تغییرات در جامعه بیت کوین


منبع: توییتر

ضریب تغییرات و خطای نسبی — به زبان ساده

در آمار یکی از کارهایی که بیشتر اوقات صورت می‌گیرد، تخمین زدن است. معمولا میانگین نمونه‌ای را به عنوان برآوردی از میانگین جامعه در نظر می‌گیریم. به این ترتیب پارامتر جامعه را بوسیله نمونه مشخص می‌کنیم. البته می‌دانیم که این کار همیشه با مقداری خطا همراه است که با توجه به نمونه گرفته شده، مقدار این خطا قابل اندازه‌گیری است. در نوشتارهای دیگری از مجله فرادرس با مفهوم ضریب تغییرات و خطای نسبی آشنا شده‌اید. در اینجا هم می‌‌خواهیم بین این دو اصطلاح یک پیوند برقرار کنیم و مشخص کنیم آنچه که بوسیله ضریب تغییرات اندازه‌گیری می‌شود همان خطای نسبی مشاهدات برای برآورد میانگین است.

به منظور آشنایی بیشتر با مفاهیم و اصطلاحات به کار رفته در این نوشتار، بهتر است مطالب واریانس و اندازه‌های پراکندگی — به زبان ساده و خطای اندازه گیری — به زبان ساده را مطالعه کنید. همچنین خواندن نوشتارهای ضریب تغییرات در SPSS — راهنمای کاربردی و دقت و صحت اندازه گیری – به زبان ساده نیز خالی از لطف نیست.

ضریب تغییرات و خطای نسبی

یکی از شاخص‌های آمار توصیفی که اغلب برای نمایش و مقایسه میزان پراکندگی بین دو جامعه یا دو متغیر به کار می‌رود، «ضریب تغییرات» (Coefficient of Variation) است. از آنجایی که کم بودن پراکندگی، نشانگر همگن بودن جامعه است، هر چه میزان ضریب تغییرات کمتر باشد، میانگین را معیار بهتری برای نقطه تمرکز می‌یابیم. بنابراین در بین دو جامعه، آن که دارای ضریب تغییرات کمتری باشد، جامعه بهتری بوده، زیرا نتایج گرفته شده از شاخص میانگین، دقت بیشتری دارند.

از آنجایی که ضریب تغییرات بوسیله یک نسبت از کمیت‌های هم واحد، محاسبه و ساخته می‌شود، هیچ واحد اندازه‌گیری نداشته و به صورت درصدی مورد استفاده قرار می‌گیرد. همین موضوع نیز اهمیت استفاده از این شاخص را برای مقایسه بین جوامع مختلف، مشخص می‌کند.

از طرفی برای محاسبه یا تخمین خطا نیز روش‌های گوناگونی وجود دارد. برای مثال می‌توان به «خطای مطلق» (Absolute Error) و «خطای نسبی» (Relative Error) اشاره کرد که هر یک به شیوه‌های متفاوت، خطای یک تخمین برای تغییرات در جامعه بیت کوین یک مقدار مشخص را تعیین می‌کنند.

coefficient-of-variation1

محاسبه ضریب تغییرات

معیارها و شاخص‌های مختلفی برای اندازه‌گیری پراکندگی داده‌ها وجود دارد. برای مثال «دامنه تغییرات» (Range) یک معیار ساده بوده که حداکثر میزان پراکندگی را نشان می‌دهد. ولی به نظر می‌رسد بعضی خصوصیات و ویژگی‌های خاصی که یک شاخص پراکندگی باید داشته باشد، در دامنه تغییرات وجود ندارد. چند نمونه از این خصوصیات در ادامه ذکر شده‌اند.

 • شاخص پراکندگی باید به کمک یک عدد، میزان پراکندگی را نمایش دهد.
 • شاخص پراکندگی باید فاصله یا دوری داده‌ها را اندازه‌گیری کند.
 • شاخص پراکندگی باید فاصله یا دوری را نسب به یک نقطه مرکزی محاسبه کند.
 • شاخص پراکندگی باید با تغییر مقیاس داده‌ها تغییر نکند.

همانطور که می‌دانید، شاخص‌های مختلفی برای اندازه‌گیری پراکندگی معرفی شده‌اند. دامنه تغییرات، میانگین قدرمطلق فاصله از میانگین، میانگین قدرمطلق فاصله از میانه، واریانس (Variance)، انحراف معیار (Standard Deviation) و ضریب تغییرات در این گروه از شاخص‌های آمار توصیفی (Descriptive Statistics) قرار گرفته‌اند. به غیر از دامنه تغییرات، بقیه شاخص‌ها، نقطه‌ای را به عنوان معیار تمرکز در نظر گرفته و پراکندگی را حول آن اندازه‌گیری می‌کنند ولی دامنه تغییرات حداکثر فاصله را محاسبه می‌کند. جدول تغییرات در جامعه بیت کوین ۱، به بررسی خصوصیات هر یک از این شاخص‌ها پرداخته است.

جدول ۱: مقایسه ویژگی‌های شاخص‌های پراکندگی

شاخص فرمول محاسبات پراکندگی نسبت به نقطه مرکزی وابستگی به مقیاس داده‌ها
دامنه تغییرات – Range $$ \large تغییرات در جامعه بیت کوین R = X_ <\max>– X_ <\min>$$ ندارد دارد
میانگین قدر مطلق فاصله از میانگین- MAD $$ \large MAD = \dfrac> $$ دارد – میانگین دارد
میانگین قدر مطلق فاصله از میانه- MADM $$ \large MADM = \dfrac $$ دارد – میانه دارد
واریانس- Variance $$ \large Var= \dfrac<\sum(X_i – \bar)^2> $$ دارد – میانگین دارد
انحراف معیار – Standard Deviation $$ \large SD = \sqrt $$ دارد – میانگین دارد
ضریب تغییرات- Coefficient of Variation $$ \large CV = \dfrac> $$ دارد- میانگین ندارد

همانطور که در جدول ۱ دیده می‌شود، به جز ضریب تغییرات، شاخص‌های پراکندگی دیگر، به مقیاس اندازه‌گیری داده‌ها وابستگی دارند در نتیجه برای مقایسه معیار پراکندگی بین دو یا چند جامعه مناسب نیستند.

به یاد دارید که میانگین ($$\bar$$) و واریانس (Var)، همینطور انحراف معیار (SD) بوسیله رابطه‌های زیر محاسبه می‌شوند.

نکته: اغلب برای نمایش فرمول و رابطه محاسباتی ضریب تغییرات از علامت $$\mu$$ به عنوان میانگین و $$S$$ برای انحراف معیار استفاده می‌کنند. در نتیجه محاسبه ضریب تغییرات به شکل زیر خواهد بود.

برای به کارگیری نرم‌افزار SPSS در تحقیق‌های علمی و آماری، نیاز به آموزش تخصصی است. فرادرس در یکی از فیلم‌های آموزشی خود، به این نرم‌افزار محاسبات آماری پرداخته است. لینک دسترسی به این فیلم آموزشی در ادامه قرار گرفته است.

 • برای مشاهده فیلم آموزش نرم افزار آماری SPSS + اینجا کلیک کنید.

محاسبه خطای نسبی

فرض کنید مقدار $$\bar$$ هدف تخمین باشد. به این منظور یک نمونه تصادفی در نظر گرفته‌ایم و می‌خواهیم بوسیله مشاهدات حاصل از آن، میانگین را تخمین بزنیم. هر یک از مقادیر مشاهده شده نسبت به مقدار واقعی که میانگین جامعه است، خطا یا اختلافی دارند.

Percentage-Error-Step-1-Version-4

گام اول برای محاسبه خطای نسبی، بدست آوردن خطای مطلق است. در نتیجه خطای مطلق برای هر یک از مشاهدات به صورت زیر محاسبه می‌شود. فرض کنید خطای مطلق را برای مشاهده $$i$$ام به صورت $$e_i$$ مشخص کرده‌ایم.

$$ \large e_i = X_i – \bar $$

نکته: اغلب برای اندازه‌گیری خطا، از قدر مطلق فاصله استفاده می‌کنند زیرا جهت خطا مهم نبوده و فقط میزان خطا از اهمیت برخوردار است. ما این کار را در گام بعدی انجام خواهیم داد.

در گام دوم با تقسیم مقدار خطای مطلق بر مقدار هدف، خطای نسبی را بدست می‌آوریم. در اینجا خطای نسبی برای مشاهده $$ i $$ام را با $$ R_i $$ نشان خواهیم داد.

گام سوم، نمایش مقدار مثبت این نسبت در رابطه ۳، است. با استفاده از قدر مطلق، می‌توان این عمل را انجام داد. ولی به علت خاصی ما از تابع مربع یا توان ۲ استفاده می‌کنیم. در نتیجه خطای نسبی (با مقدار مثبت) را به صورت زیر محاسبه می‌کنیم.

تا اینجا، محاسبه صورت گرفته در رابطه ۴، همان خطای نسبی است که به توان ۲ رسیده است. ولی در قسمت بعدی نشان می‌دهیم که جذر این نسبت همان ضریب تغییرات است. بنابراین ضریب تغییرات و خطای نسبی هر دو ماهیت و شکل یکسانی دارند. به این ترتیب نشان می‌دهیم که ضریب تغییرات، میزان خطای نسبی مشاهدات برای میانگین‌شان است.

تفسیر ضریب تغییرات و خطای نسبی

در این قسمت رابطه ۴ را تبدیل به ضریب تغییرات معرفی شده در رابطه ۱ خواهیم کرد. طرف راست رابطه ۴ را در نظر بگیرید. با جایگزینی $$e_i$$ با مقداری که در رابطه ۲ معرفی شده، کار را ادامه می‌دهیم.

حال مخرج را به توان ۲ رسانده و جداگانه نمایش می‌دهیم.

از آنجا که محاسبه صورت گرفته، فقط برای یک مشاهده است با جمع‌بندی روی همه مشاهدات، یک عدد و شاخص برای کل نمونه تصادفی ایجاد می‌کنیم.

$$ \large \dfrac< \bar< X >^2> \sum_^n \left( X_i – \bar < X >\right)^2 $$

در انتها نیز از میانگین‌گیری برای جمع‌بندی استفاده می‌کنیم.

حال اگر از این عبارت جذر بگیریم، به مقدار $$ CV $$ خواهیم رسید.

$$ \large CV = \dfrac^n \left( X_i – \bar\right)^2/n><\bar> \simeq \dfrac <\mu>$$

در نتیجه ضریب تغییرات جذر، میانگین مربعات خطای نسبی مشاهدات برای میانگین‌شان خواهد بود. از طرفی می‌دانیم که خطای نسبی، به واحد اندازه‌گیری مقادیر وابسته نیست. به همین دلیل هم ضریب تغییرات به صورت درصدی و بدون حساسیت نسبت به واحد اندازه‌گیری است. همین ویژگی باعث می‌شود که برای مقایسه پراکندگی بین دو جامعه از این شاخص آماری استفاده شود.

معرفی فیلم آموزش نرم افزار آماری SPSS فرادرس

فیلم آموزش SPSS

استفاده نرم افزارهای محاسبات رایانه‌ای بخصوص برای تحقیقات آماری، امروزه تبدیل به یک ضرورت شده است. رشته‌های مختلفی از محاسبات و انجام آزمون‌های آماره بهره می‌برند. از طرفی بار محاسباتی بعضی از تکنیک‌های آماری بسیار زیاد است. بنابراین رویکرد مبتنی بر رایانه برای حل مسائل واقعی و تحقیقاتی کاملا به جا است. یکی از نرم‌افزار معرف بخصوص در حوزه علوم اجتماعی و همینطور مدیریت برای حل مسائل آماری، نرم‌افزار SPSS است که از طرف شرکت IBM پشتیبانی می‌گردد. در این آموزش به بررسی محاسبات آماری و انجام تحلیل آماری با SPSS پرداخته شده است و رسم نمودارها و تهیه خروجی‌های آن نیز شرح داده شده. با استفاده از این آموزش می‌توانید انجام تحلیل آماری با SPSS را خودتان به عهده بگیرید.

در این آموزش، به بررسی پرسشنامه‌های آماری نیز توجه شده و به عنوان مثال، یک پرسشنامه برای کسب اطلاعات ساکنان یک شهر و میزان رضایت از حمل و نقل عمومی تحلیل شده است. البته داده‌های جمع‌آوری شده مصنوعی هستند ولی روال کار و توصیف و نمایش چنین داده‌هایی در این آموزش مورد بررسی قرار گرفته است. همین موضوع به کاربردی شدن این آموزش کمک کرده است. فهرست سرفصل‌ها و مباحث مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه، قابل مشاهده‌ است.

 • آشنایی با رابط کاربری نرم افزار و انواع پنجره های آن
 • معرفی انواع متغیر و مقیاس های اندازه‌گیری
 • معرفی شاخص های جمعیت (تمرکز و پراکندگی)
 • ورود داده‌های و انجام محاسبات روی آن‌ها
 • استخراج آماره‌های توصیفی
 • آشنایی با مفهوم جداول توافقی و ایجاد آن‌ها
 • رسم نمودارهای آماری
 • تنظیم و قالب بندی خروجی نرم افزار

این آموزش برای رشته‌های علوم انسانی، شامل روانشناسی، جامعه شناسی، روابط عمومی، مدیریت و همچنین دانشجویان و محققین رشته‌های فنی مهندسی مانند، کامپیوتر، صنایع و همینطور علوم پایه، ریاضی و آمار مفید است. زمان تغییرات در جامعه بیت کوین این فیلم آموزشی، ۷ ساعت و ۵۳ دقیقه است و ذکر مثال‌های متعدد و همچنین تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده توسط یک پرسشنامه فرضی از مزایای این آموزش محسوب می‌شود.

 • برای مشاهده فیلم آموزش نرم افزار آماری SPSS + اینجا کلیک کنید.

خلاصه و جمع‌بندی

در این نوشتار روش محاسبه ضریب تغییرات و خطای نسبی مرور و نقاط مشترک آن‌ها مشخص شد. به سادگی می‌توان دید که ضریب تغییرات همان خطای نسبی مشاهدات برای برآورد میانگین است. بنابراین تغییرات در جامعه بیت کوین اگر میانگین را مبدا یا مرکز داده‌ها در نظر بگیریم، ضریب تغییرات، خطای نسبی را برای یک نمونه تصادفی به منظور برآورد میانگین نشان می‌دهد. مشخص است که فرمول محاسباتی ضریب تغییرات نیز همین موضوع را نشان داده و مشخص می‌کند به ازاء هر واحد تغییر در میانگین، به چه میزان یا نسبت واریانس یا انحراف معیار تغییر خواهند کرد.

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌های زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

بیت‌کوین عقب‌نشینی کرد

بیت کوین

نوسانات، بازار ارزهای دیجیتال را پیش از انتقال اتریوم به اثبات سهام تحت تأثیر قرار داد و با نزدیک شدن به ادغام، به نظر می‌رسد که بیت‌کوین و اتریوم خود را برای یک حرکت قیمت قابل توجه آماده می‌کنند.

به گزارش ایسنا به نقل از کریپتو، بیت‌کوین و اتریوم در ۲۴ ساعت گذشته بیش از هفت درصد عقب‌نشینی کرده اند و خطر اصلاح پله‌ای را افزایش داده‌اند.

فروش اخیر ممکن است سرمایه‌گذاران را غافلگیر کرده باشد زیرا بیش از ۲۲۰ میلیون دلار موقعیت‌های خرید نقد شده‌اند. به نظر می‌رسد گزارش مبنی بر نرخ تورم ایالات‌متحده در آگوست، بر گمانه‌زنی‌های فزاینده در مورد انتقال اتریوم به اثبات سهام تأثیر گذاشته است.

میانگین متحرک ۵۰ روزه روند صعودی ارز دیجیتال پیشگام را رد کرده است و با ادامه کاهش قیمت‌ها، به نظر می‌رسد نزدیک‌ترین سطح حمایت، مرز پایینی یک کانال موازی باشد که طی ماه گذشته در نمودار روزانه ایجاد شده است. اگر این سطح در ۱۸هزار و ۷۰۰ دلار نتواند حفظ شود، نزول به سمت بالاترین قیمت ژوئن ۲۰۱۹ در ۱۳هزار و ۸۸۰ دلار قابل انتظار است.

بیت‌کوین باید میانگین متحرک ۵۰ روزه را در ۲۲هزار دلار به عنوان پشتیبان به دست آورد تا شانس باطل کردن چشم‌انداز بدبینانه و پیشروی به میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در ۲۹هزار دلار را داشته باشد.

اتریوم نیز با مشکل روبرو خواهد شد زیرا به نظر می‌رسد الگوی سر و شانه در نمودار روزانه خود ایجاد می‌کند. افزایش فشار فروش که اتریوم را به کمتر از ۱۵۰۰ دلار می‌رساند، احتمالاً این شکل‌گیری نزولی را تأیید می‌کند. اگر این اتفاق رخ دهد، ممکن است اصلاح ۳۰ درصدی به ۱۰۰۰ دلار ایجاد شود.

اتریوم برای بی‌اعتبار کردن این روند نزولی باید یک چرخش یو شکل انجام دهد و یک بسته روزانه بالای ۱۸۰۰ دلار ثبت کند تا احتمالاً قدرت پیشروی به سمت میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در ۲۱۰۰ دلار را به دست آورد. با توجه به میزان پیش‌بینی در نزدیک به زمان ادغام، می‌توان انتظار افزایش نوسانات را داشت.

مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۹۸۹.۸۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود که تغییرات در جامعه بیت کوین این رقم نسبت به روز قبل ۰.۷۱ درصد کمتر شده است. در حال حاضر ۳۸.۸۵ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت‌کوین بوده که در یک روز ۰.۳۴ درصد کاهش داشته است.

حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشته ۷۸.۲۲ میلیارد دلار است که ۲۲.۸۲ درصد کاهش داشته است. حجم کل در امور مالی غیر متمرکز در حال حاضر ۵.۸۶ میلیارد دلار است که ۷.۵۰ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است. حجم تمام سکه‌های پایدار اکنون ۷۳.۰۸ میلیارد دلار است که ۹۳.۴۳ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است.

به‌روزرسانی قیمت ارزهای دیجیتالی (تا ساعت ۰۷:۳۵ صبح به وقت شرقی)

این رده حاوی تغییرات قیمتی ۱۰ ارز دیجیتالی بزرگ از نظر ارزش بازار است.

۱- بیت‌کوین

قیمت: ۲۰ هزار و ۳۷.۹۹ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۶۵ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۱.۹۹ درصد کاهش

۲- اتریوم

قیمت: ۱۶۰۰.۹۴ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۱.۴۰ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۰.۱۶ درصد افزایش

۳- تتر

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۰۰ درصد کاهش

تغییرات قیمتی تغییرات در جامعه بیت کوین یک هفته اخیر: ۰.۰۱ درصد افزایش

۴- یو اس دی کوین

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۰۲ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۰.۰۳ درصد کاهش

۵- بایننس کوین

قیمت: ۲۷۴.۱۶ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۱.۱۹ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۱.۸۲ درصد کاهش

۶- کاردانو

قیمت: ۰.۴۶۸۵ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۱.۷۲ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۰.۷۸ درصد کاهش

۷- ریپل

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۱.۳۲ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر ۰.۱۳ درصد کاهش

۸- سولانا

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۱.۹۱ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۱.۴۴ درصد کاهش

۹ – دوج کوین

قیمت: ۰.۰۶۰۱۲ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۱.تغییرات در جامعه بیت کوین ۲۰ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۰.۳۶ درصد کاهش

۱۰- پولکا دوت

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۱.۰۹ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۲.۴۴ درصد کاهش

 • رییسی در دیدار با رییس جمهور چین: ایران به هیچ وجه مقابل قلدری آمریکا کوتاه نخواهد آمد
 • حضور مدیرعامل شرکت مس در کاروان خدمت رسانی زائران اربعین حسینی در کربلا
 • افزایش سودآوری با بازرسی مجدد تختال‌های خارج از سفارش
 • تقدیر مدیر عامل فولاد هرمزگان از کارکنان فناوری اطلاعات
 • سخنرانی مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در مجمع بین‌المللی گاز سن‌پترزبورگ
 • ارسال تجهیزات پشتیبانی به مرز چذابه به همت شرکت نفت و گاز مسجدسلیمان
 • فروش خانه‌های قدیمی دو برابر شد
 • قیمت گوشت امروز ۲۴ شهریور ۱۴۰۱
 • قیمت مرغ امروز ۲۴ شهریور ۱۴۰۱
 • ۴ کالای اساسی ارزان شدند | هر بسته پنیر ۴۰۰ گرمی چند؟
 • رشد تقاضا برای نفت کمتر می‌شود
 • بیت‌کوین عقب‌نشینی کرد

نشر مطالب با ذکر نام روزنامه عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد.

جامعه دوج کوین به نقطه عطف اصلی می رسد

فالوورهای دوج کوین به نقطه عطف اصلی می رسند

تعداد فالوورهای حساب رسمی توییتر دوج کوین از سه میلیون کاربر فراتر رفته است!

اکانت رسمی توییتر ارز دیجیتال دوج کوین از سه میلیون دنبال کننده فراتر رفت.

منبع: توییتر

این دومین ارز دیجیتال بزرگ در پلت فرم رسانه های اجتماعی محبوب است (پس از بیت کوین).

برای مقایسه، میم کوین رقیب شیبا اینو 2.7 میلیون دنبال کننده تغییرات در جامعه بیت کوین در توییتر دارد.

نفوذ به جریان اصلی

حساب دوج کوین طی سال گذشته شاهد رشد خیره کننده ای بوده است و افزایش 681 درصدی فالوور را ثبت کرده است.

جامعه Reddit سکه سگ نیز دارای 2.3 میلیون دنبال کننده است.

محبوبیت دوج کوین در سه ماهه چهارم سال 2021 به دلیل افزایش قیمت ایلان ماسک به شدت افزایش یافت. حساب توییتر تا پایان آوریل در میان یک شیدایی خرده‌فروشی بی‌سابقه از یک میلیون دنبال‌کننده عبور کرد.

با این حال، این رشد چشمگیر پس از شروع سقوط قیمت کریپتوکارنسی جوک در اوایل ماه مه متوقف شد. با این حال، میم کوین اصلی که از میم دوج الهام گرفته شده بود، همچنان در سال 2021 تقریباً 5000 درصد افزایش داشت و به راحتی از اکثریت قریب به اتفاق دیگر ارزهای دیجیتال برتر پیشی گرفت.

هسته بیت کوین چیست و برای شروع کار با آن چه باید کرد؟

هسته بیت کوین چیست و برای شروع کار با آن چه باید کرد؟

جهت کار با شبکه بیت کوین و تبدیل شدن به یکی از اجزای هسته آن، اولین کاری که باید بکنید این است که هسته را دانلود کنید. در نظر داشته باشید که اندازه كل بلاک چین چیزی حدود 130 گیگابایت شده است.

هسته بیت کوین (Bitcoin Core) نرم افزاری است که شبکه بیت کوین را پشتیبانی می کند. این نرم افزار نخستین بار توسط ساتوشی ناکاموتو در سال 2009 و تحت عنوان بیت کوین منتشر شد. بعدها به روزرسانی شد و نام آن به بیت کوین-کیوتی (Bitcoin - Qt) تغییر یافت و اکنون به نام هسته بیت کوین شناخته می شود. از آنجا که با انتقال اطلاعات به همه کامپیوترهای موجود در شبکه، تراکنش ها به طور مداوم انجام و تأیید می شوند، همیشه چند نسخه متنوع از بلاک چین وجود دارد. هدف هسته بیت کوین این است که تعیین کند کدام نسخه از بلاک چین معتبر است.

هسته بیت کوین تنها بر روی یک سرور نیست بلکه بر روی کامپیوترهای گره که شبکه را پشتیبانی می کنند دانلود می شود. این ویژگی کمک می کند تا بیت کوین همواره غیر متمرکز باقی بماند. آنهایی که هسته بیت کوین را اداره می کنند امتیازات ویژه ای مانند سطح امنیت بیشتر برای بیت کوین هایشان و کیف پولی که دارای ویژگی های خصوصی بهتری است، دریافت می کنند.

شروع کار با هسته بیت کوین

دانلود برنامه بیت کوین برای کامپیوتر

اگر می خواهید کار با شبکه بیت کوین را با تبدیل شدن به یکی از اجزای هسته آن شروع بکنید، اولین کاری که باید بکنید این است که به این آدرس بروید و هسته را دانلود کنید. مطمئن شوید که به جای جستجو تغییرات در جامعه بیت کوین در گوگل دقیق به این آدرس بروید، چراکه نسخه های جعلی ای از هسته وجود دارد که در واقع کیف پول های مخربی هستند که برای سرقت بیت کوین های شما طراحی شده اند. از تابستان 2017، اندازه كل بلاک چین 130 گیگابایت شده است، به همین خاطر برای دانلود آن باید فضای کافی بر روی کامپیوترتان داشته باشید. همچنین باید مطمئن شوید که کامپیوترتان به هیچ وجه حاوی ویروس و سایر آلودگی های دیگر نباشد. بسته به میزان سرعت کامپیوترتان، دانلود کردن بلاک چین ممکن است بین چند ساعت تا چند هفته طول بکشد. مطمئن شوید که کامپیوترتان به یک منبع برق متصل است و این کار نباید متوقف شود تا فرایند دانلود قطع نگردد. هنگامی که به طور کامل دانلود شد، لازم است کیف پولی را که به آن متصل است، با کلیک کردن بر روی "Settings " و بعد بر روی "Encrypt wallet" نصب کنید. یک رمزعبور منحصر بفرد را وارد کنید که یادتان بماند؛

اگر رمز عبور را فراموش کنید، قادر به بازیابی آن نخواهید بود و بیت کوین های داخل کیف پولتان برای همیشه از بین خواهد رفت. وقتی کیف پول را نصب کردید، کامپیوتر شما به صورت خودکار خاموش خواهد شد. کامپیوتر را مجددا روشن کرده و از کیف پولتان یک نسخه پشتیبان در یک درایو USB که صرفا برای همین هدف استفاده می شود، ذخیره کنید.

هسته بیت کوین چیست

اکنون کاملا آماده اید تا از هسته بیت کوین استفاده کنید

کد منبع بیت کوین بیت کوین به صورت متن باز است، یعنی هر کسی که دانش برنامه نویسی داشته باشد می تواند به آن کد اضافه کند. کد منبع به زبان C++ نوشته شده است، بنابراین برای کار بر روی آن لازم است دانش کافی از این زبان برنامه نویسی داشته باشید. میتوانید به GitHub بروید و کد منبع را دانلود کنید و برای تغییراتی که مایل به اعمال آن هستید، یک پیشنهاد تغییر یا Request Pull ایجاد کنید. این تغییرات باید مورد تأیید یک برنامه نویس حرفه ای قرار بگیرد، به همین خاطر ممکن است مجبور شوید که مدتی منتظر بمانید تا پیشنهاد تغییر شما مورد تأیید قرار بگیرد. گوین اندرسون که در حال حاضر یک برنامه نویس اصلی و توسعه دهنده بیت کوین است پیشنهاد کرده که برنامه نویس ها قبل از ارسال تغییرات کدها، آنها را امتحان کنند. شما می توانید این کار را از طریق TestNet انجام دهید.

ساخت نرم افزار بیت کوین با استفاده از کد منبع

از آنجا که بیت کوین به صورت متن باز است، شما می توانید با ساختن نرم افزار بر روی کد منبع در جامعه بیت کوینی سهیم باشید. ممکن است ایده فوق العاده ای برای ارتقای برخی جنبه های بیت کوین و یا برطرف کردن آنچه از دید شما نوعی مشکل است، داشته باشید. ساختن نرم افزار راه بسیار خوبی برای دوستداران فناوری است تا عضوی از جنبش بیت کوین شوند.

دانلود برنامه بیت کوین برای کامپیوتر

اینکه شما چطور از طریق کد منبع، نرم افزار بیت کوین را می سازید به این بستگی دارد که چه سیستم عاملی دارید. اوبونتو، یونیکس، ویندوز و نسخه های مختلف مکاواس هرکدام نقطه آغاز متفاوتی برای ساختن نرم افزار دارند. با این وجود، زبان برنامه نویسی مورد استفاده در بیت کوین ++C است، به همین خاطر برای ساختن روی آن، باید با این زبان آشنا

باشید. زبان ++C حافظه زیادی استفاده می کند، از این رو قبل از اینکه بتوانید کار را شروع کنید به 1.5 تا 4 گیگابایت حافظه نیاز خواهید داشت.

مطالب آموزشی بسیاری به صورت آنلاین در دسترس است که کمک می کند با ساختن نرم افزار بیت کوین با استفاده از کد منبع و سیستم عامل خاصی که از آن استفاده می کنید، در اجتماع بیت کوین مشارکت کنید.

جامعه دوج کوین به نقطه عطف اصلی می رسد

فالوورهای دوج کوین به نقطه عطف اصلی می رسند

تعداد فالوورهای حساب رسمی توییتر دوج کوین از سه میلیون کاربر فراتر رفته است!

اکانت رسمی توییتر ارز دیجیتال دوج کوین از سه میلیون دنبال کننده فراتر رفت.

منبع: توییتر

این دومین ارز دیجیتال بزرگ در پلت فرم رسانه های اجتماعی محبوب است (پس از بیت کوین).

برای مقایسه، میم کوین رقیب شیبا اینو 2.7 میلیون دنبال کننده در توییتر دارد.

نفوذ به جریان اصلی

حساب دوج کوین طی سال گذشته شاهد رشد خیره کننده ای بوده است و افزایش 681 درصدی فالوور را ثبت کرده است.

جامعه Reddit سکه سگ نیز دارای 2.3 میلیون دنبال کننده است.

محبوبیت دوج کوین در سه ماهه چهارم سال 2021 به دلیل افزایش قیمت ایلان ماسک به شدت افزایش یافت. حساب توییتر تا پایان آوریل در میان یک شیدایی خرده‌فروشی بی‌سابقه از یک میلیون دنبال‌کننده عبور کرد.

با این حال، این رشد چشمگیر پس از شروع سقوط قیمت کریپتوکارنسی جوک در اوایل ماه مه متوقف تغییرات در جامعه بیت کوین تغییرات در جامعه بیت کوین شد. با این حال، میم کوین اصلی که از میم دوج الهام گرفته شده بود، همچنان در سال 2021 تقریباً 5000 درصد افزایش داشت و به راحتی از اکثریت قریب به اتفاق دیگر ارزهای دیجیتال برتر پیشی گرفت.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.