود با تفاضل میانگین متحرک نمایی ۲۶ روز از میانگین متحرک نمایی ۱۲ روز محاسبه می‌شود.

MACD Line= 12d EMA – 26d EMA

همانطور که بیان شد، خط مکدی در بالا و پایین خط صفر نوسان می‌کند و این چیزی است که تقاطع‌های خط مرکز را تشکیل می‌دهد. تریدرها از روی این تقاطع‌ها، متوجه می‌شوند که چه زمانی میانگین متحرک نمایی ۱۲ روز و ۲۶ روز، موقعیت نسبی خود را تغییر می‌دهند.

خط سیگنال

معمولا خط سیگنال از میانگین متحرک نمایی ۹ روز خط اصلی محاسبه می‌شود و در نتیجه بینش بیشتری در مورد حرکت های درک مفهوم قدرت نسبی قبلی فراهم می‌کند.

Signal Line= 9d EMA of MACD Line

زمانی که خط MACD و خط سیگنال برخورد می‌کنند، معمولا به عنوان سیگنال برگشت روند تلقی می‌شوند؛ مخصوصا وقتی که آنها در انتهای نمودار مکدی اتفاق می‌افتند (بسیار بالاتر یا بسیار پایین‌تر از خط صفر). البته مکدی همیشه سیگنال‌های صحیح نمی‌دهد؛ زیرا قیمت همیشه بر طبق اعداد انتخابی این شاخص عمل نمی‌کنند.

هیستوگرام MACD

هیستوگرام یک ثبت بصری از حرکات نسبی خط MACD و خط سیگنال است. هیستوگرام به بیان ساده، با تفاضل یکی از این دو خط از دیگری محاسبه می‌شود:

MACD histogram= MACD Line – Signal Line

هیستوگرام به جای اضافه کردن یک خط متحرک سوم، از یک نمودار میله‌ای ساخته شده است و از لحاظ بصری خواندن و تعبیر آن را آسان‌تر می‌کند. توجه داشته باشید که میله‌های هیستوگرام چیزی در مورد حجم ترید آن دارایی نشان نمی‌دهد.

تنظیمات MACD

همانطور که قبلا نیز اشاره شد، تنظیمات پیش فرض اسیلاتور MACD ، بر اساس میانگین‌های متحرک نمایی دوره‌های ۹، ۲۶ و ۱۲ است؛ اما تحلیلگران تکنیکال و کارشناسان چارت، می‌توانند دوره‌ها را برای حساسیت بیشتر و شخصی سازی، تغییر دهند. به عنوان مثال، تنظیمات مکدی ۵, ۳۵, ۵ ، معمولا در بازارهای مالی سنتی، همراه با تایم فریم‌های طولانی‌تر مانند هفتگی یا ماهانه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

شایان توجه است که به دلیل نوسان بالای بازارهای ارز دیجیتال، افزایش حساسیت شاخص MACD ممکن است خطرناک باشد؛ زیرا احتمالا منجر به سیگنال‌های غلط بیشتر و اطلاعات گمراه کننده می‌شود.

نحوه خواندن نمودارهای MACD

MACD اندیکاتور تحلیل تکنیکال ترید قیمت معامله ارزهای دیجیتال نوسان بازار مکدی واگرایی همگرایی میانگین متحرک

MACD همچنان که از نامش بر می‌آید، به پیگیری رابطه بین میانگین‌های متحرک می‌پردازد؛ ارتباط بین این دو خط را می‌توان به عنوان همگرایی یا واگرایی توصیف کرد. همگرایی (واگرایی منفی) زمانی رخ می‌دهد که روند ادامه پیدا می‌کند. تشخیص همگرایی به این صورت است که MACD دقیقا همان چیزی را نشان می‌دهد که در نمودار اتفاق افتاده است. واگرایی برعکس همگرایی است؛ یعنی چیزی که این شاخص نشان می‌دهد، برعکس چیزی است که روی نمودار است. در نمودار بالا، واگرایی را به صورت واضح مشاهده می‌کنیم.

سیگنال‌های مربوط به شاخص مکدی مرتبط به قطع خطوط هستند. به این صورت که خط MACD از بالا یا پایین خط مرکز عبور می‌کند و یا این که از بالا یا پایین خط سیگنال عبور می‌کند.

توجه داشته باشید که هر دو تقاطع‌های خط مرکز و خط سیگنال ممکن است چندین بار اتفاق بیافتند و سیگنال‌های اشتباه و فریبنده زیادی را ایجاد کنند؛ مخصوصا در ارتباط با دارایی‌های پرنوسان مانند ارزهای دیجیتال، این امر بسیار رایج است. بنابراین نباید تنها به شاخص MACD متکی بود.

تقاطع‌های خط مرکزی

قطع خطوط مرکزی وقتی روی می‌دهند که خط MACD در ناحیه مثبت یا منفی حرکت می‌کند. وقتی که از بالای خط مرکزی عبور می‌کند، مکدی سیگنال مثبت می‌دهد؛ این یعنی زمانی که میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه بیشتر از میانگین ۲۶ روزه است.

بر عکس، MACD منفی وقتی نشان داده می‌شود که خط مکدی از پایین خط مرکز عبور می‌کند و این زمانی است که میانگین ۱۲ روزه کمتر از میانگین ۲۶ روزه است. به عبارت دیگر، خط مکدی مثبت، نشان دهنده حرکت آنی رو به بالای قوی است، در حالی که مکدی منفی نشان دهنده حرکت قوی به سمت پایین است.

تقاطع خط سیگنال

وقتی که خط MACD از بالای خط سیگنال عبور می‌کند، تریدرها آن را به عنوان درک مفهوم قدرت نسبی موقعیت خرید احتمالی تعبیر می‌کنند. از طرف دیگر وقتی که این خط از زیر خط سیگنال می‌گذرد، تریدرها آن را یک موقعیت فروش تلقی می‌کنند.

در حالی که تقاطع سیگنال می‌تواند مفید باشد، اما باید توجه داشت که همیشه قابل اعتماد نیست. همچنین باید توجه داشته باشید که آنها در کجای نمودار اتفاق می‌افتند. این می‌تواند روشی برای تقلیل ریسک باشد.

به عنوان مثال، اگر تقاطع خرید را نشان دهد، اما خط مکدی در زیر خط مرکزی باشد، شرایط بازار ممکن است هنوز هم بازار خرسی تلقی شود. بر عکس، اگر تقاطع خط سیگنال نشان دهنده یک نقطه فروش احتمالی باشد اما خط MACD مثبت باشد، شرایط بازار هنوز گاوی تعبیر می‌شود. در چنین سناریویی، دنبال کردن سیگنال فروش، احتمالا ریسک بیشتری خواهد داشت.

MACD و واگرایی‌های قیمت

MACD اندیکاتور تحلیل تکنیکال ترید قیمت معامله ارزهای دیجیتال نوسان بازار مکدی واگرایی همگرایی میانگین متحرک

همراه با قطع خط سیگنال و خط مرکزی، شاخص MACD ممکن است سیگنال واگرایی را از طریق حرکت شاخص مکدی و حرکت قیمت (Price Action) آن دارایی فراهم کند.

به عنوان مثال، اگر حرکت قیمت یک ارز دیجیتال قله بالاتری را ثبت کند و در همان حال MACD قله پایین‌تری را ثبت کند، واگرایی خواهیم داشت. این نشان دهنده این است که علیرغم افزایش قیمت در نمودار، حرکت گاوی در مکدی، به اندازه قبل قدرتمند نمانده است. واگرایی‌ها معمولا به عنوان موقعیت‌های معکوس شدن قیمت تعبیر می‌شوند؛ زیرا آنها قبل از بر عکس شدن قیمت می‌آیند.

همچنین اگر خط MACD دو کف افزاینده را تشکیل دهد، ولی قیمت دو کف کاهش قیمت را نشان دهد، این نیز واگرایی است و به ما می‌گوید که علیرغم کاهش قیمت، فشار خرید قوی‌تر شده است.

کلام آخر

وقتی که صحبت از تحلیل تکنیکال می‌شود، مکدی یکی از مفیدترین ابزارهای موجود است. نه تنها استفاده از آن آسان است، بلکه در شناسایی روندهای بازار و حرکت آنی بازار بسیار موثر است.

یکی از روش‌هایی که می‌توان از سیگنال‌های اشتباه مکدی جلوگیری کرد، تنظیم اعداد بزرگ‌تر است. با اعداد بزرگ‌تر، این اسیلاتور سیگنال‌ها را با تاخیر بیشتری ارائه می‌دهد؛ اما درصد اشتباه آنها کمتر می‌شود. چرا که سیگنال‌های مکدی، مانند اکثر اندیکاتورها و اسیلاتورهای تحلیل تکنیکال، همیشه درست نیست و سیگنال‌های گمراه کننده و غلط زیادی ایجاد می‌کند، مخصوصا در ارتباط با دارایی‌های پرنوسان مثل ارزهای دیجیتال، روند ضعیف یا حرکت قیمت بدون روند (Range) این اشتباهات بسیار رایج است. در نتیجه بسیاری از تریدرها از مکدی در کنار دیگر شاخص‌ها مانند RSI استفاده می‌کنند تا ریسک را کاهش دهند و سیگنال‌ها صحیح بیشتری دریافت کنند.

معرفی کتاب هایی درباره سیاست

«سیاست» از آن واژگانی است که گستردگی معنای آن به‌تمامی حوزه‌ها سرک می‌کشد و حتی می‌توان گفت چه بخواهیم و چه نخواهیم، تمامی امور زندگی ما با آن درآمیخته شده است. گاه حتی درک معانی مختلف یک کلمه و یا نوعی از رفتار، کار آسانی نیست چراکه تنه به سیاست می‌زند. همین است که در تشویق و یا تقبیح برخی افراد و رفتارها، آن فرد را واجد سیاست و آن کار را یک ترفند هوشمندانه‌ی سیاسی می‌نامند؛ چه فردی عادی باشد، یا یک شخصیت شناخته‌شده‌ی فرهنگی و ادبی و یا یک سیاستمدار کهنه‌کار. سیاست را در معنی «هنر هدایت و فرمانروایی» و همچنین «اتخاذ تصمیم درست در موارد ناهمگون» دانسته‌اند و این تنها دو مورد از چندین و چند معنی شرح و بسط داده‌شده برای این موضوع است. همین چند خط توضیح، ضرورت دانستن اندکی از این حوزه را برای ما روشن می‌کند. گرچه حوزه سیاست و دانش مرتبط با آن چندان برای همه جذاب نیست اما به نظر می‌رسد دانستن کمی از آن برای همه ما لازم باشد و اگر از علاقه‌مندانش هستید که چه‌بهتر. برای این یادداشت تلاش کردیم از میان کتاب های موجود آنهایی را انتخاب کنیم که خواندنشان هم برای علاقه‌مندان و هم دانشجویان رشته‌های مرتبط مفید باشد. این کتاب‌ها درمجموع مفهوم مدنظر را به‌خوبی منتقل کرده و خواندنشان از حوصله خارج نیست. پیشنهاد ما را بپذیرید درک مفهوم قدرت نسبی و تا انتهای یادداشت همراهمان بیایید.

اگر این مطلب را دوست داشتید، پیشنهاد می‌کنیم که مطلب زیر را هم مطالعه کنید

آنچه درباره کارل مارکس باید بدانیم!

در ۶ دقیقه بخوانید

زبان سیاست

زبان سیاست

نویسنده: ایدریئن بیرد

مترجم: محمدرضا اصلانی

اگرچه هر هنر، حرفه و رشته‌ای زبان مخصوص به خود را دارد و در بیان مفاهیمش از کلمات نزدیک‌تر به جان و روح خود بهره می‌گیرد، این خصیصه در برخی رشته‌ها بیش از باقی موارد به چشم می‌آید. اگر از جمعی بپرسید که درک زبان کدام حوزه نیاز به اشراف بیشتری بر مطالب و اتفاقات متعدد دارد، بی‌شک «سیاست» رتبه نخست را از آن خود خواهد کرد. این درجه تا به آنجا بالا می‌رود که هر کنشی با تصور گونه‌گونی واکنش‌ها به عرصه ظهور می‌رسد. آدم سیاست که باشی تا چندین و چند مرحله جلوتر را تخمین زده‌ای و آماده‌ی واکنش هستی.

همه‌ی اینها البته نیاز به آموزش و تعلیم دارد. یکی از راه‌های آموختن در این حوزه خواندن کتاب‌های مرتبط است. کتاب «زبان سیاست» یکی از آنهاست. کتابی که برای علاقه‌مندان به این حوزه و البته دانشجویان تازه‌وارد رشته علوم سیاسی نگاشته شده است. «ایدرپین بیرد» نویسنده این کتاب سعی کرده با طبقه‌بندی سیاست در چند مرحله گام‌به‌گام برایمان از سیاست و امور مرتبط با آن بگوید. او در شش فصل مجزا به مواردی چون برداشت‌های غلط ما از این حوزه، گفتمان سیاسی و اصطلاحات و کنایه‌ها، مبارزات انتخاباتی و ملزوماتش، بیانیه‌ها و گزارش‌ها مطبوعاتی، سخنرانی‌ها و شیوه‌ی رایج سیاستمداران در پاسخ‌گویی به مجلس و مطبوعات پرداخته است.

پیشنهاد می‌کنیم اگر به موضوعات سیاسی علاقه دارید، نگاهی به یادداشت «پلیس نویسنده کیست؟» بیاندازید.

چرا ملت‌ها شکست می‌خورند

چرا ملت‌ها شکست می‌خورند

نویسنده: جیمز ای رابینسون

مترجم: محسن میردامادی

دو نویسنده این کتاب به موضوع سیاست و دلایل ضعف و افول ملت‌ها با دیدی اقتصادی نگاه می‌کنند. دارن عجم اوغلو و جیمز رابینسون در این کتاب سعی کرده‌اند ریشه‌های فقر و قدرت ملت‌ها را بررسی کنند و نشان دادند که چطور اقتصاد بر سیاست اثر می‌گذارد و قدرت سیاسی را شکل می‌دهد و این قدرت سیاسی چگونه شکل خاصی از اقتصاد را دوباره شکل می‌دهد و این چرخه مدام تکرار می‌شود.

این کتاب برای مخاطبان عادی و غیر متخصص هم جذاب است. چرا که در آن نویسنده‌ها داستان‌هایی از شکل‌گیری و افول ملت‌های مختلف را بیان کرده‌اند. آن‌ها اعتقاد دارند که نهادهای اقتصادی مختلف در کشورها سطح رفاه مردم را تایین می‌کنند و به آن‌ها انگیزه برای تلاش و کار می‌دهند. اما همین نهادهای اقتصادی را قدرت‌های سیاسی می‌سازند. پس اینکه چه کسی قدرت اول سیاسی کشور باشد، مستقیما بر سطح انگیزه مردم برای تلاش در جهت رشد اقتصادی اثر می‌گذارد. برای مثال اگر امریکا امروز ابرقدرت اقتصادی دنیاست، به خاطر نهادهای اقتصادی پویای آن است. این نهادهای اقتصادی به همه مردم امکان سرمایه‌گذاری و مشارکت را می‌دهند و آن‌ها را تشویق می‌کنند سرمایه، استعداد و مهارت‌هایشان را به کار گیرند و برای استفاده از آن‌ها قدرت انتخاب داشته باشند. اما همانطور که گفتیم همین نهادهای اقتصادی خودشان ساخته دست یک قدرت سیاسی هستند. این قدرت‌های سیاسی هم به زعم نویسندگان این کتاب در بزنگاه‌های تاریخی شکل گرفتند. همان اعتراض‌ها و انقلاب‌های کوچک و بزرگ مردی که باعث روی کار آمدن و یا کنار گذاشته شدن قدرتی می‌شود. در واقع تصمیم مردم در همان بزنگاه‌هاست که سرنوشتشان را برای مدت‌های طولانی تعیین می‌کند. حتی همان نهادهای اقتصادی می‌توانند در آن بزنگاه‌ها عامل تعیین کننده‌ و تاثیرگذاری در شرایط سیاسی ملت‌ها باشند.

این کتاب مطالب مهم و جذابی را بیان می‌کند. پیشنهاد می‌کنیم اگر به موضوعات سیاسی و همچنین اقتصادی علاقه دارید، حتما این کتاب را بخوانید. با خواندنش دید شما و قدرت تحلیل شما از بعضی مسائل باز می‌شود و می‌توانید دقیق‌تر به موضوعات نگاه کنید.

پیشنهاد می‌کنیم اگر به موضوع فمینیسم علاقه دارید، یادداشت «فمنیسم چیست؟» را هم بخوانید:

سرمایه گذاری کوتاه مدت در ارزهای دیجیتال چیست؟

سرمایه گذاری کوتاه مدت در ارزهای دیجیتال چیست؟ موضوع مهمی که در این مقاله بررسی خواهیم کرد. استارت ارزهای دیجیتال در سال 2009 با بیت کوین رقم خورد و تا به امروز با وجود چالش های زیادی که پیش روی این صنعت و بیت کوین بود با قدرت پیش رفتن. در همین راستا ارزش کل بیت کوین های در دسترس از 5 میلیارد دلار در سال 2014 به 1تریلیون دلار در سال 2021 رسیده که نشان از علاقه مردم به این حوزه بوده.

علاوه بر بیت کوین سایر ارزهای دیجیتال هم با توجه به حوزه های خود مثل NFT، متاورس، مالی، هوش مصنوعی در این بازار ها فعالیت می کنند و در بعضی مواقع عملکرد و سودی بیشتری از بیت کوین دارن.

کاربران و سرمایه گذاران این حوزه تنها مردم نیستن و شرکت ها و کمپانی های بزرگی مثل تسلا، فیسبوک و. در این حوزه سرمایه های بزرگی وارد کرده اند و هدف های بزرگی دارن. این شرکت ها با پروژه های بزرگ شون قراره تغییراتی در شیوه زندگی روزمره کاربران ایجاد کنن و با این کار سود های کلانی بدست خواهند درک مفهوم قدرت نسبی اورد. ارزهای دیجیتال هم با هدف های خاصی ایجاد شده و توسعه دهندگان این رمزارز ها در تلاش برای پیشبرد این اهداف هستن. در ادامه با ما همراه باشین تا با مطالعه این مقاله بتونین مدیریت سرمایه بکنین و با سرمایه گذاری کوتاه مدت در ارز های دیجیتال هم سود بدست بیارین.برای داشتن اطلاعات بیشتر توصیه می کینم که مقاله آموزش مدیریت سرمایه گذاری رو مطالعه کنین.

سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال:

از اونجایی که بازار ارزهای دیجیتال یک مارکت جدید و نوپا هست، دارای نوسانات قیمتی بالایی هست. فقط افراد و یا سرمایه گذارانی در بازار میتونن فعالیت کنن که ریسک پذیری بالایی دارن. نوسانات این بازار به شدت بالا است و قیمت یک ارز میتونه در روز 50 تا 100 درصد تغییرات قیمتی داشته باشه. یکی از راه های در امان ماندن از این نوسانات شدید قیمتی مدیریت ریسک و سرمایه هست. یک سرمایه گذار نباید همه سرمایه خودش رو درگیر معامله کنه و باید با توجه به استراتژی شخصی و روند بازار بهترین معامله را انجام بده.
یکی از موضوعاتی که برای به دست اوردن سودهای کوتاه مدت میشه استفاده کرد این هست که سیستم معاملاتی هر سرمایه گذار برای چه بازه زمانی تعیین شده است یعنی اگر شخصی بخواد در بازه زمانی کوتاه مدت از بازار کسب درامد کنه باید از ابزار های تحلیلی کوتاه مدت، با بهره گیری از استراتژی معاملاتی کوتاه مدت اقدام به سرمایه گذاری کنه.

روش های پیدا کردن فرصت های سرمایه گذاری:

یکی از ویژگی های این بازار این هست که همیشه فرصت های مختلف برای سرمایه گذاری بوده و نباید نگران سود نکردن و یا از دست دادن یک یا چند فرصت باشین. سرمایه گذاران با استراتژی و سبک معاملاتی بدون در نظر گرفتن احساسات به بازار نگاه می کنند. برای سرمایه گذاری کوتاه مدت ابزار های تحلیلی نقش خوبی داره. اگر از روش های تحلیلی فاندامنتال برای سرمایه گذاری استفاده بشه نباید انتظار داشت که در بازه زمانی کوتاه مدت به سود برسیم زیرا روش تحلیل فاندامنتال برای بلند مدت بوده و برای بازه زمانی کوتاه مدت در بیشتر مواقع منجر به ضرر میشه.در اینجا توصیه میکنیم مقاله بهترین روش مدیریت سرمایه در ارز های دیجیتال رو مطالعه کنید.

بیشتر تحلیلگران مطرح در دنیا با این نظر که روش های تکنیکال و اندیکاتوری برای کسب سود در کوتاه مدت مناسب است موافق هستن بر همین اساس روش های گوناگونی برای تحلیل یک ارزدیجیتال هست و این روش ها همیشه به صورت یک مدل تحلیل نمیشه و با توجه به روند، شرایط، استراتژی و سبک معاملاتی متغیر هست. روش هایی مانند پرایس اکشن، الیوت کلاسیک و پیشرفته، هارمونیک پترنو و بسیاری از روش های دیگه که در تحلیل تکنیکال کاربرد داره.معامله در بازارهای پر نوسان ارزدیجیتال به مهارت خاصی نیاز داره. انتخاب یک استراتژی، تسلط و درک بازار ارزهای دیجیتال دانشی هستن که تنها با اموزش و وقت گذاشتن تجربه لازم به دست میاد. در تمامی بازار های مالی، تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال از اصلی ترین شاخص های تحلیل هستن.

تحلیل تکنیکال چیست؟

همونطور که در ابتدای مقاله ی سرمایه گذاری کوتاه مدت درارزهای دیجیتال چیست؟ اشاره کردیم برای تحلیل و تشخیص روند بازار از روش های مختلفی میشه استفاده کرد. یکی از مهم ترین شروط برای موفقیت در بازار های مالی، توانایی پیش بینی درست روند قیمتی بازار و تصمیم گیری برای انجام یک معامله هست. تحلیل تکنیکال در واقع استفاده از ابزار ها بر روی نمودار است که از روش ها و ابزار های خاصی برای تحلیل حرکات قبلی قیمتی، داده ها و حجم معاملات استفاده میشه.

بطور کلی تحلیل تکنیکال ارزدیجیتال به پیش بینی روند قیمتی یک ارز در آینده با استفاده از بررسی روند آن ارز در گذشته می پردازه یعنی با توجه به روند قیمت سال های گذشته و تاریخچه تکرار شده ی اون. چون نقاط حمایت و مقاومت یک ارز از تاریخچه یک ارز مشخص میشه.

اندیکاتورها ابزار پر استفاده در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور ها جزو اصلی ترین ابزار شناسایی و پیش بینی تکنیکال به شمار میرن. استفاد از این ابزار ها در افزایش سرعت و دقیق بودن تحلیل تاثیر به سزایی داره. این ابزار به شناسایی روند های موجود کمک کرده و اطلاعات خوبی درباره روند هایی که در اینده قرار است تشکیل بشه رو ارائه میکنه. این نکته را نباید فراموش کرد که اندیکاتور ها هم امکان اشتباه دارن و به همین دلیل تحلیل گران برای کاهش ریسک معامله از چند اندیکاتور به طور همزمان استفاده می کنند. افرادی که از طریق تحلیل تکنیکال وضع آینده یک ارز را برسی میکنن به ابزار و اندیکاتور های متنوعی نیاز دارن تا تحلیل دقیق تری داشته باشن در ادامه چند مورد از بهترین اندیکاتور ها را توضیح می دیم.

میانگین متحرک ساده(Simple Moving Average)

تعداد اندیکاتور هایی که برای آنالیز تکنیکال وجود دارد بسیار متعدد هست. و هر کدام از این اندیکاتور ها کارایی و میزان دقت متفاوتی دارن. یکی از درک مفهوم قدرت نسبی محبوب ترین و پر استفاده ترین اندیکاتور ها، میانگین متحرک ساده بوده که به اختصار SMA گفته میشه. همانطور که از اسم میانگین متحرک ساده مشخص است، SMA طبق میانگین قیمت های پایانی یک ارز دیجیتال در بازه زمانی مشخص محاسبه شده و یک نمودار برای نمایش ایجاد میکنه.

شاخص قدرت نسبی(Relative Strength Index)

شاخص قدرت نسبی یا RSI نیز یکی از اندیکاتور های خوب برای تحلیل تکنیکال هست. این ابزار بیشتر در بخش نوسان گیری یا اسیلاتورها قرار داره. بر خلاف اندیکاتور میانگین متحرک ساده که خیلی ابتدایی و ساده تغییرات قیمتی را نشان میده، اسیلاتورها از طریق فرمول های محاسباتی ریاضی داده های قیمتی را حساب میکنه و یک سری اطلاعات دقیق ارائه میده. این اطلاعات در یک بازه خاص و از قبل تعریف شده نشان داده میشه به عنوان مثال، اندیکاتور RSI در بازه 0تا100 در حال نوسان است.

بولینگر بندز یا باند های بولینگر(Bollinger Bands)

باند های بولینگر یا به اختصار BB جزو اندیکاتور های محبوب و پر استفاده در بین تریدر ها هستن. اندیکاتور بولینگر بندز از دو باند عرضی و جانبی تشکیل شده که در اطراف خط مرکزی، به عنوان یک میانگین متحرک حرکت میکنه. از BB برای شناسایی مناطق اشباع خرید و اشباع فروش در یک ارز دیجیتال استفاده شده و برای اندازه گیری میزان نوسان بازار میشه استفاده کرد.

اندیکاتور های مشتق شده

تحلیل و برسی روند بازار تنها متکی به ابزار ساده و پایه نبوده و اندیکاتور هایی هستن که طبق داده های بدست آمده از سایر اندیکاتور عمل می کنه. به عنوان مثال اندیکاتور RSI با اعمال کردن یک سری فرمول های ریاضی محاسبات خود را انجام میده. نمونه دیگر، اندیکاتور محبوب مک دی یا واگرایی میانگین متحرک است که از حاصل تفریق دو EMA ساخته میشه در واقع این اندیکاتور دارای یک هیسوگرام است که ساخت آن، از اختلاف دو EMA انجام میشه.

تحلیل فاندامنتال

یکی از راهای استفاده از فرصت های سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال بهره گیری از تحلیل فاندامنتال هست. در تحلیل بنیادی یا همان فاندامنتال تحلیل گر به بررسی و تحلیل شرایط یک پروژه از جنبه ها و نکات مختلف می پردازه و اخبار و برنامه هایی که در اینده قرار است اجرا بشه را به دقت بررسی میکنه.آنالیز تمام جوانب و عوامل موثر بر یک پروژه به طوری که بشه ارزش اصلی و ذاتی آن را تشخیص داده و از نتیجه بدست آمده در معاملات استفاده کرد را میشه به عنوان تحلیل فاندامنتال تعریف کرد.

بیان دیگر تحلیل فاندامنتال دانش بررسی تغییرات اقتصادی و دیگر موارد تغییر پذیر درباره یک دارایی هست. بررسی تغییرات یک دارایی باعث میشه بتوان ارزش حقیقی فعلی و تحلیل آن در آینده را تعیین کرد. با توجه به تجربه های بدست امده از سرمایه گذاری، برای کسب سود کوتاه مدت میشه بدون در نظر گرفتن تحلیل فاندامنتال، و فقط با تحلیل تکنیکال سود خوبی بدست اورد اما اگر هدف از سرمایه گذاری میان مدت و بلند مدت هست باید علاوه بر تحلیل تکنیکال، حتما پروژه را از نظر فاندامنتال هم بررسی کرد.

وایت پیپر

یک سرمایه گذار حرفه ای قبل از سرمایه گذاری، وایت پیپر پروژه ای که قرار است سرمایه گذاری کنه را بطور کامل مطالعه می کنه. وایت پیپر سندی به صورت PDF هست که تمامی اطلاعات مربوط به پروژه اعم از سرمایه گذاران، هدف ها و برنامه های آینده که در انتخاب یک پروژه برای سرمایه گذاری کمک می کنه. البته همه اطلاعات وایت پیر را نمیشه به قطعیت دانست و ممکن هست یک پروژه با وعده های الکی سعی در جمع کردن سرمایه داشته باشه و باید با مطالعه وایت پیپر به صورت منطقی بررسی کرد و اقدام به سرمایه گذاری کرد.

اخبار ارزهای دیجیتال یکی از مهمترین تحلیل های فاندامنتال هست که تاثیر به سزایی در نوسان قیمتی یک ارز دیجیتال میتونه بزاره اخبار ارزدیجیتال را باید از منابع معتبر استخراج کرده و با بررسی صحت و درستی خبر از سایت رسمی میشه سرمایه گذاری کرد. اخبار ارزهای دیجیتال به طور کلی میتونه به دو صورت تاثیر قیمتی مثل اثر کوتاه مدت و اثر بلند مدت داشته باشه. که خیلی از معامله گران نوسان های کوتاه مدت را از دست میدن چون در اثر انتشار خبر نوسان قیمتی خیلی فوری انجام میشه و این شعار معروف که میگه با شایعه بخر و با خبر بفروش در بین معامله گران رایج هست.

حمایت از طرف افراد تاثیر گذار

یکی دیگه از روش های تاثیر گذار بر قیمت یک ارزدیجیتال، حمایت افراد پر قدرت و با طرفدار هست که با انتشار یک خبر و اشاره به یک ارزدیجیتال خاص باعث افزایش قیمت آن شده و طرفداران با انتشار خبر اقدام به خرید میکنن. این روش قبلا هم توسط ایلان ماسک در خصوص حمایت از ارزدیجیتال دوج انجام شده و با توئیت ایلان ماسک ارزدیجیتال دوج پامپ قیمتی را تجربه کرد.

با توجه مطالبی که در مقاله ی سرمایه گذاری کوتاه مدت درارزهای دیجیتال چیست؟ اشاره شده متوجه شدیم که برای سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال باید کاملا اموزش دیده و با مهارت کافی در این بازار ها فعالیت کرد. این بازار ها نوسان های زیادی داشته و سرمایه گذاری در اون ریسک بالایی میخواد و افرادی که صبر و حالت ریسک پذیری ندارن برای فعالیت در این بازار ها مناسب نیستن. حال اگر قصد سرمایه گذاری در این بازار را دارین باید از روش هایی که اشاره شد به تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بپردازین تایک معامله و یا سرمایه گذاری حرفه ای داشته باشین.

آشنایی با قدرت اسید و ثابت تفکیک اسید و روش محاسبه آنها

آشنایی با قدرت اسید و ثابت تفکیک اسید و روش محاسبه آنها

آشنایی با قدرت اسید و ثابت تفکیک اسید و روش محاسبه آنها

قدرت اسید و ثابت تفکیک اسید معیاری است که نشان می ‌دهد وقتی یک اسید به یک حلال اضافه می ‌شود چگونه به یون‌ های سازنده تقسیم می ‌شود. ترکیباتی که دارای ثابت تفکیک بالایی هستند به سمت راست تعادل یعنی تشکیل یون ها کمک می کنند. رایج ترین استفاده از ثابت های تفکیک برای تعیین قدرت اسیدها و بازها در محلول های آبی است.

یوهانس نیکولاس برونستد و توماس مارتین لوری اسیدها را به عنوان دهنده پروتون و بازها را به عنوان پذیرنده پروتون تعریف کردند. یک ترکیب اسیدی هنگامی که به آب اضافه می شود، به راحتی یونیزه شده و یک اتم هیدروژن یا پروتون با بار مثبت اهدا می کند. قدرت اسیدی معمولا مربوط به پایداری یونی است که هنگام اهدای اتم هیدروژن اتفاق می‌ افتد.

اسیدی با فرمول عمومی HA همانطور که با معادله HA + H۲O -> H + (aq) + A – (aq) نشان داده شده است، در آب تفکیک می درک مفهوم قدرت نسبی شود. + H پروتون نیز نامیده می شود و A – یون منفی است که هنگام اهدای پروتون تشکیل می شود. ثابت تفکیک اسید در علم شیمی به ثابت تفکیک اسید Ka و همچنین به pH و قدرت اسیدها مربوط می شود. به نوعی، pKa و Ka هر دو اطلاعات یکسانی را به شما می دهند، اما مقدار Ka یک عدد اعشاری کوچک است که کار با آن آسان است، در حالی که Ka دارای توان است و از نماد علمی استفاده می کند. برای کسب اطلاعات بیشتر در این رابطه لطفا تا انتها با ما در این مقاله از نشریه جهان شیمی همراه باشید.

روش دسته بندی اسیدها

اسیدها یک مولکول یا گونه ای از مولکول ها هستند که می توانند یک پروتون اهدا کنند یا یک جفت الکترون را در واکنش ها دریافت کنند. هنگامی که اسیدها با آب واکنش می دهند، یون هیدروژن ایجاد می کنند. قدرت یک اسید با غلظت یون هیدروژن آزاد شده در یک محلول تعیین می شود. تعداد بیشتر یون های هیدروژن نشان دهنده قوی تر بودن اسید است، در حالی که تعداد کمتر یون های هیدروژن نشان دهنده ضعیف بودن اسید است.

در شیمی، اسیدهای قوی و ضعیف مفاهیم مهمی برای درک هستند. تعداد کمی اسید قوی نسبت به اسید ضعیف در جهان وجود دارد. سهولت حل شدن اسیدها برای ایجاد یون، قوی یا ضعیف بودن آنها را تعیین می کند. اسیدها در آب حل می شوند و یون هیدروژن تولید می کنند، در حالی که بازها حل می شوند و یون هیدروکسید تشکیل می دهند. یون های اسید و باز قوی به سرعت تجزیه می شوند تا به طور کامل در آب حل شوند و یون های هیدروژن H با بار مثبت یا یون های هیدروکسید OH با بار منفی ایجاد می کنند.

قدرت اسیدی چیست

قدرت اسیدی به عنوان درصدی تعریف می ‌شود که یک اسید می ‌تواند برای تولید یون هیدروژن در یک محلول آبی تجزیه شود. ماده ای که در محلول آبی، یون هیدروژن تولید می کند اسید نامیده می شود. بسته به قدرت، اسیدها را می توان به اسیدهای ضعیف و اسیدهای قوی تقسیم کرد. در یک محیط آبی، اسیدهای ضعیف به طور کامل به یون های خود تجزیه نمی شوند، در حالی که اسیدهای قوی به طور کامل به یون های مربوطه تجزیه می شوند.

اسیدها اهداکنندگان پروتون خوبی هستند. pH محلول، ماهیت اسیدی یا بازی بودن یک ماده را تعیین می کند. اسیدهای ضعیف معمولا PH بالاتری نسبت به اسیدهای قوی دارند. تفکیک یک اسید معمولی به عنوان مثال HA در آب به صورت زیر است.

HA +H۲O→H۳O + +A

در معادله بالا، مولکول ‌های آب (H۲O) به‌ عنوان یک باز عمل می ‌کنند و با HA واکنش می‌ دهند و یون‌ های هیدرونیوم H۳O + و A – را به عنوان باز مزدوج HA تولید می‌ کنند. pH اسیدهای قوی تک پروتیک (مانند HCl، HNO۳) را می توان با در نظر گرفتن لگاریتم منفی مولاریته آن محاسبه کرد، زیرا به طور کامل به باز مزدوج و یون های هیدرونیوم تجزیه می شود. در مورد اسیدهای ضعیف، چون تفکیک ۱۰۰ درصد نیست، pH محلول به ثابت تفکیک اسید بستگی دارد.

مقادیر ثابت تفکیک اسید، قدرت اسید (Ka) را مشخص می کند. اسیدهای قوی اغلب مقدار Ka بسیار بالایی دارند. هر چه اسید قوی تر باشد، پروتون ها را راحت تر از دست می دهد. به دلیل قطبیت بالا و اتصال بین اتم H و باقی مانده مولکول، این پروتون ها به راحتی آزاد می شوند. الکترونگاتیوی دو اتم درگیر در این اتصال قطبیت آن را تعیین می کند. قطبیت و اندازه آنیونی که پروتون به آن متصل است، پروتون زدایی (حذف یک پروتون) یک اسید قوی را تعیین می کند.

از طرفی اسیدهای قوی تاثیر زیادی بر pH یک محلول دارند زیرا یون های H + را در آن آزاد می کنند. pH با غلظت H + تعیین می شود و ارتباط بین غلظت H + و pH در زیر نشان داده شده است.

pH = -log [H + ]

اگر اسید واقعا قوی باشد، مقدار pH بسیار پایین است. به عنوان مثال، اگر یک اسید مونوپروتیک قوی در آب با غلظت ۰.۱ molL-1 حل شود، pH محلول به صورت زیر نمایش داده خواهد شد:

pH = -log [0.1]= 1

نمونه هایی از اسیدهای عبارتند از:

اسید ضعیف چیست

اسیدهای ضعیف تا حدی در آب تجزیه می شوند و در حالت تعادلی اسید ضعیف و یون ها را ایجاد می کنند. به عنوان مثال، اسید هیدروفلوئوریک (HF)، به عنوان یک اسید ضعیف طبقه بندی می شود، زیرا برخی از مولکول های آن، علاوه بر یون های H + و – F در محلول آبی باقی می مانند.

در محلول های آبی، اسیدهای ضعیف ترکیباتی هستند که تا حدی به یون های سازنده تجزیه می شوند. ثابت تفکیک اسیدهای ضعیف بسیار کمتر از اسیدهای قوی است و pH محلول حدود ۳-۵ است. یک اسید ضعیف، محتوای H + یک محلول را به همان روشی که یک اسید قوی انجام می دهد، افزایش نمی دهد. هنگام نشان دادن تفکیک اسیدهای ضعیف، باید به جای یک فلش، از فلش های دوقلو استفاده شود. این کار برای نشان دادن اینکه واکنش در حالت تعادل است، انجام می شود. به عنوان مثال، تفکیک استیک اسید حاوی که کاتیون هیدرونیوم و آنیون استات است به شکل زیر است.

نمونه هایی از اسیدهای ضعیف عبارتند از:

 • نیترو اسید (HNO۲)
 • سولفورو اسید (H۲SO۳)
 • هیدروفلوریک اسید (HF)
 • اسید فرمیک (HCOOH)
 • درک مفهوم قدرت نسبی
 • اسید فسفریک (H۳PO۴)
 • بنزوئیک اسید (C۶H۵COOH)
 • اسید استیک (CH۳COOH)

ثابت تفکیک اسید چیست

ثابت تعادل تفکیک اسید نقش مهمی در تعیین قدرت اسید دارد. ثابت تعادل تفکیک اسید به عنوان ثابت یونیزاسیون اسید نیز شناخته می شود و با نماد Ka نشان داده می شود. با در نظر گرفتن معادله کلی برای تفکیک اسید، ثابت یونیزاسیون اسید را می توان به صورت زیر نشان داد:

HA +H۲O→H۳O + +A

ثابت تفکیک اسید در واقع نسبت غلظت محصولات به واکنش دهنده است. معادله ثابت تفکیک اسید به صورت زیر نمایش داده می شود:

آب در حالت خالص خود بخشی از رابطه تعادلی نخواهد بود. اگر اسید قوی باشد، تعادل در جهت جلو حرکت می کند و یون های A – و H۳O + بیشتری تولید می کند؛ بنابراین مقدار Ka بالاتری دارد. اگر اسید ضعیف باشد، تمام گونه های HA، H۳O + ، A – و H۲O در محلول آبی در حالت تعادل وجود دارند. بنابراین، مقدار Ka کمتری نسبت به یک اسید قوی دارد. در زیر مقادیر ثابت های یونیزاسیون اسیدی که قدرت اسیدها را نشان می دهند، آورده شده است:

HNO ۲+H۲O⇌H۳O + +NO۲

Ka=4.6×۱۰ −۴

Ka=1.8×۱۰ −۵

با نگاه کردن به مقادیر، می توان نتیجه گرفت که HNO۲ اسید قوی تر از CH۳COOH است.

ثابت تفکیک اسید چیست

ثابت تفکیک اسید چیست

عوامل موثر بر قدرت یک اسید

انرژی تفکیک

باز مزدوج یک گونه شیمیایی است که هنگام واکنش اسید با آب تشکیل می شود. قدرت نسبی یک باز مزدوج با استفاده از مقدار Ka ماده تعیین می شود. از آنجایی که ثابت یونیزاسیون آب برابر با حاصل ضرب Ka و Kb است، اسیدهای قوی تر همیشه مقادیر Ka بالاتر و اسیدهای ضعیف همیشه مقادیر Ka کمتری دارند.

چگالی بار

چگالی بار نسبت بار یونی به اندازه یونی است. هنگامی که یک یون دارای بار یونی بالاتر با اندازه کوچکتر است، میل ترکیبی چنین یون هایی با مولکول های آب نسبتا بیشتر است. این باعث افزایش اسیدیته محلول با آزاد شدن یون های بیشتر در محلول می شود.

رزونانس

جابجایی الکترون های پی در یک سیستم مزدوج به عنوان رزونانس شناخته می شود. این اثر به بهبود بار گونه های شیمیایی مربوطه کمک می کند. اگر دو مولکول با یون هیدروژن قابل یونیزاسیون وجود داشته باشد و رزونانس یک مولکول با حذف یک اسید تثبیت شود، در مقایسه با مولکول دیگر به شدت مانند یک اسید رفتار می کند.

اثر القایی

اثر القایی نقش مهمی در تعیین قدرت اسیدی نسبی دو مولکول دارد. به دلیل وجود یک گروه الکترون ‌کشنده در یک مولکول، حذف اتم ‌های هیدروژن آسان می‌ شود، زیرا گروه الکترون ‌کشنده چگالی الکترون را با جذب جفت الکترون ‌های مشترک پیوند کاهش می ‌دهد. به همین دلیل اسیدیته یک مولکول افزایش می یابد.

پایداری گونه مزدوج

توانایی یک املاح اسیدی برای انتقال یک پروتون به یک حلال استاندارد با مقدار pKa آن اندازه گیری می شود. اگر پایداری گونه مزدوج بیشتر باشد، به عنوان یک اسید قوی طبقه بندی می شود. اگر پایداری گونه مزدوج کمتر باشد، به عنوان یک اسید ضعیف طبقه بندی می شود.

رابطه بین pKa و Ka

pKa در علم شیمی به ثابت تفکیک اسید و همچنین به pH و قدرت اسیدها مربوط می شود. pKa در اصل لگاریتم منفی ۱۰ ثابت تفکیک اسید است. pKa و Ka هر دو اطلاعات یکسانی را به شما می دهند، اما مقدار Ka یک عدد اعشاری کوچک یا نسبتا بزرگ است که کار با آن تا حدودی مشکل است، در حالی که pKa دارای توان است و از نماد علمی استفاده می کند و برای انجام محاسبات بسیار راحت استفاده می شود. در زیر معادله ای است که pKa و Ka را به هم مرتبط می کند، برای شما آورده شده است:

pKa = -log 10 Ka

از طرف دیگر، می توانید برای محاسبه Ka فرمول زیر را استفاده کرد.

Ka = 10 درک مفهوم قدرت نسبی -pKa

برخی از pKa اسید های رایج عبارتند از:

اسید فرمول pKa
استیک CH۳COOH ۴.۷۶
فرمیک HCOOH ۳.۷۵
هیدروفلوریک HF ۳.۲۰
فسفریک H۳PO۴ ۲.۱۶
تری فلورواستیک CF۳COOH ۰.۵۲
نیتریک HNO۳ -۱.۴
سولفوریک H۲SO۴
هیدروکلریک HCl
پرکلریک HClO۴ -۱۰

pKa و قدرت اسیدی

مقدار pKa کوچکتر نشان دهنده اسید قوی تر است، در حالی که مقدار pKa بزرگتر نشان دهنده اسید ضعیف تر است. اسیدهای قوی در واقع مقادیر pKa منفی دارند و اسیدهای ضعیف دارای pKa مثبت هستند.

به عنوان مثال، اسید استیک دارای مقدار pKa 4.8 است، در حالی که اسید لاکتیک دارای pKa 3.8 است. هر دو عدد مثبت هستند؛ بنابراین می دانید که اسید استیک و اسید لاکتیک هر دو اسیدهای ضعیفی هستند. اما pKa اسید لاکتیک کمتر است؛ بنابراین اسید قوی‌ تری نسبت به اسید استیک است.

رابطه بین pH و pka

pH اندازه گیری غلظت یون هیدروژن در یک محلول آبی است. هر چه مقدار pH کمتر باشد، غلظت یون هیدروژن بیشتر و اسید قوی تر خواهد بود. pKa و pH بر اساس غلظت یک اسید و باز مزدوج آن با هم مرتبط هستند. رابطه بین pKa و pH با فرمول زیر نمایش داده می شود.

pH = pKa + log 10 [A-]/[HA]

pKa مقدار pH را در جایی که یک گونه شیمیایی یک پروتون یا یون هیدروژن اهدا می کند یا می پذیرد، پیش بینی می کند.

انتخاب مناسب بافر بر اساس ثابت تفکیک اسید

علاوه بر استفاده از pKa برای پیش‌ بینی قدرت اسید، محاسبه pKa و یافتن pH، به انتخاب بافر بسیار کمک می ‌کند. برای محاسبه pH می توانید از فرمول زیر استفاده کنید.

pH = pKa + log 10 ([A– ]/[AH])

بافر به حفظ pH محلول بسیار کمک می کند. بهترین ظرفیت بافر زمانی اتفاق می افتد که pH و pKa تقریبا با یکدیگر یکسان باشند. این به این دلیل است که برای تغییر pH زمانی که نزدیک pKa است، مقدار زیادی اسید یا باز اضافه می ‌شود. هنگامی که نیمی از اسید تجزیه می شود، pH و pKa برابر می شوند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.