بازارهای مالی در ایران


بررسی سرایت میان بازارهای پولی و مالی در ایران

بروز شوک‌ در بازارهای پولی و مالی باعث تلاطم و بر هم خوردن روابط درون بازار بالاخص ارتباط میان ریسک و بازده دارایی‌ها سرمایه‌ای شده و وجود همبستگی پویا میان بازارها باعث می‌گردد اثر شوک در یک بازار به دیگر بازارها نیز سرایت نماید. در این تحقیق اثر سرایت میان بازارهای پولی و مالی ایران با استفاده از تحلیل همبستگی پویا میان واریانس‌ها و میانگین پویای شرطی بازده‌های روزانه، حاصل از برآوردهای FIAPARCH تک‌متغیره بازارها طی یک دوره یازده ساله، از ابتدای سال 1386 تا پایان سال 1396 و با استفاده از الگوریتم کارلگوک در شناسایی نقاط شکست ساختاری در بازده‌های بازارها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان‌دهنده عدم تأثیر رخدادهای سیاسی داخلی بر بروز شوک در بازارها و همچنین وجود اثر سرایت میان بازارهاست. همچنین مشخص گردید که سرمایه‌گذاران در طول دوره تلاطم و پس از آن رفتار گله‌ای از خود نشان داده و پس از پایان تلاطم و ایجاد آرامش مجدد در بازار، با توجه به آموخته‌ها و تغییرات ایجاد شده در مطلوبیت‌ها با توجه به رخدادهای پیش‌آمده و نگرش‌های جدید به ریسک و بازده، رفتار سرمایه‌گذاری خود را تغییر می‌دهند.

کلیدواژه‌ها

 • بازارهای پولی و مالی
 • همبستگی شرطی پویا
 • سرایت
 • الگوریتم کارلگوک
 • الگوی FIAPARCH

20.1001.1.24765775.1400.12.2.5.3

عنوان مقاله [English]

Investigating the Effects of Contagion Between Monetary and Financial Markets of Iran

نویسندگان [English]

 • Mehrdad Dadmehr 1
 • Freydoon Rahnama Roodposhti 2
 • Hashem Nikoumaram 2
 • Mir Feyz Fallah Shams 3

1 Ph.D Candidate in Financial Management, Department of Management, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran,

2 Professor of Management, Department of Management, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Associate Professor of Management, Department of Management, Faculty Member of Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

The occurrence of shocks in monetary and financial markets causes turbulence and disrupt relations among markets in particular the relation between risk and return of capital assets. Either, the dynamic correlation that exists among markets makes the effect of shocks contagions from one market to other markets. In this study, we investigate the effect of contagion among the monetary and financial markets of Iran using analysis of multivariate dynamic correlation among “conditional dynamic” variance and averages of daily market returns that were obtained by FIAPARCH model during 2007-2018 and using the Kargolok algorithm to identify structural breaking point in time series of market returns. The results indicate that the domestic political events have no effect on the occurrence of market shocks and the existence of the effect of contagion among those market. Also, we found that investors show heard behavior during and after turbulence period and when the turmoil ends and stability returns to the market, according to learning and changes that occurred in their utilities due to events and their new attitudes towards risks and returns, will change their investment behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Monetary and Financial Markets
 • Dynamic Conditional Correlation
 • Contagion
 • Kargolok Algorithm
 • FIAPARCH Model

مراجع

- Abed, R., Mighri, Z., & Maktout, S. (2016). Empirical Analysis of asymmetries and long memory among international stock market returns. A multivariate FIAPARCH-DCC approach. Journal of Statistical and Econometric Methods, 5(1), 1-28.

- Akar, C., (2011). Dynamic Relationships between the Stock Exchange, Gold, and Foreign Exchange Returns in Turkey. Middle Eastern Finance and Economics, 12, 109-115.

- Aloui, C. (2011). Latin American stock markets' volatility spillovers during the financial crises: a multivariate FIAPARCH-DCC framework. Macroeconomics and Finance in Emerging Market Economies, 4, 289-326.

- Azarbayjani. K., Mobini Dehkordi. M., & Kamalian. A. (2018). Analyzing the Asymmetric Effects of Exchange Rate on the Stock Price Index of Tehran Stock Exchange: the NARDL Approach. Journal of Economics and Modeling. 8(32), 59-91 (In Persian).

- Celic, S., (2012). The more contagion effect on emerging markets: the evidence of DCC-GARCH model. Journal of Economic Modelling, 29, 1946–1959.

- Chiang, T.C., Jeon, B.N., & Li, H. (2007). Dynamic correlation analysis of financial contagion: Evidence from Asian markets. Journal of International Money and Finance, 26, 1206-1228.

- Dark. J., (2015). A multivariate dynamic correlation model with long memory dependence and asymmetries. Ph.D. thesis, University of Melbourne.

- Dimitriou, D., & Kenourgios, D. (2013). Financial crises and dynamic linkages among international currencies. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 26, 319-332.

- Dimitriou, D., Kenourgios, D., & Simos, T. (2013). Global financial crisis and emerging stock market contagion: A multivariate FIAPARCH-DCC approach. International Review of Financial Analysis, 30, 46-56.

- Fallahi, F., Haghighat, J. & Jahangiri. KH. (2014). Study of Correlation between Volatility of Stock, Exchange and Gold Coin Markets in Iran with DCC-GARCH Model. Journal of Economic Research, 14(52), 123-147 (In Persian).

- Fattahi, Sh., Khhodamoradi, S. & Ayotond, M. (2017). Investigating the relationship between conditional correlation between Iranian financial markets with emphasis on long-term memory and asymmetry. Journal of Financial Economics, 11(40), 25-51 (In Persian).

- Forbes, J.K., & Rigobon, R. (2002). No contagion, only interdependence: Measuring stock market co-movements. The Journal of Finance, 57, 2223-2261.

- Karanasos, M., Yfanti, S., & Karoglou, M. (2016). Multivariate FIAPARCH Modeling of financial markets with dynamic correlations in time of crisis. Journal of International Review of Financial Analysis, 45, 332-349.

- Karoglou, M., Demetriades, P., & Hook Law, S. (2008). One Date, One Break? Leicester: University of Leicester, Conference participants of the 2nd Emerging Markets Group Conference and Seminar participants at the University of Newcastle., ESRC (Award reference: RS10G0003).

- Karoglou, M. (2010). Breaking down the non-normality of stock returns. The European Journal of Finance, 16, 79-95.

- Kasman, A. (2009). Estimating Value-at-Risk for the Turkish Stock Index Futures in the Presence of Long Memory Volatility. Central Bank Review, 1, 1-14.

- Kenourgios, D., Samitas, A., & Paltalidis, N. (2011). Financial crises and stock market contagion in multivariate time-varying asymmetric framework. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 21, 92-106.

- Moldovan, I. (2011). Stock markets correlation: Before and during the crisis analysis. Theoretical and Applied Economics, 18, 111-122.

- Sensoy, A., & Sobaci, C., (2014). Effects of volatility shocks on the dynamic linkage between exchange rate, interest rate and the stock market: The case of Turkey. Economic Modeling, 43, 448-457.

- Shayan Zeinvand, A. & Kardgar. R. & Kazemi, A. (2015). A Study of The Effects of Asymmetry And Long-Run Memory In Volatility Between The Exchange Rate And Stock Price Returns In Iran. Journal of Quantitative Economics, 2, 23-55 (In Persian).

- Tse, Y.K., & Tsui, A.K.C. (2002). A Multivariate generalized autoregressive conditional heteroscedasticity model with time-varying correlations. Journal of Business & Economic Statistics, 20, 351-362.

- Wiphattananathakw, C., & Siboonchitta, S. (2016). ARFIMA-FIGARCH and ARFIMA-FIAPARCH on Thailand volatility Index. The Thailand Econometrics Society, 2(2), 280-294.

- Xekalaki. E., & Degiannakis. S., (2010). ARCH Models for Financial Applications. Johan Wiley & Sons Ltd. Greece, Athens University of economies and Business.

اثر بازگشت احتمالی آمریکا به برجام بر بازارهای مالی ایران

اثر بازگشت احتمالی آمریکا به برجام بر بازارهای مالی ایران

دو تن از کارشناسان اقتصادی به بررسی وضعیت بازارهای ملک و ارز در صورت برگشت آمریکا به برجام پرداختند و گفتند: با برگشت آمریکا به برجام قیمت‌ها در بازارهای ارز و مسکن به ثبات می‌رسد.

به گزارش ایسنا، بهروز ملکی در نشست آنلاین "اثر بازگشت احتمالی آمریکا به برجام بر بازارهای مالی" درباره بازار مسکن گفت: حدود ۳۶ درصد هزینه‌های خانوار در زمینه مسکن صرف می‌شود و معادل ۷۰ درصد ثروت خانوار نیز در حوزه املاک وجود دارد که ۱۴ درصد اشتغال مستقیم هم در حوزه مسکن است.

وی با بیان اینکه سهم بخش خصوصی در سرمایه گذاری در مسکن معادل ۹۸ درصد و ارزش موجودی مسکن ۱۰ برابر نقدینگی کل کشور است، افزود: رشد نقدینگی در سال‌های اخیر شدت گرفته و در دو تا سه سال گذشته بازارهای مالی در ایران شاهد افزایش تقاضای سرمایه‌ای در بازار مسکن هستیم که افزایش نرخ ارز و تحولات بورس عامل آن بوده‌اند. همچنین، پیش بینی می‌شود که مسکن سهم بیشتری در هزینه‌های خانوار نسبت سال‌های اخیر را به خود اختصاص داده است.

نیاز سالانه ۸۰۰ هزار واحد مسکن در سال

این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: کل نیاز مسکن در کشور سالانه معادل ۸۰۰ هزار واحد است. در صورت بازگشت آمریکا به برجام اگر بتوانیم به شرایط سال‌های ۱۳۹۴ یا ۱۳۹۵ برگردیم که خیلی خوشبینانه است، بازار مسکن با تقاضا روبرو می‌شود.

ملکی با بیان اینکه عمده تاثیر مسکن از دلار خواهد بود، گفت: سه سال پیاپی است که بازار مسکن به رشد قیمت خود ادامه می‌دهد. در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ قیمت مسکن به اشباع رسیده و به صورت غیر عادی رشد زیادی داشته است.

شرط موفقیت اخذ مالیات از خانه‌های خالی

وی تاکید کرد: باید منتظر دوره ثبات قیمت مسکن تا دو سال آینده باشیم که اگر توافق ایران و آمریکا محقق شود، می‌توان به این ثبات قیمت در مسکن امیدوار بود.

ملکی ادامه داد: عمده تعدیل قیمت در مسکن به صورت فرسایشی و زمانی است. موفقیت در اخذ مالیات از خانه‌های خالی به عملکرد سامانه املاک و اسکان بستگی دارد که خیلی به آن امیدوار نیستم.

ثبات در بازار ارز پس از بازگشت آمریکا به برجام

در ادامه این نشست، مجید شاکری درباره بازار ارز گفت: چشم انداز نرخ ارز به دسترسی بانک مرکزی به منابع ارزی خود بستگی دارد. در دوره اولیه برگشت آمریکا به برجام تقاضا در بازار زیاد می‌شود که نرخ دلار را کاهش می‌دهد اما این کاهش به ۱۵ هزار تومان نمی‌رسد.

وی افزود: بعد از گذر از دوران اولیه توافق، کاهش قیمت در بازار ارز صورت می‌گیرد اما ثبات بلند مدت در این کاهش به سیاست‌های اقتصادی کشور چون تغییرات سایر نرخ‌ها چون نرخ بهره اسمی بستگی دارد.

چرا بازارهای مالی ایران شوکه نشد؟

چرا بازارهای مالی ایران شوکه نشد؟

بازیگران بازارهای مالی ایران طی سال های گذشته از دانش و آگاهی بسیار عمیق تری نسبت به فرایندهای اقتصادی برخوردار شده اند و همین نگاه آن ها را در قبال شوک های بزرگ هیجان زده نکرد.

رفتار بازارهای مالی ایران طی یک و سال و اندی اخیر که از نهایی شدن توافق هسته ای می گذرد، بسیار قابل تأمل بوده است. کم نبودند ناظرانی که بر اساس سوابق رفتاری بازیگران بازارهای مالی ایران، پیش بینی می کردند در صورت نهایی شدن توافق یا اجرای برجام، قیمت ها در بازار ارز و سکه دچار شوک نزولی شدید می شود. با این حال اما همه این اتفاقات رخ داد ولی شوک های پیش بینی شده رخ نداد. کارشناسان خرق عادت بازیگران بازارهای مالی بازارهای مالی در ایران را در واکنش به اتفاقات بزرگ سیاسی و دیپلماتیک تا حدود زیادی محصول افزایش آگاهی ها و رشد بینش اقتصادی میان فعالان بازارهای مالی می دانند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبر آنلاین، آنچه در بازار سرمایه شاهدش بودیم قدری متفاوت بود؛ درست است که بورس عکس العمل چندان امیدوارکننده ای نسبت به توافق هسته ای نشان نداد ولی به محض اجرای برجام و لغو تحریم ها، موجی از رونق در بازار به راه افتاد و شاخص ها خیز بلندی برای جبران روند نزولی سال های گذشته برداشتند.

این رفتار اما با دو تفسیر متفاوت مواجه شد؛ برخی اقبال فعالان بازار را مقطعی و هیجان زدگی می دانند و عده ای هم تأکید دارند بازیگران بورس با درک درست شرایط و ارزیابی افق پیش روی اقتصاد ایران، آغازگر روند مستمر و رو به جلویی در بازار سرمایه هستند.

سیدعلی عباسی کارشناس و فعال بازار سرمایه چنین نگاهی به روند حرکتی بازار طی هفته گذشته دارد و در پاسخ به این پرسش که تغییر نگرش سرمایه گذاران از فروش سهام به سمت خرید سهام جدید و افزایش مبالغ سرمایه گذاری در بازار سهام چگونه بوجود آمده است، گفت: « تغییر نگرش در بازار سهام از آموزش بر می خیزد، چیزی که در تمام این سال ها بسیاری از افراد پرتلاش در مباحث آموزشی و اطلاع رسانی باعث شده اند تا تغییر دیدگاهی ملموس در بین سرمایه گذاران بازار سهام بوجود آید. آموزش رکن مهم برای سرمایه گذاری است، چراکه آگاهی، خالق سرمایه گذاری مطمئن و سودآور است. زمانی سود در بازار سهام خلق می شود که بدانید چه وقت باید برای خرید یک سهم اقدام کنید، صورت های مالی یک سهم دارای چه ابعادی است، سود و زیان یک سهم را با در نظر گرفتن چه بازده هایی باید بررسی کنید، بدانید نمودارهای قیمتی یک سهم چه مسیری را باید برای رشد پایدار طی کنند، بدانید پایان روند نزولی و کاهش قیمت در یک سهم چه زمانی رخ می دهد و چه زمانی آغاز می شود. همه اینها و تنها از پس گذراندن دوره های آموزشی در بازار سهام رخ می دهد، تا به نبوغ مالی در بازارسهام دست یابید».

وی با اشاره به پرسش رایج این روزها که در روند صعودی بورس و رکورد شکنی های پی در پی آن آیا نشانه ای از حباب مشاهده می شود یا خیر، افزود:«روزهای مثبتی که از چندی قبل در بازار سهام آغاز شده است در نظر بسیاری حباب یا رشد کاذب ناشی از به ثمر رسیدن فرجام است؛ رشدی که پس از چندی فروکش می کند و نتیجه برای افرادی که با هیجان در این روزها به سمت خرید حرکت کردند، از دست رفتن سرمایه خواهد بود! ولی این نگاه غلط است؛ بازار سهام روزهای منفی و مثبتی را در کنار هم تجربه کرده است. روزهای منفی بازار که از دی ماه 92 آغاز شده بود در یک سیر فرسایشی و در یک بازده دوساله از محدوده 90 هزار واحد به 60 هزار واحد رسیده است یعنی ریزشی بیش از 30 درصد که البته در برخی از نمادهای بازار این ریزش به بیش از 60 تا 70 درصد بوده است».

عباسی ادامه داد:« این اتفاق در یک روند فرسایشی باعث سردرگمی سهامداران و عدم اقبال بازار سهام در میان عامه مردم شده بود. حال و بعد از سپری کردن این دوران بد، بازار سهام ایران از یک سیر نزولی خارج شده و وارد یک روند صعودی بلند مدت شده است، روندی که بین دو تا سه سال به طول می انجامد».

این فعال بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که آیا شاخص در روزهای آینده هم حرکتی مانند هفته گذشته دارد و همه سهم ها با هم مثبت خواهند بود، گفت:« روند مثبتی که در ابتدای راه آن هستیم بر خلاف ظاهر این چند روزش، یک روند مثبت متعادل است، روندی منطقی و به دور از هیچان. بی شک خروج از رکود بازار سهام، در ابتدا خالق چنین هیجان ها و شور و نشاط هایی هست؛ که این اقبال بیشتر به علت ورود نقدینگی های جدید به بازار است. نقدینگی های جدید پس از مدتی به حد اشباع می رسد و بازار بزودی وارد معاملات عادی ولی رو به رشد می شود. اما اینکه همه سهم ها با هم مثبت خواهد بود یل خیر، درست نیست چراکه در همین روزها هم شاهد منفی بودن و حتی تشکیل صف فروش تعدادی از نماد ها در بازار سهام بوده ایم و این حرکت منطقی و رو به رشد در آینده از وضعیت بهتری برخوردار خواهد بود. طبیعی است در هر زمانی گروهی از بازار وارد روند مثبت شده و گروهی استراحت می کنند.در روند جدید بازار سهام روزهای مثبت و منفی توامان در کنار هم وجود دارد».

وی با اشاره به اینکه نکته مهم این است که روند مثبت بورس چه تأثیری بر معیشت مردم خواهد داشت، گفت: « بازار سهام پیشانی اقتصاد یک کشور است؛ دائما در تکرار تاریخ وقتی بازار سهام در یک بازده سه ماهه در فاز مثبت قرار می گیرد، سه تا نه ماه پس از آن اقتصاد هم وارد روزهای صعودی خود می شود و این یعنی بازار سهام پیشاپیش از وضعیت آینده شرکت ها، کارخانه ها و واحدهای تولیدی ما را با خبر می کند که بهبود و رشد وضعیت آنها باعث تولید اشتغال، بهبود کسب و کار چه خرد و چه کلان، صادرات، ارز آوری و رونق اقتصادی می شود. دستاورد همه این ها بر معیشت مردم به وضوح نمایان است چراکه برای مثال تولید اشتغال باعث آغاز دور جدیدی از اشتغال زایی ها می شود و خود این اتفاق امید را در بین جوانان و آحاد مختلف مردم بوجود می آورد و باعث بهبود وضعیت معیشتی مردم می شود».

سرایت بحران مالی به بازار سهام ایران: رویکرد شبکه

پکپارچگی بازارهای مالی سبب می­شود که تلاطم از یک بازار بر بازار دیگر سرایت داشته باشد. بازارهای سهام از مهم­ترین بازارهای مالی کشورها هستند و اثری که بحران­های مالی بر این بازارها دارد برای سرمایه­گذاران بسیار مهم است. هدف از این پژوهش، بررسی سرایت بحران مالی بر بازار سهام ایران است. برای بررسی سرریز بین بازارهای مالی از شاخص سرریز دیبلد و ییلماز بهره گرفته شد و از روش شبکه پیچیده برای بررسی سرریز تلاطم در بازارهای سهام برای دوره زمانی 10-8-2007 تا 13-10-2019 استفاده شد. بازارهای سهام، شامل بازار سهام نزدک، شنرن، نیویورک، ایران، اروپا و توکیو است. دوره زمانی پژوهش، شامل سه دوره زمانی، بحران مالی آمریکا، بحران بدهی اروپا و بعد از بحران مالی است. در زمان بحران مالی آمریکا و بحران بدهی اروپا، بازار بورس ایران کم­ترین تأثیرپذیری در شبکه داشته است. طول مسیر میانگین، در زمان بحران های مالی در حداقل قرار دارد و به این معنی است که یک نوسان در زمان بحران های مالی سریع­تر و مستقیم در بازارهای سهام گسترش می­یابد. چگالی شبکه و وزن شبکه در زمان بحران های مالی افزایش یافته است و بعد از بحران­های مالی در حداقل قرار گرفته است، که نشان دهنده افزایش ارتباط بازارهای مالی و شبکه سرریز در زمان بحران­های مالی است.

کلیدواژه‌ها

 • بازار سهام
 • شبکه پیچیده
 • شاخص سرریز
 • بحران مالی آمریکا
 • بحران مالی اروپا طبقه بندی jel: F36؛ G15؛ G1

عنوان مقاله [English]

The Contagion of the financial crisis to the Iranian stock market: network approach

نویسندگان [English]

 • samaneh bagheri 1
 • habib ansari samani 2

The integration of financial markets causes volatility to spread from one market to another. Stock markets are one of the most important financial markets in countries. The impact of financial crises on these markets is very important for investors. The purpose of this study is to investigate the spread of the financial crisis on the Iranian stock market. The Diebold and Yilmaz spillover Index was used to examine the spillover between financial markets and the complex network method was used to examine the turbulence overflow in stock markets for the period of 10-8-2007 to 13-10-2019. Stock markets include Nasdaq, Shenzhen, New York, Iran, Europe and Tokyo. The research period includes three periods: the US financial crisis, the European debt crisis, and the post-financial crisis. During the US financial crisis and the European debt crisis, the Iranian stock market had the least impact on the network. The average length of the path is at a minimum during financial crises, which means that a volatility during the financial crisis spreads faster and more directly in the stock markets. Network density and بازارهای مالی در ایران network weight have increased during financial crises and have been minimal after financial crises, indicating an increase in the relationship between financial markets and network overflows during financial crises.

بورس، زیان‌ده‌ترین بازار مالی در بهار ۱۴۰۰

بورس، زیان‌ده‌ترین بازار مالی در بهار ۱۴۰۰

بر بازارهای مالی در ایران اساس بررسی‌های اتاق ایران درحالی که سال گذشته در چنین روزهایی بازار سرمایه بالاترین بازدهی را ثبت کرده بود، حالا کمترین بازدهی را با منفی ۱۸ درصد داشته و از طلا و ارز زیان‌بارتر بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در حالی که تحلیل سنتی افراد از بازارهای مالی حکایت از آن داشت که احتمالاً بازدهی این بازارها در بهار امسال به واسطه انتخابات مثبت خواهد بود، طلا، سکه، ارز و بورس همگی در دو ماه گذشته درجا زدند.

بازارهای محبوب مردم برای معامله، امسال از رونق افتاده‌اند و مانند سال گذشته بازدهی نداشتند. در شرایط رکود و نزول کنونی سمت تقاضا نسبت به بهار سال گذشته کاهش پیدا کرده و قیمت‌ها عموماً یا روند نزولی در پیش دارند، یا درجا می‌زنند.

بازدهی شاخص کل بورس؛ منفی ۱۸ درصد

شاخص بورس که در هفتم فروردین امسال، در یک میلیون و ۳۰۰ واحدی قرار داشت در پایان روز ۱۲ خرداد ماه سال جاری به یک میلیون و صد واحد رسید. بر این اساس، بورس در دو ماه و نیم ابتدایی بهار امسال، ۱۸ درصد کاهش بازدهی را تجربه کرد و این در حالی بود که شاخص بورس در مدت زمانی مشابه سال قبل در حرکتی اکیداً صعودی از حدود ۵۰۰ هزار واحد در پایان ۱۲ خرداد سال ۹۹، به یک میلیون واحد افزایش پیدا کرده بود و در کارنامه خود، افزایش ۵۰ درصدی را به ثبت رسانده بود.

بازدهی سکه، منفی ۴.۵ درصد

هر گرم طلای ۱۸ عیار، کار خود را در ابتدای سال ۱۴۰۰، با رقم یک میلیون و ۸۰ هزار تومان شروع کرد و در نهایت بعد از چند فراز و فرود بی‌رونق در پایان روز دوازدهم خرداد در حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان معامله شد.

سکه تمام امامی هم که سال جدید را در هفتم فروردین ماه با رقم ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان شروع کرده بود، در نهایت با ۴.۵ درصد کاهش بازدهی در عدد ۱۰ میلیون ۷۰۰ هزار تومان ایستاد. این در حالی است که سکه امامی در مدت مشابه سال گذشته با طی کردن مسیر تندی، از ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به حدود ۷ میلیون ۴۰۰ هزار تومان رسیده بود و بازدهی ۲۱ درصدی را پشت سر گذاشته بود.

دلار ۸ درصد ارزان‌تر شد

فروردین ماه ۹۹، دلار کار خود را با نرخ ۱۴ هزار و ۹۰۰ تومان آغاز کرد و بعد از گذشت دو ماه و دو هفته در روندی تصادی ، مثل سایر بازارها، به ۱۷ هزار تومان رسید تا ۲۱ درصد گران‌تر شده باشد. اسکناس آمریکایی اما در سال جاری روند متفاوتی را به واسطه خبرهای مثبتی که از وین می‌رسید، طی کرد و در نهایت از ۲۵ هزار و ۲۰۰ تومان ابتدای فرودین ماه در اواسط خرداد با هشت درصد کاهش بازدهی به حدود ۲۳ هزار و ۲۰۰ تومان رسید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.